1.2 Koulutuksen toteutus

Auditointiryhmän arvio

Opiskelijakokemukset avaavat onnistumisia ja kehittämisen paikkoja koulutuksessa

Koulutuksen suunnittelun menettelyiden todettiin edellä tukevan osaamistavoitteiden saavuttamista (ks. luku 1.1). Koulutusten toteutuksissa on auditointiaineiston perusteella kuitenkin vaihtelua. Opetusmenetelmät, oppimisen arviointi ja oppimisympäristöt saavat opiskelijoilta kirjavaa palautetta. Opettajien osaamisen tasoa ja asiantuntijuutta pidetään korkeana ja etä- sekä hybridiopetus- ja ohjaus on koettu toimiviksi. Sen sijaan ohjauksen saatavuus ja opetusmateriaalien ajankohtaisuus saivat opiskelijoilta vaihtelevia arvioita koulutusohjelmittain.

Savonian opetusmenetelmät tukevat auditointiryhmän näkemyksen mukaan käytännön ja teorian luontevaa yhdistämistä opinnoissa. Oppimisympäristöistä CampusOnline ja erilaiset simulaatioympäristöt sekä autenttiset työpaikoilla olevat oppimisympäristöt koetaan opiskelijoiden keskuudessa osaamista kehittäviksi. Sen sijaan opiskelijat toivovat panostamista Moodle-ympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen erityisesti tiedonhaun selkeyden ja rakenteen yhdenmukaistamisen osalta sekä opetushenkilöstön Moodle-osaamisen vahvistamiseen. Opiskelijat kokevat myös jonkin verran kuormitusta eri opintojaksojen päällekkäisistä ryhmätöistä ja oppimistehtävistä. Auditointiryhmä suosittelee, että Savoniassa kiinnitetään jatkossa huomiota opintojaksojen kokonaiskoordinointiin opiskelijoiden näkökulmasta.

Savonian yhteinen ymmärrys osaamisperustaisuudesta vaatii vielä kirkastamista

Savoniassa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessikuvaukset on kirjoitettu kattavasti auki opetussuunnitelmissa, toteutussuunnitelmissa sekä ulkoisilla ja sisäisillä verkkosivuilla. Hyväksilukumenettelyt ovat läpinäkyviä, ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja koulutusten personointi on avattu selkeästi. Opettajakokemus käytännön tasolla kertoo osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin eli AHOT- käytäntöjen toteutuvan arjessa, mutta työn opinnollistamista toteutetaan toistaiseksi vähemmän. Ohjausprosessit HOPS- keskusteluineen on kuvattu, mutta toistaiseksi kuvausta ei ole saatavilla englanniksi.

Auditointivierailun perusteella auditointiryhmä sai vaikutelman, että ohjaus osaamisperustaisiin ratkaisuihin opinnoissa, HOPS-keskustelut sekä opinnollistamisen toteutuminen vaihtelevat ja ovat osittain ala- ja opettajakohtaisia ratkaisuja. Opiskelijaryhmissä annettiin ohjauksen saavutettavuuden ja laadun suhteen kahtalaista palautetta. Ensimmäisen opintovuoden tutoropettajia kiiteltiin opintoihin ohjaamisesta ja itseohjautuvaan otteeseen kannustamisesta. Toisaalta pandemian mukanaan tuoman etäopiskelun aikana osa opiskelijoista koki jääneensä kokonaan ilman tutoropettajapalveluita.

Opiskelijahaastatteluiden pohjalta nousee ristiriitainen kuva osaamisperustaisuuden toimivuudesta Savoniassa. Opiskelijoiden saama palaute kehittää samalla heidän osaamistaan. Luontevia paikkoja palautteen antamiseen ovat erilaisten kirjallisten palautteiden lisäksi erilaiset ohjaustilanteet. Opiskelijan oman osaamispolun ohjaus on toimivaa, mutta vahvaa sidosta uraohjaamiseen ei koettu. Edellä mainitut seikat on hyvä tunnistaa ohjausprosesseja kehitettäessä.

Auditointiryhmän näkemyksen mukaan osaamisperustaisen korkeakouluopiskelun toteutuminen vaatii vielä systemaattista ja johdonmukaista kehittämistä, jotta eri koulutusohjelmissa olisi tarjolla opiskelijoille linjakkaat ja kattavat käytännöt. Tämä edellyttää yhteisen ymmärryksen varmistamista esihenkilöiltä ja opetushenkilöstöltä osaamisperustaisen korkeakoulupedagogiikan suhteen. Avainasemassa on pedagoginen johtamistoiminta, sen aktiivinen kehittäminen sekä henkilöstön yhteiset foorumit ymmärryksen edistäjänä ja osaamisen jakamisen paikkoina.

Savoniassa huolehditaan opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista

Opiskelijan hyvinvointi on yksi Savonian kokonaisvaltaisen opiskelijaohjauksen osa-alueista. Hyvinvointipalvelut on keskitetty opinto-ohjaajille ja korkeakoulukuraattoreille sekä verkostotoimijoiden kanssa järjestettäviksi palveluiksi (muun muassa YTHS, opiskelijakunta SAVOTTA). Korkeakoulu seuraa esimerkiksi vuosittain keskeyttämisen syitä ja ajankohtia. Näiden pohjalta muodostetaan analyysit toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelijahaastatteluissa nousi esiin niukasti palautetta hyvinvoinnin kysymyksiin. Positiivisena asiana mainittiin, että opettajat ovat kiinnostuneita opiskelijoistaan ja ovat valmiita antamaan apua kysyttäessä. Haastatteluissa opiskelijat linkittivät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen ja esimerkiksi opiskelijakunnan kahvilatoiminnan yhteen, mikä kertoo aidosta kohtaamisen tarpeen tärkeydestä. Kansainväliset opiskelijat esittivät parannusehdotuksiksi nykyistä parempaa viestintää ja ohjeistuksia englanniksi, jotta kokemus eriarvoisuudesta vähenisi suhteessa suomalaisiin opiskelijoihin. Auditointiryhmä suosittelee, että opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tavoiteltaessa Savonia panostaa keskitettyjen palveluiden kirkastamiseen opiskelijoiden näkökulmasta.

Savonian hakijapalvelujen toiminta on edistyksellistä. Opiskelijavalintaprosessi on kuvattu ja hoidettu erinomaisesti. Valintaperusteet ja arviointiperusteet on kirjoitettu hakijoiden näkökulmasta selkeiksi, luettaviksi ja ymmärrettäviksi.