4.1 Jatkuva oppiminen

Auditointiryhmän arvio

Jatkuvan oppimisen tiimin toiminta edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä

Turun ammattikorkeakoululla on halu kehittää jatkuvaa oppimista, mitä vahvistavat jatkuvan oppimisen valitseminen valinnaiseksi arviointialueeksi sekä jatkuvan oppimisen tiimin perustaminen noin vuosi sitten. Auditointiaineiston perusteella kehittämiskohteiksi tunnistetaan jatkuvan oppimisen tarjonnan laajentaminen ja suoritusten volyymin nostaminen. Ammattikorkeakoulu haluaa löytää keinoja, joilla pystyy entistä paremmin vastaamaan jatkuvan oppimisen haasteisiin.

Auditointiaineiston ja haastattelujen perusteella jatkuvan oppimisen tiimin tavoitteena on työikäisten osaamisen kehittäminen entistä tiiviimmin kytkettynä työelämän tarpeisiin sekä alueiden elinkeinojen ja elinvoiman kehittäminen kehittämällä ja koordinoimalla ei-tutkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi tiimissä kehitetään jatkuvan oppimisen opiskelijoiden ohjausta. Jatkuvan oppimisen tiimi yhdessä opiskelijapalveluiden kanssa ohjeistaa koulutuksen sektoreita jatkuvan oppimisen toiminnasta. Koulutuksen sektorit suunnittelevat ja toteuttavat opetuksen.

Jatkuvan oppimisen tiimin perustaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen systemaattisen kehittämisen. Tiimin toiminta on sitoutunutta ja reflektoivaa, ja tiimin jäsenet ovat motivoituneita kehittämään jatkuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen tiimi kerää palautetta toiminnan kehittämisen tueksi neuvottelukunnilta, alumneilta ja opiskelijoilta. Auditointiryhmä vakuuttui siitä, että jatkuvan oppimisen tiimi tekee merkittävää työtä, joka luo hyvän lähtökohdan jatkuvan oppimisen kehittämiselle. Myös Turun ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen viitekehys toimii kehittämisen perustana, vaikka auditointivierailun aikana ei saatukaan selkeää näyttöä siitä, miten viitekehys käytännössä palvelee eri toimijoita ja kuinka eri toimijat ovat sitoutuneet siihen. Auditointiryhmä suosittelee, että jatkuvan oppimisen suunnitteluun ja kehittämiseen otetaan nykyistä laajemmin mukaan koko henkilöstö ja panostetaan ammattikorkeakoulun yhtenäisen jatkuvan oppimisen kulttuurin luomiseen. Tämä edellyttää koko ammattikorkeakoulun henkilöstön ja johdon sitoutumista jatkuvan oppimisen kehittämiseen.

Jatkuvan oppimisen painoarvoa ammattikorkeakoulun strategiassa tulee vahvistaa

Jatkuva oppiminen liittyy Turun ammattikorkeakoulun strategian tavoitteeseen tuottaa Varsinais-Suomen alueelle osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Auditointihaastattelujen perusteella ammattikorkeakoulun strategia ei kuitenkaan riittävästi ota huomioon jatkuvaa oppimista, mikä vaikeuttaa jatkuvan oppimisen toiminnan johtamista ja suuntaamista. Auditointiryhmä suosittelee, että tulevan strategian päivittämisen yhteydessä jatkuvan oppimisen painoarvoa ammattikorkeakoulun strategiassa vahvistetaan ja johtamisjärjestelmää kehitetään huomioimaan paremmin jatkuvan oppimisen tarpeet. Ammattikorkeakoulun monialaisuus ja kiinteät työelämäyhteydet luovat hyvät mahdollisuudet jatkuvan oppimisen strategiseen kehittämiseen.

Auditointiaineiston ja haastatteluiden perusteella jatkuvaa oppimista ohjaavaksi keskeiseksi tekijäksi nousi ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli. Rahoitusmallin tavoitteiden koettiin kuitenkin olevan liian kapea tapa ohjata ja mitata jatkuvaa oppimista. Auditointihaastattelujen perusteella jatkuvan oppimisen kehittämiseksi Turun ammattikorkeakoululla on tarve määritellä jatkuvan oppimisen tavoitteet ja kohderyhmät nykyistä vahvemmin ammattikorkeakoulun ja toiminta-alueen lähtökohdista. Myös koulutuksen kehittämisen työpajassa tuotiin esiin kohderyhmien eritteleminen ja tarkentaminen jatkuvan oppimisen käytännön toiminnoissa ja kehittämisessä. Kohderyhmien ja toimintojen eritteleminen auttaa entistä selkeämmin määrittelemään, mitä palveluja ja tukea tietyn kohderyhmän tarpeisiin tarvitaan ja miten näitä palveluja pystytään tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti ja toimivasti yhteisesti sovituilla tavoilla. Auditointiryhmä suositteleekin jatkuvan oppimisen kohderyhmien, tavoitteiden ja toimintapojen nykyistä selkeämpää määrittelyä. Määrittelyssä tulee ottaa huomioon ammattikorkeakoulun mahdollisuudet ja toiminta-alueen tarpeet.

Turun ammattikorkeakoulu on aktiivinen toimija alueen ennakointitietoa tuottavissa verkostoissa. Sidosryhmien, neuvottelukuntien ja henkilökunnan haastatteluissa tuli kuitenkin esiin, että jatkuvan oppimisen tarjonta on pääosin tarjontalähtöistä eikä riittävästi alueen työelämän tarpeista lähtevää ja niihin riittävällä tavalla vastaavaa. Auditointiryhmä suosittelee ennakointitiedon nykyistä systemaattisempaa hyödyntämistä ja jatkuvan oppimisen tarjonnan suuntaamista enemmän asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Myös jatkuvan oppimisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä niiden seurantaa ja arviointia on syytä kehittää.

Jatkuvan oppimisen palautejärjestelmän kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota

Turun ammattikorkeakoulussa opiskelijoilta kerätään palautetta useiden eri palautekanavien kautta. Auditointihaastatteluissa tuli kuitenkin esiin, että jatkuvan oppimisen opiskelijoiden antamia palautteita ei pystytä kunnolla erittelemään muiden opiskelijoiden antamista palautteista, jolloin jatkuvan oppimisen opiskelijoiden tilanteen hahmottaminen ja tarvittavien kehittämistoimenpiteiden määritteleminen muodostuu haastavaksi. Auditointiryhmä suosittelee jatkuvan oppimisen opiskelijoiden palautejärjestelmän ja palautteen vaikuttavuuden kehittämistä siten, että palautteen perusteella pystytään entistä kohdennetummin kehittämään jatkuvan oppimisen toimintaa. Haastattelujen perusteella korkeakouludiplomin opiskelijoille on jo Turun ammattikorkeakoulussa kehitetty oma palautejärjestelmä. Tätä kehittämistä tulee jatkaa ja laajentaa myös muihin jatkuvan oppimisen opintoihin.

Auditointihaastatteluissa ja koulutuksen kehittämisen työpajassa nostettiin esiin, että jatkuvan oppimisen opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen sekä opetuksen suunnittelu koetaan usein kuormittavaksi ja siihen käytössä oleva aika riittämättömäksi. Haasteellisena koettiin myös, että lyhyissä jatkuvan oppimisen opinnoissa opiskelijoilla ei ole käytössään kaikkia samoja tietojärjestelmiä kuin tutkinto-opiskelijoilla. Useissa haastatteluissa hyväksi opintojen tukemisen käytännöksi nostettiin tutkinto-opiskelijoille alun perin suunniteltu Digistartti-koulutus, joka on nyt otettu käyttöön myös jatkuvan oppimisen opiskelijoille. Auditointiryhmä suosittelee kartoittamaan systemaattisesti eri koulutuksen sektoreilla käytössä olevia henkilöstön kuormitusta vähentäviä ja tehokkaita toimintatapoja sekä kehittämään toimintamallia, millä nämä hyvät käytännöt saadaan yhteiseen käyttöön koko henkilöstölle.

Haastattelujen perusteella Turun ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön keskitetty ohjaus- ja neuvontapalvelu jatkuvan oppimisen asiakkaille ja mahdollisille uusille asiakkaille. Neuvontapalvelu on tarkoitettu sekä yrityksille että yksityisille henkilöille. Palvelusta voi saada tietoa siitä, mikä jatkuvan oppimisen palvelu sopisi kyseisen yrityksen tai henkilön tarpeeseen. Vastaavan keskitetyn neuvonta- ja tukipalvelun kehittäminen kaikille jatkuvan oppimisen opiskelijoille voisi vähentää opetushenkilökunnan kuormitusta. Auditointiryhmä suosittelee kehittämään jatkuvan oppimisen opiskelijoiden ja sidosryhmien neuvonta- ja tukipalveluita siten, että ne vastaavat kyseisten ryhmien tarpeita. Jo käynnistettyjä toimenpiteitä neuvonta- ja tukipalveluiden kehittämiseksi tulee jatkaa. Kehittämiseen kannattaa ottaa mukaan ammattikorkeakoulun henkilöstö, sidosryhmät sekä neuvonta- ja tukipalveluja käyttävät opiskelijat ja mahdolliset uudet jatkuvan oppimisen opiskelijat.

Alumnit on otettu huomioon jatkuvan oppimisen kohde- ja sidosryhmänä

Turun ammattikorkeakoulu on ottanut alumnit hyvin huomioon osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta. Alumneille tarjotaan mahdollisuus opiskella maksutta avoimessa ammattikorkeakoulussa kaksi vuotta valmistumisen jälkeen. Alumnit tarjoavat laajan yhteyden alueen työelämään. Alumneista muodostuukin merkittävä kohdejoukko ja markkinointikanava jatkuvan oppimisen palveluille.

Turun ammattikorkeakoulun alumneilta saadaan arvokasta palautetta jatkuvan oppimisen tarjonnasta ja opintojen laadusta. Alumnikoordinaattorin palkkaus on vahvistanut alumnityön tehokkuutta ja näkyvyyttä. Auditointiryhmä suosittelee ammattikorkeakoulua jatkamaan alumnien hyödyntämistä osana jatkuvan oppimisen toimintaa ja erityisesti tarvelähtöisen opintotarjonnan kehittämisessä. Lisäksi neuvottelukuntia tulee hyödyntää entistä laajemmin ja systemaattisemmin jatkuvan oppimisen tarpeiden määrittelyssä ja toiminnan suunnittelussa. Neuvottelukuntien tärkeys jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämisessä nousi selkeästi esiin useissa haastatteluissa. Myös neuvottelukunnat toivat esiin mahdollisuutensa toimia yhteistyökumppaneina tarvelähtöisen opintotarjonnan kehittämisessä.