4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Centria-ammattikorkeakoulussa monikulttuurisuus on luonteva osa korkeakouluyhteisön toimintakulttuuria. Tämä tukee myös kansainvälistymistä ja koulutusvientiä.
  • Centrialla on valmius nopeaan ja ketterään reagointiin kansainvälistymisen ja koulutusviennin kehittämisessä. Kehittämistyölle on organisaation vahva tuki.

Kehittämissuositukset

  • Koulutusviennin käsite tulisi määritellä yhdenmukaisesti osana kansainvälistymistä, tulkita sitä samoin koko korkeakoulussa ja viestiä siitä korkeakoulutasoisesti.
  • Koulutusviennin vuosikohtaisen suunnitelman rinnalle tulisi luoda pitkäkestoinen suunnitelma, joka sisältää myös geo- ja talouspoliittista riskienhallinta-analyysia.