1.2 Koulutuksen toteutus

Tutkintosääntö ja prosessikuvaukset linjaavat yhteiset toimintatavat ja vastuut

Karelian koulutuksen toteutukseen ja opiskelijavalintaan liittyvät yhteiset toimintatavat on kirjattu prosessikuvauksiin, joita ovat :

  • opiskelijarekrytointi,
  • opiskelijahaku- ja valinta,
  • opintojen aloitus,
  • opinto-ohjaus,
  • osaamisen arviointi,
  • Opiskelijapalaute (opintojaksopalaute, OPALA- ja AVOP-palaute),
  • harjoittelu,
  • kv-opiskelijavaihto,
  • opinnäytetyö ja
  • valmistuminen.

Prosessikuvausten lisäksi vuosittain päivitettävässä ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä on koulutuksen toteutukseen liittyviä linjauksia.

Opiskelijavalinnan käytännöt on kuvattu prosessikuvauksessa. Suurin osa tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista valitaan yhteishaun ja -valinnan perusteella. Erillishaun ja -valinnan merkitys on lisääntynyt viime vuosina. Kaikissa valintamenettelyissä toimitaan valtakunnallisten linjausten mukaisesti.   Rekrytoinnin kehittämiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi on otettu käyttöön valintakoekursseja. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa toteutettu seuranta osoittaa, että eronneiden määrä on vähentynyt ja opintojen läpäisy parantunut. Hyvien kokemusten myötä valintakoekursseja on otettu käyttöön uusilla koulutusaloilla.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa toimitaan lainsäädännön, tutkintosäännön ja erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelijoilla on oikeus hyödyntää aiempaa osaamistaan osana tutkintoa riippumatta siitä, missä ja miten osaaminen on hankittu. Opintojen hyväksi lukemisessa noudatetaan ammattikorkeakoululain säädöksiä. Pääsääntöisesti voidaan hyväksi lukea alle 10 vuotta vanhoja opintoja. Muulla tavoin hankittu osaaminen osoitetaan näytön avulla.

Opintojen sujuvuutta seurataan säännöllisesti ammattikorkeakoulun, koulutusvastuun, opiskelijaryhmän, opiskelijan ja opintojakson tasolla. Seurannassa hyödynnetään tiedolla johtamisen työkaluja ja oppimisanalytiikkaa. Havaittuihin haasteisiin tartutaan mahdollisimman varhain esimerkiksi lisäopetuksella ja -ohjauksella. Opetusmenetelmät valitaan siten, että ne tukevat opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista ja opiskelijoiden opintojen sujuvaa etenemistä. Oppimisprosessissa korostetaan opiskelijan oman aktiivisuuden merkitystä. Opiskelija saa palautetta oppimisestaan osaamisen arvioinnin yhteydessä opettajalta. Monilla opintojaksoilla arvioinnin tukena käytetään opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia, mutta tämän osalta koulutusvastuiden välillä on vaihtelua. Lisäksi työelämän edustajat osallistuvat arviointiin esimerkiksi harjoitteluissa, opinnäytetöissä ja opintoihin kytketyissä työelämätoimeksiannoissa.

Opiskelijahyvinvointi rakentuu eri toimijoiden yhteistyönä

Karelian kaikissa koulutuksissa on koulutetut opinto-ohjaajat ja jokaisella opiskelijaryhmällä on oma opettajatuutori. Kareliassa toimii myös kaksi uravalmentajaa. Vastuu opiskelijoiden ohjauksesta ja tuesta on koko Karelian henkilöstöllä. Myös opiskelijatuutoreilla ja opiskelijaryhmissä toimivilla VIP-opiskelijoilla (välittämisen ilmapiiri –toiminta) on tärkeä rooli. Karelian opiskelijaohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin vastuut on määritelty ohjaus- ja hyvinvointisuunnitelmassa. Opiskelijaohjausta ja sen kehittämistä koordinoi kolmen vuoden määräajaksi valittu opotyöpari. He tekevät tiivistä yhteistyötä opiskelijahyvinvointipalveluja koordinoivien opintokuraattorien kanssa. Opintokuraattoriresurssia on viime vuosina lisätty ja kohdennettu erityisesti opintojen etenemiseen liittyviin haasteisiin sekä oppimisen tukeen. He osallistuvat aktiivisesti opintojen etenemistä tukevien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen ja toteuttavat lukuvuosittain systemaattista toiminnan raportointia, arviointia ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelua. Raportoinnin avulla koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat ja johto saavat selkeän kuvan opiskelijoiden tuen tarpeesta ja tehdyistä toimenpiteistä. Raportoinnin lisäksi opotyöpari ja opintokuraattorit pitävät kerran vuodessa opiskeluhyvinvointikatsauksen johtoryhmässä ja koulutuksen kehittämisryhmässä. Opiskelijahyvinvointipalveluja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunta POKAn kanssa.

Työelämäyhteydet syvenevät opintojen edetessä

Työelämäyhteydet ovat tiiviisti mukana koulutuksen toteutuksessa suunnitteluvaiheesta osaamisen arviointiin saakka. Karelissa pidetään tärkeänä varhaisia työelämäyhteyksiä ja niiden syvenemistä opintojen edetessä. Yhteydet oman alan työelämään alkavat jo ensimmäisenä opintovuonna työpaikkavierailujen, vierailevien luennoitsijoiden ja monissa koulutuksissa myös työelämätoimeksiantojen ja harjoittelujaksojen kautta. Karelian hanketoiminnalla laaditun WorkSmart-toimintamallin avulla tuetaan aktiivisesti opiskelijoiden ja työnantajien tutustumista ja verkottumista sekä opiskelijoiden uraohjausta. Opintojen edetessä yhteydet syvenevät harjoitteluissa ja opinnäytetyön yhteydessä. Ammatillisen kasvun opintojaksolla opiskelijat saavat tukea oman työuransa suunnitteluun ja tukea työllistymiseen. Kareliassa uraohjausta toteuttaa opinto-ohjaajien lisäksi kaksi uravalmentajaa. Uraohjauksen ja työllistymisen tuen systematisointi ja vahvistaminen ovat olleet Karelian kehittämiskohteita vuosina 2022 ja 2023.  Vuoden 2023 aikana Kareliassa on toteutettu palvelumuotoilutyöpajoja, joissa on kuvattu opiskelijan uraohjauksen polku ja selkeytetty ohjaustoimijoiden roolitusta. Lukuvuonna 2022–2023 toteutetuissa työelämäauditoinneissa arvioitiin työelämäyhteistyön toimivuutta ja saatiin kehittämisehdotuksia yhteistyön tiivistämiseksi. Työelämäyhteistyötä kehitetään auditointipalautteen sekä AVOP- ja OPALA-palautteiden pohjalta.

 

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Selkeät ja säännöllisesti päivitettävät koulutustoiminnan prosessikuvaukset ja ohjeistukset Tutkintotason osaamistavoitteiden toteutumisen systemaattinen arviointi

 

Hyvin toimiva ja monipuolinen opinto-ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin palvelukokonaisuus Työelämäyhteistyön tiivistäminen työelämäauditoinnin ja opiskelijapalautteiden pohjalta