3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Centria-ammattikorkeakoulussa on henkilöstön osaamisen kehittämiselle vahva tuki ja henkilöstö on työstään innostunutta.
  • Centria-ammattikorkeakoulun strategia ohjaa vahvasti koko organisaation toimintaa, ja strategian tavoitteet on johdettu tarkoituksenmukaisesti eri tulosalueille.
  • Centrian laatujärjestelmä ja sen sisältämät menettelytavat tuottavat tietoa sekä strategiseen johtamiseen että operatiiviseen toimintaan.
  • Centria hyödyntää strategisessa johtamisessa kattavaa talous- ja toimintasuunnitelmaan vahvasti kytkettyä seuranta- ja palautejärjestelmää.

Kehittämissuositukset

  • Centria-ammattikorkeakoulun tulisi selkiyttää useiden eri strategisten toimenpideohjelmien keskinäistä suhdetta. Tämä tukisi strategista johtamista ja selkeyttäisi henkilöstön operatiivisia laatuvastuita.
  • Centrian tulisi rakentaa pitkäjänteinen henkilökunnan osaamisen kehittämisen viitekehys.
  • Centrian tulisi viestiä ja sitouttaa henkilöstö uudistettuun laatukäsikirjaan ja avata sen ja laadunhallinnan merkitys henkilöstölle.