1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Koulutuksen suunnittelulla on vahva yhteys strategiaan, työelämätarpeiden ennakointiin ja alueen tarpeisiin.
  • Turun ammattikorkeakoulun fyysiset oppimisympäristöt ja verkostokampukset ovat toimivia ja mahdollistavat innovaatiopedagogiikan mukaisen työelämälähtöisen oppimisen.
  • Opiskelijoille on kehitetty useita erilaisia palautekanavia. Vastapalautejärjestelmä on toimiva ja opiskelijoiden palaute otetaan huomioon koulutuksen kehittämisessä.

Kehittämissuositukset

  • Monialaisuuden ja koulutuksen sektoreiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia tulee kartoittaa ja hyödyntää koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa nykyistä systemaattisemmin.
  • Opiskelijakeskeisen lähestymistavan näkymistä ammattikorkeakoulun käytännön toiminnassa ja opiskelijan arjessa tulee vahvistaa.
  • Palautejärjestelmää tulee kehittää siten, että eri palautekanavat muodostavat jäsennellyn ja selkeän kokonaisuuden.