1.3 Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Auditointiryhmän arvio

Opiskelijapalautetta hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä  

Oulun ammattikorkeakoululla on monipuoliset menettelytavat koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen. Ammattikorkeakoulussa seurataan kuukausittain opintojen etenemistä sekä koulutusten ja jatkuvan oppimisen toteutumista raportointityökalu Power BI:n avulla ja useilla eri palautemekanismeilla.

Opiskelijapalautejärjestelmä koostuu opintojaksopalautteesta, vuosittaisesta opiskelijakyselystä sekä valtakunnallisista AVOP- ja uraseurantakyselystä. Oulun ammattikorkeakoulu arvostaa opiskelijapalautetta, ja opiskelijapalautejärjestelmän suunnitelmat opiskelijapalautteen paremmaksi hyödyntämiseksi käyvät ilmi vuosittaisista laatukatsauksista. Palautejärjestelmän uudistaminen on opetuksen tiekartassa merkitty vuodelle 2025.

Opintojaksopalautejärjestelmän osalta haasteena on ollut alhainen vastausprosentti. Laatukatsauksessa 2023 tavoitteeksi on asetettu, että vähintään 50 % opintojaksoille ilmoittautuneista antaa opintojaksopalautteen. Syksyn 2023 aikana palauteprosentti oli saatu nousemaan keskimäärin 24 %:iin aikaisemmasta 10 %:sta. Auditointiaineiston mukaan palautteenantoa on tehostettu järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja kehittämällä tutkinto-ohjelmakohtaista seurantaa. Hyvinä käytäntöinä ovat ajan varaaminen palautteen annolle opintojakson viimeisellä tunnilla sekä opiskelijoiden tehostettu motivointi vastaamiseen. Keväällä 2023 tehtiin kaksi videota, joita opettaja voi hyödyntää motivoidessaan opiskelijoita vastaamaan palautekyselyyn. Opintojaksopalautteen vastausprosentti on nostettu opettajien kanssa käytävien kehityskeskusteluiden teemaksi, ja asiasta on keskusteltu myös koulutuksen kehittämisryhmässä. Auditointiryhmä suosittelee Oulun ammattikorkeakoulua jatkamaan yhteisten linjausten kehittämistä opintojaksopalautteen vastaamisaktiivisuuden lisäämiseksi, joita kukin tutkinto-ohjelma voi toteuttaa itselleen sopivalla tavalla. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee jatkamaan eri tutkinto-ohjelmien hyväksi todettujen käytäntöjen jakamista ja käymään keskustelua niistä tutkinto-ohjelmatiimeissä.

Auditointiryhmä pitää hyvänä käytäntönä vuosittain järjestettävää Oulun ammattikorkeakoulun omaa kaikille opiskelijoille kohdennettua opiskelijakyselyä, joka täydentää valmistuneiden AVOP-kyselyä. Opiskelijakyselyn vastausprosentti oli AMK-opiskelijoilla 32 % ja YAMK-opiskelijoilla 25 %. Vuosittainen opiskelijakysely tuottaa tutkinto-ohjelmakohtaista tietoa muun muassa koetusta koulutuksen työelämäläheisyydestä, opintojen sisällöistä ja toteutuksesta sekä niiden etenemisestä. Kysely tuottaa myös arvokasta tietoa opiskelijoiden kokemasta palvelujen laadusta, yhteisöllisyydestä ja yhdenvertaisuudesta. Laatukatsauksessa 2023 todettiin opiskelijakyselyn tilastollisestikin merkitsevät erot eri tutkinto-ohjelmien välillä. Auditointiryhmän mielestä opiskelijakysely luo hyvän pohjan yhteiselle keskustelulle verrattaessa ja jaettaessa korkeakoulun sisäisiä hyviä käytänteitä ja kehitettäviä asioita, jotka ovat eri aloilla erilaisia.

Ammattikorkeakoulu tekee vuosittaisesta uraseurantakyselystä koosteen, joka on saatavilla intrassa. Uraseurantaa, AVOP-kyselyä ja vuosittaista opiskelijakyselyä koskevat tutkintokohtaiset aineistot välitetään jatkoanalysoitavaksi opintovastaaville tutkinto-ohjelmatiimeihin. Näin ollen tutkinto-ohjelmissa on voitu arvioida parhaillaan opiskelevien, valmistuneiden ja viisi vuotta sitten valmistuneiden kokemuksia koulutuksesta. Tämän perusteella tutkinto-ohjelmat ovat asettaneet itselleen 1–3 kehittämiskohdetta. Kaikkien tutkinto-ohjelmien raporteista on laadittu korkeakoulutasoinen yhteenveto kaikille intraan nähtäväksi. 

Vastapalautetta eli tietoa opiskelijapalautteen perusteella tehdyistä muutoksista annetaan vaihtelevasti 

Auditointivierailun perusteella opiskelijat kokivat palautteenannon kanavana vaikuttamiseen, ja heillä oli hyviä kokemuksia nopeasti vaikuttaneesta palautteesta. Opiskelijoiden palautteen pohjalta oli tehty muutoksia esimerkiksi opetusmenetelmiin, arviointikriteereihin, opintojen suoritustapoihin sekä aikatauluihin. Lisäksi opiskelijat kertoivat, että opettaja oli parantanut opetustaan heidän palautteensa perusteella tai heidän palautteensa oli johtanut jopa opettajan vaihtamiseen. Toisaalta opiskelijat kuvasivat tilanteita, joissa heille ei ollut annettu tietoa heidän antamansa palautteen vaikutuksista. Opettajat voivat pyytää opiskelijalta välipalautetta opiskelijapalautejärjestelmässä, mitä opiskelijat pitivät hyvänä. Kevään 2024 opiskelijapalautekoosteessa oli seurantaa myös vastapalautteen määrästä. 

Laatukatsauksissa 2022–2023 opiskelijapalautteeseen liittyvänä kehittämiskohteena on palautekulttuurin kehittäminen, joka sisältää muun muassa opiskelijapalautteiden nykyistä näkyvämmäksi tekemisen. Auditointivierailulla haastatellut opiskelijat toivat esiin, että palautteen näkyväksi tekemisen rinnalla he toivovat opettajan kertovan, miten opintojaksoa on muutettu opiskelijapalautteen perusteella. Auditointiryhmä kehottaakin korkeakoulua kehittämään menettelytapoja, joilla opiskelijoille suunnattua viestiä palautteiden aikaansaamista muutoksista voidaan tehostaa. Auditointiryhmä suosittelee ammattikorkeakoulua arvioimaan myös menettelytapoja, joilla opintojaksokohtaisen vastapalautteen antamisen merkitystä voitaisiin vahvistaa. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee ammattikorkeakoulua jatkamaan laatukatsauksissa esille nostettua, opiskelijat ja henkilöstö huomioon ottavaa palautekulttuurin kehittämistyötä.

Koulutuksia kehitetään palautteiden perusteella vastaamaan työelämätarpeita muuttuvassa yhteiskunnassa   

Koulutusten osaamistavoitteita suunnitellaan järjestelmällisesti työelämän muutokset ja ajantasainen tieto huomioiden. Koulutuksia kehitetään systemaattisesti ja työelämälähtöisesti eri tutkinto-ohjelmissa. Opetussuunnitelman mukaisten osaamistavoitteiden kriteerit on kirjattu opetussuunnitelmiin, joiden avulla osaamista arvioidaan opintojakson päätyttyä. Auditointiaineistojen mukaan opetushenkilöstö seuraa työelämän tarpeiden muutoksia. Opettajat kuvasivat opettajatyöpajassa ajantasaisen tutkitun tiedon hankkimista oman opetuksen kehittämiseksi. Opiskelijat antoivat pääsääntöisesti myönteistä palautetta koulutuksen ajantasaisuudesta.

Oulun ammattikorkeakoulun syksyllä 2023 aloittamat työelämäauditoinnit yhdessä Oulun Kauppakamarin kanssa ovat hyvä esimerkki työelämälähtöisyyden arvioinnista ja sen huomioon ottamisesta koulutuksen suunnittelussa. Syksyllä 2023 auditoitiin viisi tutkinto-ohjelmaa. Henkilöstöintra Heimossa saatavilla olevat työelämäauditointien perusteelliset raportit kuvaavat monipuolisesti tutkinto-ohjelmien työelämälähtöisyyden nykytilaa ja kehittämistarpeita. Auditointiryhmä suosittelee Oulun ammattikorkeakoulua harkitsemaan työelämäauditointien ottamista pysyväksi työelämälähtöisen ja ajantasaisen koulutuksen kehittämisen välineeksi.

Oulun ammattikorkeakoulussa on toteutettu myös tutkinto-ohjelmien keskinäistä vertaisoppimista, mitä auditointiryhmä pitää erinomaisena keinona jakaa alojen hyviä käytäntöjä. Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutus oli toteuttanut vertaisoppimista Laurean kanssa ja sisäisesti kulttuurialan kanssa, mistä oli noussut esille tarve vahvistaa YAMK-tutkinnon kansainvälisyyttä.

Henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet otetaan huomioon tukipalveluiden kehittämisessä

Oulun yliopiston tuottamina digipalvelujen ja kirjaston tuottamien palveluiden tarjonta oli auditointihaastattelujen mukaan selkeä henkilöstölle ja opiskelijoille. Esimerkiksi kirjastopalvelut tekevät aineistohankintoja myös ammattikorkeakoululle ja huolehtivat julkaisupalveluista, joka on tärkeä osa TKI-toimintaa. Lisäksi kirjastopalvelut antavat tiedonhankinnan opetusta niin opiskelijoille kuin henkilöstölle. Auditointiaineistojen perusteella tukipalveluja kehitetään henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeita kuunnellen.

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisten ICT-palvelujen yhteistyö vaikuttaa toimivan joustavasti. ICT-palveluja on kehitetty muun muassa opiskelijapalautekyselyn vastausten ja digimentoreiden tuottaman palautetiedon perusteella. ICT-palveluiden palautekyselyiden lisäksi palvelut hyödyntävät tikettipalautteita ja kuukausittaisissa palavereissa reflektoidaan ICT-palvelujen tilaa ja kehitystarpeita. Auditointihaastattelun perusteella Oulun ammattikorkeakoulun oma data-analytiikkatiimi koettiin hyvin toimivana käytäntönä, ja yhteistyössä ICT-palvelujen kanssa on toteutettu muun muassa tiedolla johtamisen kehittämistä.

Auditointihaastatteluissa nousi esille kehittämistoiveita palveluiden tuottajien ja Oulun ammattikorkeakoulun keskinäisen tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Auditointiryhmä suosittelee, että Oulun ammattikorkeakoulu vahvistaa koulutuspalveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja laadun arviointiin liittyvää yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Oulun ammattikorkeakoulun koulutuspalvelujen järjestämistä arvioidaan tarkemmin luvussa 4.