1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Osaajia alueen akku- ja kaivosteollisuuteen

Centria käynnisti Suomen ensimmäisen akkuinsinöörien koulutuksen syksyllä 2022 tukemaan toimialueensa vahvasti kasvavaa akku- ja kaivosteollisuutta. Akkualan osaajatarve tunnistettiin, kun Keski-Pohjanmaalla ja sen lähialueilla alkoi käynnistyä useita akku- ja kaivosteollisuuteen liittyviä hankkeita. Koulutus tarjoaa opiskelijoille akkualalle kohdennetun ja koko akkuarvoketjua käsittelevän tutkintoon johtavan koulutuspaketin ja alueelle tarvittavaa osaamista. Syksyllä 2022 alkaneessa koulutuksessa aloitti 25 opiskelijaa, taustoiltaan kone-, sähkö- ja kemiantekniikan insinöörejä.  Akkutekniikan muuntokoulutuksessa tehdään yhteistyötä alueen muiden koulutusorganisaatioiden, Kpedun ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa sekä alan yritysten kanssa. Akkutekniikan koulutukset tukevat Suomen kansallista akkustrategiaa 2025, joka kytkeytyy tiiviisti Euroopan unionin akkustrategiaan.

Yritysyhteistyö tuo työelämän lähelle opiskelua

Centrian TalenttiTehdas on kemiantekniikan 1-vuosikurssin opiskelijoille tarjottava opintokokonaisuus. TalenttiTehdas toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Samana vuonna Kemianteollisuus myönsi Centrialle turvallisuuspalkinnon TalenttiTehtaan toiminnasta. TalenttiTehtaan opinnoissa yhdistyvät niin alan substanssin opiskelu kuin myös työelämätaitojen kehittäminen. TalenttiTehtaassa työelämätaitoja opetellaan ja harjoitellaan monipuolisten ja haastavien tehtävien avulla, joita työstetään viikoittain pienryhmissä. Ryhmien työstämät oppimistehtävät saadaan kummiyrityksiltä, jotka ovat Centrian toiminta-alueen kemianteollisuuden teollisuusyrityksiä. Kemian substanssiosaamisen ja työelämätaitojen lisäksi opiskelija pääsee tutustumaan alueen työnantajiin ja kemianteollisuuden tarjoamiin työ- ja harjoittelumahdollisuuksiin.

Englanninkielisessä Bachelor of Business Administration koulutusohjelman Enterprise Resource Planning (ERP) suuntautumisessa opinnot kytkeytyvät tiiviisti työelämään yritysyhteistyön kautta. Koulutusohjelmassa Centrian partnerina toimii SAP, joka on myöntänyt Centrialle SAP Next-Gen-bränditoimiluvan. Opinnot tuottavat opiskelijalle osaamisen niin SAP-ohjelmistoon, mutta tarvittaessa myös muihin ohjelmistoihin työharjoittelujen tukemana. Koulutusohjelmassa yhteistyökumppaneita on monipuolisesti kansainvälisistä pörssiyrityksistä pienempiin konsulttiyrityksiin. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö toteutuu mm. yritysten luentovierailuina, projektitoteutuksina, opiskelijoiden järjestäminä demonstraatioina, mentorointina tai opinnäytetöiden kautta. Yhteistyö tuo työelämän opiskelijoiden lähelle, auttaa sekä suomalaisia että ulkomaisia opiskelijoita verkostoitumisessa potentiaalisten työnantajien kanssa ja opintojen myötä työllistymisessä.

Ohjelmistokehityksen opintoja matalalla kynnyksellä

Tietotekniikan koulutusohjelma tarjoaa täysin avoimia ohjelmistokehityksen opintojaksoja kaikille ohjelmoinnista kiinnostuneille.  Oppimisen voi aloittaa milloin tahansa opintojaksojen verkkoalustalla. Ohjelmistokehityksen avoimen opintojakson kokonaisuus koostuu neljästä 5 op:n opintojaksosta. Opintojaksojen toteutusta on kehitetty yhdessä Helsingin yliopiston kanssa ja ne on toteutettu avoimessa järjestelmässä yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Sisältöjä ja toteutustapaa suunnitellessa huomioitiin, miten opintojaksojen materiaali saadaan avoimeksi kaikille kiinnostuneille ja arviointi automatisoitua tukemaan oppimista.

Ohjelmistokehityksen opintojaksot toimivat vauhtiväyläopintoina toisen asteen opiskelijoille, jotka voivat kerryttää opinnoista opintopisteitä maksutta. Mikäli muut kuin toisen asteen opiskelijat haluavat kerryttää opintopisteitä, rekisteröityy opiskelija avoimen AMK:n kautta kursseille ja suorittaa normaalin opintomaksun.

Opiskelijoille tarjotaan tukea opinnoissa ja urasuunnittelussa Skills Centrian kautta

Skills Centria toiminta aloitettiin syksyllä 2020. Skills Centria tarjoaa opiskelijoille monipuolisesti työpajoja ja tapaamisia, jotka ovat kerätyn palautteen perusteella opiskelijoiden mielestä hyödyllisiä sekä mielenkiintoisia. Ennen toiminnan aloitusta koulutusohjelmista kartoitettiin, mihin opintoihin opiskelijat tarvitsevat tukea. Ensimmäisen lukuvuoden lopussa opiskelijoille lähetettiin kysely, jossa kyseltiin opiskelijoiden mielipiteitä toiminnasta. Skills Centrian toiminta on avointa kaikille opiskelijoille ja toimintaa järjestetään suomeksi ja englanniksi.  Työpajoissa opiskelija saa tukea kielten opintoihin, matematiikkaan sekä opinnäytetyön tekemiseen. Lisäksi Centrian erityisopettaja järjestää lukiseuloja sekä viikottaisia avoimia työpajoja, jossa opiskelija saa henkilökohtaista tukea omien tarpeiden mukaan.   Opiskelija löytää tietoa Skills Centrian työpajoista ja niiden aikatauluista Centrian kotisivulta.  Opiskelija saa myös vinkkejä ja ohjausta Skills Centrian palveluihin omalta opettajatutorilta, opintojaksojen opettajilta, opinnäytetyön ohjaajilta sekä opinto-ohjaajilta.

Rekrykoulutusten kehittäminen asiantuntijatyöhön

Centria on kehittänyt pitkäjänteisesti palveluliiketoiminnan kautta tarjottavia RekryKoulutuksia. Kyseessä on ELY-keskuksen yhteishankintakoulutus yritykselle uuden työvoiman saatavuuteen. Tarjottavassa koulutuspaketissa huomioidaan yrityksen rekrytointitarpeet, jolloin koulutus räätälöidään osaajatarpeen määrän ja osaamistarpeen mukaisesti.  Centria on keskittynyt kyseisessä koulutusmuodossa asiantuntijatyöhön suuntaaviin koulutuksiin. Rekrykoulutuksen prosessia on kehitetty yritysten näkökulmasta selkeäksi tavaksi toimia, jossa Centria koulutuksen järjestäjänä huolehtii prosessin sujuvuudesta ”avaimet käteen” -periaatteella.  Esimerkkinä yrityksille tuotetuista RekryKoulutuksista on Case Kosila, jossa toteutettiin laaja kumppanuussopimus älykkään tiedonhallinnan asiantuntijoiden kouluttamisesta yritykselle, toteumana 2 ryhmällistä uusia työntekijöitä vuosina 2018-2020. Yhteistyö oli onnistunutta ja 100 % koulutukseen osallistujista työllistyi yritykseen.