3.3 Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen

Auditointiryhmän arvio

Ammattikorkeakoululla on kattava ja strategisten tavoitteiden saavuttamista tukeva laatujärjestelmä

Auditointiaineisto ja auditointivierailu osoittivat, että Oulun ammattikorkeakoululla on toimiva laatujärjestelmä, joka tukee strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista sekä tuottaa tietoa johtamisen ja perustehtävien tavoitteellisen kehittämisen tueksi. PDCA-syklille rakentuvan laatujärjestelmä sekä seuranta-, arviointi- ja palautetiedon hyödyntäminen toimivat pääosin hyvin ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämisessä. Henkilöstöintra Heimon rakenne noudattaa ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän rakennetta. Heimossa oleva aineisto ja ohjeistukset tukevat erinomaisesti laatujärjestelmän käytännön toteutusta.

Koulutusta koskevat laadunhallinnan menettelytavat näkyvät auditointiaineistossa esimerkiksi järjestelmällisenä opetussuunnitelmatyönä, toimivana opiskelun ohjaussuunnitelmana sekä kattavana kehittämistyössä hyödynnettynä palautejärjestelmänä. Oulun ammattikorkeakoulun strateginen tavoite kouluttaa osaajia Pohjois-Suomeen konkretisoitui opettajatyöpajan vastauksissa sekä opetussuunnitelmatyössä ja koulutuksen kehittämisessä. Tässä hyödynnetään laajaa ennakointi- ja sidosryhmäyhteistyötä, mikä näkyy uusina aluetta palvelevina koulutusavauksina.

Auditointiaineiston mukaan TKI-toiminnan ja taiteellisen toiminnan tiivis tavoitteellinen vuorovaikutus työelämän ja sidosryhmien kanssa edistää ammattikorkeakoulun strategian toteuttamista. Alueelle lisäarvoa tuottava TKI-hanketoiminta sekä taiteellisen toiminnan toteutus ovat osoitus tavoitteellisesta ja tuloksellisesta sidosryhmäyhteistyöstä. Perustehtäviä tukevan laatujärjestelmän vaikuttavuus tulee esille lisäksi henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja työhyvinvoinnin edistämistä tukevina toimenpiteinä.  

Auditointiaineiston perusteella Oulun yliopiston Oulun ammattikorkeakoululle tarjoamat yhteiset palvelut ovat pääosin toimivia. Auditointiryhmä suosittelee kuitenkin, että yhteisten palveluiden laadunhallintaan, vastuunjaon selkiyttämiseen, toimijoiden väliseen vuoropuheluun sekä palveluiden tavoitteenasetteluun kehitetään menettelytavat.  

Laatujärjestelmää kehitetään systemaattisesti ja kehittämistyön tuloksista on näyttöä

Oulun ammattikorkeakoulu tunnistaa laatujärjestelmänsä avulla kehittämisen kohteita. Laatujärjestelmä tukee erinomaisella tavalla ammattikorkeakoulun tavoitteellista kehittämistä. Auditointivierailun ja auditointiaineiston perusteella ammattikorkeakoulun perustehtäviä koskevia seuranta-, mittari- ja palautetiedon sekä laadunhallinnan menettelytapoja on arvioitu ja kehitetty edellisen auditoinnin palautteen perusteella järjestelmällisesti. Säännöllisesti kokoontuva laatu- ja vastuullisuustyöryhmä huolehtii laatujärjestelmän kehittämisestä. Koska laatu- ja vastuullisuustiimi koostuu eri osaamisalojen edustajista, se edistää auditointihaastattelujen mukaan kehittämistä tukevaa vuoropuhelua ammattikorkeakoulun sisällä.

Laaturyhmän vuosikelloista ja vuosittaisista laatukatsauksista (2021, 2022, 2023) käy ilmi laatujärjestelmän systemaattinen kehittäminen. Vastaava katsaus on tehty jo kahdeksana vuonna. Siinä arvioidaan myös laatujärjestelmän tavoitteenmukaisuutta ja todetaan laatujärjestelmän kehittämiskohteet. Laatupäällikkö kokoaa tiedon laatukatsaukseen eri alojen vastuuhenkilöiltä ja kehittämisryhmistä. Vuoden 2023 laatukatsaus antaa hyvän kokonaiskuvan ammattikorkeakoulun kehittämistoiminnasta ja sen tuloksista. TKI-toiminnan tulosten näkyvyyttä voisi kuitenkin vahvistaa. Auditointiryhmä suositteleekin, että TKI-hankkeissa syntyneitä hyviä käytäntöjä ja kehittämistyön tuloksia tuodaan laatukatsauksessa PDCA-syklin mukaisesti esille nykyistä enemmän.  

Auditointiaineiston mukaan laatujärjestelmän eri osia – kuten opiskelijapalautejärjestelmä, sidosryhmäkysely ja henkilöstökysely – on kehitetty järjestelmällisesti. Samoin monipuolista ennakointitiedon keruuta on systematisoitu.  Auditointihaastatteluiden mukaan myös mittaritietoa on kehitetty yhteistyössä ammattikorkeakoulun johdon ja data-analytiikan kesken. Kehittämistyön tuloksena Heimossa on runsaasti saatavilla Power BI:n tuottamaa mittaritietoa niin strategiseen, koulutuksen kuin TKI-toiminnan johtamiseen liittyen. Mittaritietoa seurataan ja analysoidaan auditointihaastattelujen mukaan aktiivisesti osaamisalojen kokoontumisissa ja ammattikorkeakoulun yhteisissä työryhmissä. Yhteiset työryhmät hyödyntävät myös itsearviointeja työryhmätyöskentelyn kehittämisessä.

Lisäksi tukipalveluissa ja Heimon kehittämisessä käytössä olevaa Service Desk –tyyppistä toimintaa pidettiin auditointihaastatteluissa toimivana käytäntönä. Näin saadut palautteet arvioidaan kuukausittain.

Osallistaminen ja aktiivinen kehittämisen ilmapiiri heijastavat avointa laatukulttuuria   

Auditointiaineistosta sekä laatukatsauksista käy ilmi Oulun ammattikorkeakoulun kehittämistä tukeva avoin toimintakulttuuri, joka yhdessä monipuolisten osallistamisen keinojen kanssa mahdollistaa opiskelijoiden, sidosryhmien ja henkilöstön osallistumisen toiminnan kehittämiseen. Avoimuus, osallistaminen ja aktiivinen kehittämisen ilmapiiri tulevat esille muun muassa strategian uudistamisessa, arvojen määrittelyssä ja tiekarttojen laadinnassa. Johtoryhmän kokouksista ja ajankohtaisista aiheista tietoa välitetään rehtorin kahvitilaisuuksissa. Auditointihaastattelujen mukaan eri työryhmät hyödyntävät aktiivisesti viestinnän kuukausikatsauksia.

Auditointiaineistossa korostui työryhmien merkitys tiedon välittämisen, kannustamisen, yhteisen keskustelun ja osallistamisen foorumeina. Avoimuutta ja osallistamista tukevat myös Oivallus-kanava ja monet kehittämisfoorumit. Henkilöstöintra Heimo sekä opiskelijoille suunnatut Oiva ja Tuudo toimivat hyvin aktiivisessa tiedon välittämisessä. Tapaamisista ja koulutuksista intranetissä jaetut tallenteet palvelevat niin tiedon välittämisessä kuin osaamisen kehittämisessä. Laatu- ja vastuullisuusasioihin perehdyttämisessä hyödynnetään Heimossa olevaa Laatupeliä. Digitaaliset kanavat ovat auditointihaastattelujen mukaan viime vuosina selkeästi lisänneet osallistumismahdollisuuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä on strategian, tiekarttojen ja pedagogisen ohjelman verkkopohjainen työstäminen vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa.

Opiskelijoilla on auditointihaastattelujen perusteella hyviä mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan kehittämiseen joko antamalla suoraa palautetta tai vastaamalla palautekyselyihin. Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty viime vuosina. Opiskelijakunta OSAKOn edustajat ja johto tapaavat kuukausittain. Opiskelijoiden edustajat kokevat tulevansa hyvin kuulluksi yhteisissä työryhmissä ja tutkinto-ohjelmatiimeissä. Opiskelijat kokivat, että heidän mielipiteistään ollaan kiinnostuneita ja niillä on vaikutusta.

Auditointivierailulla korostui sidosryhmien aktiivinen kuuleminen. Sidosryhmien edustajat kokevat voivansa vaikuttaa ammattikorkeakoulun uusiin koulutusavauksiin, toimimalla kouluttajina ja hankeyhteistyön osapuolina ja hyödynsaajina. Laatukatsauksen ja auditointivierailun mukaan vuonna 2023 uudistettu sidosryhmäkysely tukee hyvin toiminnan kehittämistä. Työelämäauditoinnit vahvistavat entisestään sidosryhmien kuulemista osana koulutusten kehittämistä.

Kehittämisen ilmapiiri näkyy osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisena 

Itsearvioinnissaan Oulun ammattikorkeakoulu kuvaa monipuolisia tapoja jakaa osaamista niin korkeakoulun sisällä kuin sidosryhmien ja työelämän käyttöön. Monialaisen osaamisen hyödyntämistä ja jakamisen mahdollisuuksia ovat lisänneet Oulun ammattikorkeakoulun uudistukset koskien koulutusta, TKI-toimintaa ja eri työryhmiä.  Auditointiaineistossa korostui yhteisten työryhmien, korkeakoulun yhteisten kehittämishankkeiden ja yhteisten foorumien sekä koulutuksessa hyödynnetyn vertaisarvioinnin merkitys hyvien käytäntöjen jakamisessa. Opettajatyöpajassa korostettiin myös hyvää yhteistyötä kollegoiden kanssa. Pedagogisessa kehittämisessä vahvuudeksi nostettiin ammatillisen opettajankoulutuksen osaamisen hyödyntäminen.  

Hyviä esimerkkejä keinoista kehittää toimintaa ja jakaa osaamista yhdessä sidosryhmien kanssa ovat muun muassa hankkeiden järjestämät tapaamiset ja säännöllisesti toteutuvat sidosryhmä- ja alumnitapaamiset. Toimivia kanavia osaamisen jakamisessa ovat myös yhteiskuntavastuuraportti, julkaisutoiminta sekä Oamk Journal. Auditointiryhmä kannattaa laatukatsauksen johtopäätöstä, jonka mukaan hankkeiden tulosten julkaisemiseen tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.