1.1 Koulutuksen suunnittelu

Auditointiryhmän arvio

Strategian ja opetussuunnitelmien suhde Savoniassa on vuorovaikutteinen

Savonian strategialla ja koulutuksen tarjonnalla on selkeä ja toimiva yhteys. Strategian yhteys opetuksen arkeen varmistetaan muun muassa henkilökunnan toimintaa ohjaavissa tiimisopimuksissa. Myös opiskelijat kertoivat esimerkkejä siitä, kuinka strateginen tavoite vastuullisesti vaikuttavimmasta korkeakoulusta näkyy opinnoissa. Esimerkiksi taiteellisen toiminnan opetuksessa huomioidaan ekologinen kestävyys ja sen asettamat reunaehdot opetuksen tavoitteissa, uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa sekä materiaalivalinnoissa.

Koulutuksen suunnittelussa kansainvälistyminen on huomioitu hyvin. Strategiset kansainvälistymistavoitteet näkyvät muun muassa yhteisissä opetussuunnitelmaohjeistuksissa selkeinä kuvauksina siitä, millaisia opiskelijoiden kansainvälisiä työtehtäviä tukevia elementtejä opetussuunnitelmissa tulee olla. Kaikilla koulutusaloilla tarjotaan muun muassa vähintään 60 op:n englanninkieliset opinnot ja jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa ulkomailla suoritettuja opintoja ja/tai harjoittelua. Erillisten ruotsin ja englannin kielen opintojen lisäksi kieli- ja viestintäopintoja voidaan integroida tarkoituksenmukaisesti muiden aineiden opintoihin.

Työelämärelevanssi on tunnistettua ja tunnustettua

Jatkuvan oppimisen tarpeiden huomioiminen koulutuksen suunnittelussa on Savoniassa luonteva osa arkea vuorovaikutteisen toimintaympäristön johdosta. Auditointiaineiston perusteella koulutuksen vahva ja jatkuvasti kehittyvä työelämärelevanssi tunnistetaan ja tunnustetaan niin Savonian johdon, sidosryhmien, henkilöstön kuin opiskelijoidenkin tasolla. Yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden ja ammattikorkeakoulun yhteistyö on toimivaa, nopeaa ja joustavaa. Tämä takaa ja mahdollistaa työelämätarpeiden kattavan huomioimisen koulutusten suunnittelussa.

Savonian alueellisena toimintakontekstina on innovatiivinen ja tuloksia tuottava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioverkosto yliopiston, ammatillisen toisen asteen, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kanssa. Opetussuunnitelmat on rakennettu joustaviksi, ja opintojaksoja kyetään nopeasti hankkeistamaan olemassa olevien TKI-hankkeiden yhteyteen.

Auditointiryhmän näkemyksen mukaan TKI-toiminta on integroitu Savoniassa koulutukseen ilmeisen onnistuneesti, tiiviissä vuorovaikutuksessa TKI-toimijoiden ja opetushenkilöstön välillä. Savoniassa tehdään vuosittain noin 1000 työelämälähtöistä opinnäytetyötä, jotka tarjoavat merkittävän käytännön kehittämis-, tutkimus- ja innovaatioresurssin maakunnan yritys- ja elinkeinoelämälle. Integrointi on laajasti tunnistettu eri toimijaryhmissä ammattikorkeakoulun sisällä, ja prosessia on mahdollistamassa Savonian opettajien ja TKI-asiantuntijoiden työparitoiminta. Tiivis sidos ja toimivat menettelyt takaavat tutkimukseen perustuvan tiedon kytkeytymisen koulutukseen savonialaisessa korkeakoulutuksessa. Myös opiskelijat kiittävät teorian ja käytännön balanssia koulutusten sisällöissä.

Koulutuksen suunnittelun rakenteet ja menettelyt tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista

Koulutuksilla on Savoniassa selkeästi määritellyt osaamistavoitteet, jotka on kirjattu opetussuunnitelmiin ja niiden toteutussuunnitelmiin. Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen alussa tavoitteet käydään läpi opiskelijoiden kanssa ja ne ovat nähtävillä myös Moodlessa arviointikriteerien, mitoituksen ja aikataulutusten kanssa. Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien sidos kansalliseen viitekehykseen on selkeä ja se on kuvattu intrassa. Myös koulutussuunnittelun rakenteet ja menettelyt ovat auditointiryhmän näkemyksen mukaan Savoniassa johdonmukaiset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevalla tavalla.

Opiskelijoiden osallisuus koulutuksen kehittämisessä toteutuu Savonian palautekanavien kautta.  Intrassa olevissa opetussuunnitelman rakenneohjeissa todetaan, että opiskelijat antavat määrällistä ja laadullista palautetta lukukausikokonaisuudesta Webropol-kyselyillä ja että tulokset käydään läpi opiskelijaryhmän kanssa, minkä jälkeen tutkinto-ohjelma hyödyntää palautetta opetuksen kehittämisessä.  Opiskelijakokemukset ovat kuitenkin kriittisiä palautteiden systemaattisen keräämisen ja vaikuttavuuden suhteen. Palautejärjestelmän kehittämistä kuvataan tarkemmin luvussa 1.3.

Savonia on kirjannut itsearvioinnissa kehittämiskohteekseen opiskelijatyömäärän kohtuullistamisen koko korkeakoulutasolla. Auditointiryhmä näkee myönteisenä, että opiskelijoiden työmäärän mitoitusta ohjaavaan opetussuunnitelmien rakenneohjeistukseen on kirjattu ohjeistus, jonka mukaan jokaiseen opintojakson toteutussuunnitelmaan tulee sisällyttää arvio opiskelijan ajankäytöstä opiskelumuodoittain jaoteltuna. Suunnitelmille on myös tarkastusmenettely. Vaikka työmäärät tulevat näin kirjatuiksi suunnitelmiin, opiskelijat antoivat palautetta työmäärän runsaasta vaihtelusta opintojaksoittain. Auditointiryhmä suositteleekin, että Savoniassa seurataan jatkossa nykyistä tehokkaammin myös toteutuneita työmääriä esimerkiksi osana opiskelijapalautetta.

Koulutuskokonaisuuksien hyväksymisprosessi on selkeä

Auditointiryhmä pitää Savonian koulutuskokonaisuuksien hyväksymisprosessia selkeänä ja johdonmukaisena. Prosessi on kuvattu intrassa, josta se on helposti löydettävissä. Hyväksymisprosessin vastuut on niin ikään kerrottu selkeästi opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeistuksissa. Päävastuu on pedagogisella johtoryhmällä, joka päättää koulutuksen strategisista linjauksista, uusista tutkinto-ohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista. Opetussuunnitelman sisällöllisestä kehittämisestä vastaa koulutuspäällikön johdolla tutkintotiimi. Tulosyksikön johtaja hyväksyy opetussuunnitelmat vastuuhenkilön esityksestä.

Opetussuunnitelmatyössä noudatetaan Savonian yhteisiä vahvistettuja aikatauluja. Opiskelijapalvelut tarkistavat tutkintokoulutusten opetussuunnitelmien rakenteen vastaavuuden suhteessa Savonian yhteiseen ohjeistukseen. Opintojaksojen valinnassa opiskelijat noudattavat sille määriteltyä vuosikelloa.