2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Alueen sidosryhmien edustajat pitävät Lapin yliopistoa merkityksellisenä toimijana alueella. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa tehdään innokkaasti ja yhteistyöaloitteisiin tartutaan herkästi.
  • Lapin yliopiston TKI-toiminta on systemaattista, hanketoiminta on hyvin organisoitua sekä hankkeiden tuki ja tutkimuspalvelut toimivat erinomaisesti.
  • Kansainväliset verkostot luovat vahvan pohjan Lapin yliopiston tutkimuksen profiloitumiselle.

Kehittämissuositukset

  • Lapin yliopiston tulee kansainvälistyä ja kehittää tarmokkaasti kansainvälistä vaikuttavuuttaan.
  • Sidosryhmäyhteistyötä ja sen vaikuttavuutta tulee vahvistaa entistä systemaattisemmalla tavoitteiden asettamisella, palautetiedon keräämisellä, säännöllisellä yhteydenpidolla, sidosryhmille tarjottavilla palveluilla sekä viestintää kehittämällä.
  • Palvelurakenneuudistuksen tavoitteena tulee olla koko korkeakouluyhteisön nykyistä parempi tietoisuus uudistuksen tavoitteista ja vahvempi osallisuus uudistuksen toimeenpanossa.