2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Vaikuttavuuden johtaminen 

Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitus nosti strategiakaudella 2017-2020 visioksi vaikuttavuuden, pysyvän positiivisen vaikutuksen ympäröivään yhteiskuntaan. Edelleen Savonian visiona on olla vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu vuonna 2030 (Strategia 2021-2024 tiivistelmä).  Savonia on mukana maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman valmistelussa ja toteutuksessa. Vastaavasti maakunnan kehitystarpeet huomioitiin Savonian strategian valmistelussa. Maakunnan kehittämisen kärjet ja Savonian vahvuusalat ovat yhdensuuntaiset.   Strateginen yhteistyö UEF:n ja Karelian kanssa laajentaa aluekehittämisen Itä-Suomen laajuiseksi.   

Vaikuttavuuden käsitettä konkretisoidaan vaikuttavuuskehikon avulla.  Ydintehtävät tuottavat erilaisia suoritteita, joiden tuloksina syntyy uutta tietoa, uutta osaamista, uusia ratkaisuja ja vuorovaikutusta. Vaikutukset näkyvät pysyvinä muutoksina, kuten työllistymisenä, uutena yritystoimintana, lanseerattuina innovaatioina, lisääntyneenä liikevaihtona tai esimerkiksi pienentyneinä päästöinä. Vaikuttavuus syntyy samansuuntaisten vaikutusten seurauksena hyvinvointina, oppimisena, kilpailukykynä tai esimerkiksi kestävänä aluekehityksenä.

Vaikuttavuus kuvataan vasemmalta oikealle etenevänä prosessina järjestyksessä panos, ydinprosessi, suorite, tulos, vaikutus, vaikuttavuus. Esimerkki koulutuksen määrä on panos, tähän liittyvä ydinprosessi koulutus, suorite tutkinto, tulos uusi tieto, vaikutus työllistyminen, vaikutus hyvinvointi. Prosessi linkittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kuva 3. Savonian vaikuttavuuskehikko

Vaikuttavuuskehikko on ohjannut Savonian perustehtävien ja aluekehittämisen johtamista.  Osa vaikuttavuuden mittareista on mukana strategisessa tuloskortissa.  Vaikuttavuuden näkökulmasta seurataan myös hankkeistettuja opinnäytetöitä, kumppanuuksien laajuutta sekä henkilöstön omasta työstään nostamia laadullisia kuvauksia vaikuttavasta toiminnasta, kuten opiskelijaprojekteja. TKI-toiminnan vaikuttavuutta tuodaan näkyviin julkaisemalla tarinoita vastuullisesta vaikuttavuudestaVaikuttavuustarinoiden lisäksi seurataan tulosten kannalta keskeisiä määrällisiä mittareita. Vaikuttavuuden kehikkoa kehitetään ja sitä käytetään hallituksen ja johdon arvioinnin viitekehyksenä.   

Vaikuttavuuden elementit on sisällytetty toiminnanohjauksen tavoitteisiin eri tasoilla. Osakeyhtiön hallitus arvioi Savonian vaikuttavuutta vuosikellon mukaan sekä strategiakauden väliarvioinnissa.  Henkilöstön ja johdon välisissä tulevaisuuskatsauksissa nostetaan esille koulutusalojenTKI:n ja korkeakoulupalvelujen vaikuttavuutta.  Savonian julkaisutoiminta jakaa asiantuntijoiden tekemää työtä ympäröivälle yhteiskunnalle, oli kyse sitten opetuksesta, TKI-toiminnan tuloksista tai yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.   Henkilökunnan kirjoittamat Savonia-artikkelit julkaistaan Savonian portaalissa. Osa artikkeleista nousee valtakunnallisen tutkimustietovarannon palstalle.  Savonialla on vahvistettu myös Savonian toimijoiden osallistumista yhteiskunnallisen kehittämisen foorumeille. Kumppanit kokevat Savonian aktiivisena ja näkyvänä toimijana. Yhä monipuolisempi vaikuttavuuden esiintuominen nähdään tärkeänä. 

Savonia aluekehittäjänä ja muutoksen mahdollistajana  

Savonian vaikuttavuudessa keskeistä on pitkäkestoiset kumppanuudet.  Savonia on kumppanuusyhteistyön rakentaja. Savonian ilmiöpohjaiset TKI-vahvuusalat tukevat yhteiskunnallista vuorovaikutusta.  Vahvuusalat ovat määritelleet yhteiskunnallisen missionsa, oman roolinsa aluekehityksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Vahvuusalat toimivat valituissa kumppanuusverkostoissa ja ne yhdistävät usean koulutusalan osaamista ja osaajia monialaiseen yhteiskunnan kehittämistyöhön. 

Savonia on ottanut koordinoivan roolin kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden integroimisessa alueelle. Talent Hub-toimintaa toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Kuopion kaupungin ja Kuopion alueen kauppakamarin kanssa. Savonia on mukana työelämädialogia käyvissä kokoonpanoissa kuten valtakunnallisessa sekä alueellisessa ennakointityössä ja maakuntaohjelmatyön suunnittelussa ja toteutuksessa.  Sitran Osaamisen aika -hankkeessa selvitettiin Ylä-Savon osaamistarpeita. Lisäksi Savonia on ollut mukana valtakunnallisessa seutukaupunkiselvityksessä vuonna 2021. Kumppaniverkoston palautteen mukaan Savonia on aktiivinen verkostovaikuttaja ja vaikuttava aluekehittäjä.  Savonia tuntee sekä tutkintokoulutuksen että jatkuvan oppisen tarpeet ja saa esille alueen keskeiset TKI-kehittämistarpeet.  

Tulevaisuuden muutostrendien tarkastelun seurauksena Savonia nosti Human Security (inhimillinen turvallisuus) teeman esille osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Inhimillinen turvallisuus on vahvuusaloja läpileikkaava teema ja myös koulutuksessa on rakennettu ensimmäiset teemaan liittyvät opintojaksot. Toimintaympäristön muutoksia analysoidaan Savonian eri kehittämisryhmissä ja yhteiskehittämisen työpajoissa, joissa mukana voi lisäksi olla kumppaneita ja sidosryhmiä.

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Osallistava toiminnanohjausjärjestelmä   Human Security- teeman laajempi sisällyttäminen perustehtäviin 
Vaikuttavuuskehikko osana perustehtävien johtamista  Vaikuttavuusviestinnän monipuolistaminen 
Alueellinen vuoropuhelu ja yhteinen kehittämisen tahtotila  Talent Hub -toiminnan vakiinnuttaminen