Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Centria-ammattikorkeakoulun auditointi

Tekijät

Mervi Vidgrén, Perttu Jämsén, Rico Martikainen, Marjaana Mäkelä,
Kirsi Mustonen & Sanna Vahtivuori-Hänninen. Centria-ammattikorkeakoulun itsearviointiraportti (toim.) Leena Saari.

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Centria-ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 26.5.2023.

Laatuleima on voimassa 26.5.2029 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Centria-ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Koulutusvienti

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Tiedolla johtaminen

Kumppani: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Centria-ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen ja TKI-toiminnan suunnittelu ja toteutus on integroitu vahvasti sidosryhmäyhteistyöhön. Monipuolinen sidosryhmäyhteistyö tukee tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen suunnittelua ja kehittämistä.
  • Centria-ammattikorkeakoulu ennakoi kansallisen ja alueellisen toimintaympäristön muutoksia ja vaikuttaa aktiivisesti aluekehitykseen.
  • Centria-ammattikorkeakoulussa on henkilöstön osaamisen kehittämiselle vahva tuki ja henkilöstö on työstään innostunutta.
  • Centria-ammattikorkeakoulussa monikulttuurisuus on luonteva osa korkeakouluyhteisön toimintakulttuuria. Tämä tukee myös kansainvälistymistä ja koulutusvientiä.

Kehittämissuositukset

  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle (AHOT) sekä työn opinnollistamiseen olisi tärkeä luoda selkeät linjaukset ja toimintaohjeet.
  • Centria-ammattikorkeakoulun vahvaan aluekehitysrooliin liittyy yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen. Centrian tulisi määritellä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden käsitteet ja tavoitteet nykyistä selkeämmin. Lisäksi suositellaan ottamaan käyttöön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointikehikko.
  • Centria-ammattikorkeakoulun tulisi selkiyttää useiden eri strategisten toimenpideohjelmien keskinäistä suhdetta. Tämä tukisi strategista johtamista ja selkeyttäisi henkilöstön operatiivisia laatuvastuita.
  • Koulutusviennin käsite tulisi määritellä yhdenmukaisesti osana kansainvälistymistä, tulkita sitä samoin koko korkeakoulussa ja viestiä siitä korkeakoulutasoisesti.