3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Laatujärjestelmä on kattava ja se ohjaa ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä.
  • Turun ammattikorkeakoulun laatu- ja tietojärjestelmiä on kehitetty pitkäjänteisesti ja systemaattisesti ja ne toimivat hyvin strategisen johtamisen tukena.
  • Henkilöstön osaamistarpeita kartoitetaan systemaattisesti ja monipuolisesti. Vuosittain laadittava henkilöstön koulutussuunnitelma ohjaa henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Kehittämissuositukset

  • Laatujärjestelmän kehittämisessä on varmistettava, että tasapaino laatujärjestelmän ohjaavuuden ja innovatiivisen kokeilukulttuurin välillä säilyy.
  • Laatujärjestelmän kautta saatavan palautetiedon yhteistä käsittelyä neuvottelukuntien, sidosryhmien ja opiskelijakunnan kanssa tulee hyödyntää strategisessa johtamisessa nykyistä enemmän.
  • Henkilöstön palkitsemisen käytäntöjä tulee monipuolistaa ja kehittää niin, että ne ovat entistä läpinäkyvämpiä ja ammattikorkeakoulun strategiaan ja tavoitteisiin perustuvia.