Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Oulun ammattikorkeakoulun auditointi

Tekijät

Päivi Karttunen, Tauno Kekäle, Lauri Kujala, Tuija Vasikkaniemi, Sirpa Moitus & Marja-Liisa Saarilammi

Oulun ammattikorkeakoulun itsearviointi (toim.) Sari Ahvenlampi & Pirjo Partanen

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Oulun ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 14.6.2024.

Laatuleima on voimassa 14.6.2030 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: erinomainen taso

Oppiva korkeakoulu – Oulun ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Korkeakoulukonsernin yhteiset koulutuspalvelut oppijan sujuvan opintopolun tukena

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Jatkuva oppiminen

Kumppani: Hämeen ammattikorkeakoulu

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Oulun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmatyö on systemaattista ja perustuu strategisiin tavoitteisiin ja työelämän tarpeisiin. Koulutuksen opiskelijalähtöisyyttä ja osaamisperustaisuutta tuetaan järjestelmällisesti kehittämällä pedagogiikkaa yhteistyössä ammatillisen opettajankoulutuksen kanssa.
  • Oulun ammattikorkeakoulun laaja TKI-toiminta ja taiteellinen toiminta vastaavat hyvin alueen tarpeisiin ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti.
  • Laatujärjestelmä tukee erinomaisesti Oulun ammattikorkeakoulun strategisten ja perustehtävien tavoitteiden toimeenpanoa palvellen sekä ammattikorkeakoulun että alueen kehittämistä. Korkeakoululla on avoin, osallistava ja yhteisöllinen laatukulttuuri. Laatujärjestelmän kehittäminen on järjestelmällistä ja pitkäjänteistä.
  • Oulun ammattikorkeakoululla on vahva tahtotila kehittää yhteisiä koulutuspalveluita yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Kehittämissuositukset

  • Oulun ammattikorkeakoulun tulee edelleen kehittää opiskelijapalautekulttuuria ja varmistaa, että opiskelijoille annetaan palautetta saavutetusta osaamisesta osana opetusta ja opintoja. Lisäksi opiskelijoiden tulee saada antamastaan palautteesta vastapalautetta.
  • Oulun ammattikorkeakoulun tulee viestiä entistä vahvemmin onnistumisistaan korkeakoulun sisällä, alueellisesti ja kansallisesti.
  • Oulun ammattikorkeakoulun tulee jatkaa strategisten kehittämistavoitteiden seurannan tehostamista ja koota seurantatiedot selkeämmin näkyväksi esimerkiksi intranettiin.
  • Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston tulee ajantasaistaa Koulutuspalveluita koskeva yhteistyösopimus ja huolehtia sen säännöllisestä päivittämisestä vastaamaan palvelutarpeiden muutoksiin.