Auditoinnin lähtökohdat ja toteutus

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toiminta perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen ja vaikuttavan tiedon tuottamiseen koulutuksen kehittämiseksi.

Auditointimallin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointimallin periaatteet on kuvattu tarkemmin auditointikäsikirjassa.

Auditoinnin toteutus

Jyväskylän yliopiston auditoinnin toteutti nelihenkinen ryhmä:

  • professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja)
  • pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen Museoliitto
  • opiskelija Max Liikka, Tampereen yliopisto
  • professori Auli Toom, Helsingin yliopisto.

Auditoinnin projektipäällikkönä toimi arviointiasiantuntija Mira Huusko ja hänen työparinaan johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta. Auditointi perustuu korkeakoulun toimittamaan aineistoon, itsearviointiraporttiin, pyydettyyn lisäaineistoon sekä auditointiryhmän tekemiin haastatteluihin 2.-3.12.2020. Auditointiryhmällä oli myös pääsy auditoinnin kannalta keskeisiin yliopiston sähköisiin aineistoihin ja järjestelmiin. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus ja auditointihaastattelut järjestettiin verkkovälitteisesti. Auditoinnin keskeiset vaiheet ja aikataulu olivat:

Sopimusneuvottelu  9.12.2019
Auditointiryhmän nimeäminen 19.2.2020
Auditointiaineiston ja itsearviointiraportin toimittaminen 8.9.2020
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus korkeakoulussa (verkkovälitteisesti) 28.10.2020
Auditointivierailu (verkkovälitteisesti) 2.-3.12.2020
Korkeakoulujen arviointijaoston päätös auditoinnin tuloksesta 24.2.2021
Raportin julkaiseminen 25.2.2021
Julkistamisseminaari 15.4.2021
Kehittämistyön seuranta 2024

Arviointikriteerit

Arviointialueet I–III arvioitiin kokonaisuuksina käyttäen tasoja erinomainen, hyvä, riittämätön.

Erinomainen taso edellyttää näyttöä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta kehittämistyöstä. Lisäksi kehittämistoimet tuottavat erityistä lisäarvoa korkeakoululle, sidosryhmille tai molemmille. Korkeakoulu osoittaa vakuuttavia esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista.

Hyvän tason kriteerit on kuvattu tämän raportin liitteessä 1.

Riittämätön taso tarkoittaa, että korkeakoululta puuttuvat arviointialueessa (I–III) kokonaan tai keskeisiltä osin systemaattiset, toimivat ja osallistavat menettelytavat eikä laadunhallinnan vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen ole selkeää näyttöä.

Arviointialueiden I-III tulee olla vähintään tasolla hyvä, jotta korkeakoulu läpäisee auditoinnin.