3.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen

Auditointiryhmän arvio

Systemaattisten osaamisen tunnistamisen menetelmien käyttöönotto edistäisi osaamisen johtamista tulevaisuudessa

Savonian osaamisen kehittämisen periaatteet pohjautuvat strategiaan. Savonialainen työskentelykulttuuri rakentuu myös osaamisen kehittämisen osalta tiimityöskentelylle, jonka pohjan muodostavat säännöllisesti päivitettävät tiimisopimukset. Päivittämisen yhteydessä tiimeissä käydään arviointi- ja tavoitekeskustelut, joissa tarkastellaan tavoitteiden saavuttamista ja päätetään tulevaisuuden kehittämistarpeista. Osaamista tarkastellaan tiimien osaamisen näkökulmasta, minkä lisäksi henkilöstö käy vuosittain kehityskeskustelut oman esihenkilönsä kanssa. Auditointivierailun perusteella tiimimuotoinen työskentely edistää hyvin osaamisen johtamista henkilöstön näkökulmasta.

Auditointiryhmä pitää tarpeellisena, että tiimitason osaamisen tarkastelun lisäksi yksilöiden osaaminen ja osaamistarpeet tunnistetaan systemaattisella tavalla. Savonia on itsekin tunnistanut tämän kehittämiskohteekseen itsearviointiraportissa. Strategisen osaamisen johtamisen systematisoimiseksi ja Savonia-tasoisen osaamisen tilannekuvan luomiseksi auditointiryhmä kannustaa Savoniaa osaamisen kehittämisen järjestelmän hankkimiseen. Tämä tekisi osaamisen ja sen kehittämistarpeet näkyviksi koko organisaation tasolla. Jatkossa yksilökehityskeskusteluiden rinnalla voisi hyödyntää myös tiimien osaamiskeskusteluita, joissa tiimin osaamiskuvaus tulisi osaksi tiimien arviointi- ja tavoitekeskusteluita. Vertaisoppimisen kohteena ollutta strategisten kyvykkyyksien ja osaamisen johtamisen tuottamaa tietoa kannattaa hyödyntää osaamisen johtamisen kehitystyössä.

Henkilöstön työhyvinvointi perustuu tiimityöhön ja yhteisöllisyyteen

Savonian työhyvinvoinnin tavoitteina ovat työn merkityksellisyyden, yhteisöllisyyden ja onnistumisen kokemusten edistäminen sekä läsnä oleva esihenkilötyö. Työhyvinvointia tuetaan monipuolisesti. Yhtenä esimerkkinä työsuhde-etujen yhteisöllisyyttä vahvistavista toimista on sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristö Viretori, joka tarjoaa henkilöstölle muun muassa liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Savonia on tehnyt arvojensa mukaisesti lisäksi erilaisia rohkeita kokeiluita henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi. Laajan työterveyshuollon ja ePassin lisäksi on kokeiltu esimerkiksi kaupunkipyörien käyttömaksujen korvaamista, lounasetua sekä monipuolisten liikuntahetkien tarjoamista.

Savonia hyödyntää työyhteisönsä toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämisessä kansainvälistä Great Place to Work -kehittämistyökalua. Sen osana toteutettavan kyselyn pohjalta keskeiseksi kehittämiskohteeksi on nostettu osaamisen ja kyvykkyyksien strateginen johtaminen ja sen näkyväksi tekeminen. Keskeisenä osaamista uudistavana menettelytapana auditointiryhmä näkee henkilöstön, mukaan lukien koulutuspalvelujen edustajien, osallistumisen TKI-hankkeisiin. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan laaja-alainen TKI-työ uudistaa parhaimmillaan sekä koulutusta että henkilöstön osaamista.

Henkilöstölle tarjottavat monipuoliset tavat kehittää omaa osaamistaan tukevat työhyvinvointia ja jatkuvan oppimisen toteutumista. Henkilöstö uudistaa osaamistaan muun muassa osallistumalla erilaisiin organisaation ulkopuolisiin työryhmiin ja työelämäverkostoihin. Tämän lisäksi Savonia järjestää sisäistä koulutusta ja mahdollistaa henkilöstölle esimerkiksi opinto- ja työvapaita. Mentorit, sisäiset valmentajat ja esimerkiksi Digipeda-tiimin asiantuntijat tukevat henkilöstön jatkuvaa oppimista. Auditointivierailulla opetushenkilöstö kertoi pari- ja tiimiopettajuuden osaltaan lisäävän työhyvinvointia, työssä jaksamista ja ehkäisevän työuupumusta. Tämän lisäksi opetushenkilöstö piti hyvänä käytäntönä mentorointiohjelmaa, jossa uusi työntekijä saa rinnalleen kokeneemman savonialaisen.

Savonialaiset menettelytavat tukevat rekrytointien avoimuutta ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista

Henkilöstösuunnittelua toteutetaan Savoniassa osaamislähtöisesti strategisiin tavoitteisiin ja ohjelmiin pohjautuen. Savonialla on systemaattiset, avoimet ja toimivat rekrytointimenetelmät, jotka on kuvattu henkilöstön intrassa. Rekrytoinneista vastaavat keskitetysti HR-palvelut, mikä varmistaa rekrytointien tasalaatuisuutta. HR-palveluiden sisällä toimiva valmisteluryhmä huolehtii rekrytointiprosessien läpiviemisestä. Tämä tukee rekrytointien oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden toteutumista. Rekrytoivia esihenkilöitä ohjataan myös esimerkiksi hakijaviestinnässä. Savoniassa rekrytointimenetelmiä kehitetään uusia digitaalisia menetelmiä, kuten videoituja opetusnäytteitä, hyödyntäen.

Savonia on kiinnittänyt erityistä huomiota saavutettavuuteen, mikä näkyy muun muassa systemaattisena saavutettavuuden huomioimisena eri toimintojen välillä. Savonialla on erillinen saavutettavuussuunnitelma. Lisäksi intran keskeisten dokumenttien yhteyteen on tuotu saavutettavuussuunnitelmat, ja Moodle- oppimisympäristölle on tehty oma saavutettavuusselosteensa.

Savonialla on myös ajantasainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan systemaattisesti strategian väliarvioinneissa. Auditointiryhmällä oli mahdollisuus tutustua Santrassa vuoden 2018–2020 arviointiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisesta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö näyttäytyy pitkäjänteisenä ja tavoitteellisena toimintana, joka rakentuu jatkuvaan parantamiseen.

Jatkossa auditointiryhmä suosittelee kiinnittämään huomiota kansainvälisten työntekijöiden osallisuuden vahvistamiseen erityisesti viestinnän ja erilaisten materiaalien saavutettavuutta parantamalla. Savonia on maininnut tämän kehittämiskohteenaan itsearviointiraportissa. Kansainvälisyys on yksi Savonian strategisista painopistealueista, jonka toteutumista saavutettavuuteen panostaminen edistäisi merkittävästi. Englanninkielisen viestinnän ja dokumentaation edistäminen tukisi myös yhdenvertaisuuden toteutumista.