Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Lapin yliopiston auditointi

Tekijät

Tapio Määttä, Timo Lappi, Liisa Postareff, Elisa Rauma, Mira Huusko & Laura Partanen. Lapin yliopiston itsearviointi (toim.) Hanna Marttiini & Satu Uusiautti

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Lapin yliopiston auditointi on hyväksytty 16.2.2022.

Laatuleima on voimassa 16.2.2028 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Lapin yliopiston valitsema arviointialue

Hanke- ja tutkimusyhteistyön nivominen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Opiskelijapalautejärjestelmä

Kumppani: Helsingin yliopisto

Keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet auditointiryhmän mukaan

Vahvuudet 

  • Lapin yliopistossa vallitsee yhteisöllinen toimintakulttuuri, jossa opiskelijoiden ja opettajien välillä on tiivistä vuorovaikutusta. Opettajat saavat toisiltaan vertaistukea ja keskustelevat opetuksesta aktiivisesti.
  • Lapin yliopisto on merkityksellinen toimija alueella. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa tehdään innokkaasti ja yhteistyöaloitteisiin tartutaan herkästi.
  • Strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma muodostavat selkeän ja johdonmukaisen perustan laatujärjestelmälle.
  • Kuvataidekasvatuksen koulutuksessa yhdistyy erinomaisesti taiteellinen toiminta opettajuuteen ja tutkimuksen tekemiseen.

Kehittämiskohteet

  • Henkilöstön pedagogisen kehittymisen tueksi tulee tarjota systemaattista korkeakoulupedagogista koulutusta.
  • Lapin yliopiston tulee kansainvälistyä ja kehittää tarmokkaasti kansainvälistä vaikuttavuuttaan.
  • Opettajien uramalleja ja kansainvälisiä rekrytointikäytäntöjä tulee edelleen kehittää.
  • Kuvataidekasvatuksessa myös alempaan korkeakoulututkintoon kuuluviin opintoihin tulee sisältyä nykyistä enemmän hanke- ja projektityöskentelyä.