1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Opiskelijan Kompassi -hyvinvointiohjelma

Psykologian laitoksen asiantuntijaryhmä on kehittänyt verkkopohjaisen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelman, Opiskelijan Kompassin, usean vuoden kehitys- ja tutkimustyön pohjalta. Ohjelmassa harjoitellaan taitoja, jotka edistävät 1) opiskelijoiden hyvinvointia, 2) mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyä ja 3) motivaatioon liittyvissä haasteissa selviytymistä sekä 4) hyvinvointitaitojen soveltamista opiskeluun, työhön ja arkielämään.

Kompassi on opiskelijoille suunnattu matalan kynnyksen työkalu ja osa Student Life -toimintaa. Kompassia hyödynnetään opiskelijoiden yksilö- ja ryhmäohjauksessa sekä opetuksessa, ja se on tarjolla neljällä kielellä. Sitä käyttävät opiskelijoiden ja opettajien lisäksi hyvinvointivalmentajat ja -neuvojat sekä tehostetun ohjauksen opiskelu- ja hyvinvointiasiantuntijat. Ohjelma on mm. integroitu psykologian opetukseen, osaksi yliopiston hyvinvointikursseja, MOVI:n opetusta sekä akateemisten maahanmuuttajien koulutusta. Vuosina 2018–2019 Kompassin käyttökertoja oli yli 17 000. Ohjelmaa on käytetty myös muissa Suomen korkeakouluissa (JAMK, Helsingin yliopisto) sekä ulkomaisissa yliopistoissa (Ertfurtin ja Bergamonin yliopistot). Tutkimustemme mukaan noin 80 % käyttäjistä hyötyy ohjelmasta.

Koulutuksen kehittäminen valtakunnallisessa yhteistyössä

Yliopisto kehittää koulutusta aktiivisesti myös korkeakoulujen yhteistyöverkostoissa. Erityisesti kolme viimeisintä ylipiston koordinoimaa valtakunnallista hanketta ovat tuottaneet hyviä tuloksia, uusia malleja sekä rakenteellisia muutoksia.

OHO!-hankkeessa kehitettiin tutkimusperusteisia opiskelijalähtöisiä pedagogisia malleja tukemaan opintojen edistymistä sekä osallisuuden kokemusta opiskeluyhteisöissä. Esimerkiksi opiskelijan toimijuuden itsearviointimenetelmää on pilotoitu yliopistossa eri oppiaineiden kursseilla. Lisäksi opiskelun taitokarttaa on kehitetty edelleen ja hyödynnetään opiskelun ja ohjauksen tukena Student Life -toiminnassa. Yliopisto on myös toteuttanut opettajille suunnatun yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarjan, joka integroidaan osaksi yliopiston pedagogisen koulutuksen kokonaisuutta. Hankkeen julkaisu OHO – Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin sisältää hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja sekä tutkimustuloksia opiskeluhyvinvoinnista ja sen tukemisesta korkeakoulussa.

Työelämäpedagogiikka-hankkeessa on luotu korkeakoulujen yhteistyössä toimintamalleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, opetussuunnitelmien uudistamiseen, työelämäpedagogiseen ohjaukseen sekä TKI-toiminnan kytkemiseen korkeakoulutukseen. Hankkeen kivijalkana on tutkimustieto koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työpaikalla oppimisesta.  Yliopistossa on erityisesti kehitetty tutkimuspohjaisia malleja käytännön työelämäpedagogiikan tueksi, ja hankkeeseen liittyviä pilotteja on toteutettu usealla yliopiston laitoksella.

Toinen reitti yliopistoon (TRY) -hankkeessa on yhteistyössä kehitetty avoimen väylää opiskelijavalintatapana. Erilaisten pilottien, selvitysten ja vertailujen pohjalta on mallinnettu, miten rakennetaan toimiva avoimen väylä eri kohderyhmille. Tietoja hyödynnetään hakukelpoisuusvaatimusten ja valintaperusteiden kehittämisessä. TRY-hankkeessa toteutetun avoimen väylän tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen palvelumuotoilun ja hyvien käytänteiden jakamisen tuloksia on hyödynnetty näiden palveluiden kehittämisessä. Hanke on tuonut markkinointiviestinnän avulla valtakunnallista näkyvyyttä myös Jyväskylän yliopistolle ja sen avoimelle yliopistolle. Avoimen väylän hakupaikkoja on lisätty yliopistossa ja väylä on kasvattanut suosiotaan kaksinkertaistamalla väylän hakijamäärät keväällä 2020.

Akateemisen asiantuntijuuden kehittymisen tukeminen

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen (UVK) osaksi on kehitetty tutkimusperustainen arviointimalli, joka auttaa arvioimaan opiskelijoiden monikielisen akateemisen asiantuntijuuden kehittymistä kandidaattiopintojen aikana. Mallin mukaisesti tehdään alkukysely sekä joka kevät välikysely kolmen opintovuoden ajan. Opiskelijat saavat tiedoksi omat vastauksensa ja opintojakson opettajatiimi koosteen kaikkien opiskelijoiden vastauksista. Vastauksia käytetään integroituna opiskelijoiden oman asiantuntijuuden kehittymisen reflektoinnissa sekä jatkuvan arvioinnin osana. Kyselyiden tiedot ovat opettajien käytössä välittömästi vastaamisen jälkeen ja opettajat antavat vastapalautteen opiskelijoille tehdyistä kehittämistoimista.

Pilotoinnin jälkeen ensimmäiset alkukyselyt on tehty syksyllä 2019 ja keväällä 2020 toteutetaan ensimmäisen vuoden välikysely. UVK-opinnot on sisällytetty kaikkien kandidaattiohjelmien toteutukseen syksystä 2020 alkaen, jolloin alkukyselyssä on mukana kaikkien tieteenalojen opiskelijat.  Malli tuottaa laaja-alaista aineistoa opiskelijoiden akateemisen asiantuntijuuden kehittymisestä opintojen aikana. Malli täydentää olemassa olevia kyselyitä sekä Student Life -toimintamallin asiantuntijuuden kehittymisen tukimalleja.