2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Auditointiryhmän arvio

Savonian vahvuusalat tukevat tulevaisuuden aluekehitystä

Savoniasta muodostuu auditointiaineiston perusteella kuva erittäin merkittävänä alueellisena toimijana, joka luo perustaa ja rakentaa tulevaisuuden ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Savonian TKI-toiminta perustuu vahvuusalojen tunnistamiseen ja osaamispohjaisten ekosysteemien tukemiseen alueella.

Savonia on tiivistänyt edellisen auditoinnin jälkeen tutkimusyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa sekä lisännyt kansainvälistä TKI-toimintaa ja tutkimusyhteistyötä erityisesti vesiklusterin osalta. Savonia on panostanut voimakkaasti Savilahden osaamiskeskittymän kehittämiseen, mikä on konkreettinen toimi ekosysteemimäisen yhteistyön, innovaatioiden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Savonia kertoo myös avaavansa opintojaksojen sisältöjä ja opetusmateriaaleja entistä laajemmin muillekin kuin tutkinto-opiskelijoille. Kotimainen tutkimusyhteistyö, lisääntynyt kansainvälinen yhteistyö vahvuusalojen osalta sekä pyrkimys opetusmateriaalien avaamiseen edistävät auditointiryhmän näkemyksen mukaan avointa tiedettä sekä hyvien tieteellisten käytäntöjen toteutumista. Savoniassa toimii tutkimuseettinen toimikunta, ja korkeakoulu on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeeseen.

Savonialla on avoimeen toimintakulttuuriin liittyen julkiset verkkosivut. Savonia on sitoutunut ja allekirjoittanut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen vuosille 2020 – 2025. Strategiassaan Savonia kuvaa avoimen toimintakulttuurin olevan tärkeä osa vaikuttavuutta. Savonialla on lisäksi erillinen julkaisupolitiikka, ja kaikki Savonian julkaisut ovat vararehtorin rinnakkaistallentamisen päätöksen mukaisesti avoimesti saatavilla. Tutkimuslupien saamiselle on selkeät menettelyt. Avoimuutta edistävät lisäksi Savonian Avoin TKI-työryhmä ja julkaisutyöryhmä. Savonia kiteyttää TKI-työn vaikuttavuuden syntyvän avoimuudesta.

Savonian TKI-toiminta uudistaa ja kehittää Pohjois-Savon elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa erityisesti varmistamalla osaavan työvoiman saatavuutta, kytkeytymällä megatrendeihin kuten ilmastonmuutokseen ja vesiturvallisuuteen sekä kytkemällä toimintansa seurantamittarit näiden trendien alueellisesta kehityksestä kertovaan tietoon. Elinkeinoelämän uudistumista seurataan kattavasti esimerkiksi opiskelijoiden laadullisena työllistymisenä, uusien yritysten määränä sekä alkavina tutkimus- ja kehitysprojekteina. Elinkeinotoiminnan innovaatioihin, kuten vähäpäästöisiin teknologioihin, uusiin energialähteisiin tai vesiturvallisuuden parantamiseen tähtäävät projektit kertovat auditointiryhmälle Savonian merkittävästä aluekehitysroolista nykyistä terveellisemmän ja turvallisemman elinympäristön kehittämisessä.

Vahva strategiayhteys ja TKI-integraatio ulottuvat myös Savonian kulttuurialan opintoihin. Musiikin, tanssin ja muotoilun koulutusohjelmien opetussuunnitelmat mahdollistavat joustavan projektiluonteisen ja työelämälähtöisen opiskelun. Kulttuurialan hankkeita on Savonian verkkosivujen mukaan tällä hetkellä käynnissä kolme Savonian 108 hankkeesta, joten volyymia on varaa kasvattaa, ja pyrkiä hyödyntämään luovien alojen elementtejä ja innovatiivisuutta monialaisissa projekteissa (ks. tarkemmin luku 3.3). Kulttuurialan vaikuttavuutta edistää muun muassa Savonian toiminta hyvinvointi- ja kulttuurialan osaamista yhdistävän Itä-Suomen Hyvinvointivoimala-konsortion koordinoijana. Yhdessä musiikin ja taiteen monipuolisen työelämäyhteistyön kanssa auditointiryhmä kokee toiminnalla olevan merkittävää maakunnallista vaikuttavuutta.

Yhtenä tulevaisuuden potentiaalisena kasvukohteena auditointiryhmä näkee kansainvälisen toiminnan vahvistamisen. Jo tällä hetkellä Savonia saa elinkeinoelämän sidosryhmiltä erinomaista palautetta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä, ja vahvuusaloille rekrytoidaan tarvittaessa osaamista Suomen ulkopuolelta. Auditoinnin aikana kerätyn aineiston perusteella kansainvälisen yhteistyön taso ja laajuus kuitenkin vaihtelevat vahvuusaloittain, ja haastatteluiden mukaan myös henkilökunnan kielitaito ja halukkuus kansainväliseen toimintaan vaihtelevat jonkin verran.

Tiedontuotannolla kohti yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Savonian laaja tiedontuotanto ja sen tehokas hyödyntäminen tuottavat auditointiryhmän näkemyksen mukaan korkeakoululle selkeitä hyötyjä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Savonia seuraa koulutus- ja TKI-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta laajalla mittarivalikoimalla. Vaikuttavuuskehikon indikaattoritiedot vuodesta 2015 eteenpäin todistavat vakaata kasvua esimerkiksi tieteellisten julkaisujen määrässä, suoritetuissa AMK- ja YAMK-tutkinnoissa, avoimen AMK:n opintopistekertymissä sekä TKI-projektien määrässä. TKI-kumppaneilta ja maakunnallisilta toimijoilta saatava palaute ohjaavat Savonian johdon mukaan jatkuvaa kehittämistä.

Tiiviin yhteistyöverkoston ja strategisen yhteensopivuuden ansiosta Savonialla on mahdollisuus yhdistää seurantatietoa esimerkiksi Pohjois-Savon liiton ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Alueellista ennakointia tekevien toimijoiden yhteisen vaikuttavuusanalyysin mahdollisuuksia kannattaa selvittää lisää. Savonialla olisi auditointiryhmän näkemyksen mukaan myös hyvät edellytykset vahvistaa edelleen rooliaan maakunnan yhteisen keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakointifoorumin järjestäjänä. Päivittyvää yhteistä tilannekuvaa tuottavan ennakointifoorumin tarjoaminen alueellisille ja paikallisille toimijoille voisi tukea mahdollisuuksia uuden osaamispohjaisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen kysynnän ja tarjonnan nykyistä parempaan kohtaamiseen alueella. Alueen elinkeinoelämän yhteisten tulevaisuusnäkymien muotoutuminen voisi kasvattaa myös yritysten kykyä ennakoida uusia liiketoiminta-alueita ja osaamistarpeita. Tämä voisi puolestaan edistää Savonian kykyä tuottaa osaamisen tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa.

Edellä kuvattujen yhteistyöhön perustuvien toimintamallien lisäksi Savonia edistää yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan viestinnällisin keinoin. Savonian viestintä on monikanavaista, ja esimerkiksi julkaisutoiminnan määrää seurataan. Savonia viestii oman organisaationsa ulkopuolelle yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan muun muassa vaikuttavuustarinoilla.

Auditointiryhmän näkemys on, että kansainvälisille opiskelijoille suunnatun viestinnällisen sisällön määrää voisi lisätä. Savonian vaikuttavuustavoitteet linkittyvät globaaleihin trendeihin, ja työn merkityksellisyyden korostaminen auttaisi kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden houkuttelussa Pohjois-Savoon.