3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla erinomainen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Laatujärjestelmä tukee erinomaisesti Oulun ammattikorkeakoulun strategisten ja perustehtävien tavoitteiden toimeenpanoa organisaation eri tasoilla palvellen sekä ammattikorkeakoulun että alueen kehittämistä.
  • Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia tuetaan monipuolisilla ja toimivilla menettelytavoilla.
  • Oulun ammattikorkeakoululla on avoin, osallistava ja yhteisöllinen laatukulttuuri. Laatujärjestelmän kehittäminen on järjestelmällistä ja pitkäjänteistä.

Kehittämissuositukset

  • Oulun ammattikorkeakoulun tulee jatkaa strategisten kehittämistavoitteiden seurannan tehostamista ja koota seurantatiedot selkeämmin näkyväksi intranettiin.
  • Lähiesihenkilötyön kehittämistä tulee jatkaa vahvistamaan henkilöstön jaksamista ja osaamisen uudistamista.
  • Oulun ammattikorkeakoulun tulee jatkaa aktiivista vuoropuhelua henkilöstön kanssa, jotta organisaatiomuutoksen vuoksi tehdyt uudet linjaukset ja vastuunjaot sekä niiden perustelut avautuvat koko henkilöstölle.