2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen 

TKI-toimintamme strategiset tavoitteet kiteytyvät konkreettisesti tiekartassa (kuva 13). TKI-toimintaa teemme erityisesti hankkeiden avulla. Vahvistamme alueellista elinvoimaa esimerkiksi luomalla uusia tuotteita ja palveluja yhdessä yritystoimijoiden ja julkisorganisaatioiden kanssa sekä kehittämällä menetelmiä, prosesseja ja uusia teknologioita. 

Oamkin TKI-tiekartassa näkyy visio, joka on: Oamk on kansainvälisesti arvostettu soveltavan tutkimuksen moottori. Sekä yritysyhteistyö että kansainvälisyys ovat tärkeitä asioita ja ne näkyvät Y- ja X-akseleilla. Vuonna 2024 on valittuna useita toimia: yrityskumppanuudet kehittyvät ja yritysyhteistyön määrä lisääntyy, vaikuttavuudelle ja opiskelijoiden osallisuudelle hankkeissa on asetettu tavoittee, TKI:ssä toimintatapamme ovat kestäviä ja esimerkiksi Oamk osallistuu aktiivisesti EU-hankkeiden hakemiseen. Vuonna 2025 esimerkiksi yrityskumppanuuksien ja hankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan, TKI-hankkeet vaikuttavat koulutussisältöjen uudistumiseen yritysten tarpeet huomioide ja tutkimusryhmät kehittyvät ja rakentavat pysyviä hankekumppanuuksia. Vuonna 2026 Oamkin TKI-työ on profiloitunut tutkimusryhmien kautta, Oamk on saanut rahoituspäätöksen EU-hankkeen koordinaattorina ja ulkopuolisen rahan määrä nousee +30 % vuoden 2024 tasosta.
Kuva 13. TKI-toiminnan tiekartassa näkyy strateginen tahtotilamme.

 

Vahvistamme TKI-toimintamme vaikuttavuutta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi painotamme toiminnassamme sisällöllistä ja osaamisen kehittämistä sekä rahoituspohjan laajentamista erityisesti kilpailtuihin kotimaisiin ja kansainvälisiin rahoituksiin. 

TKI-johtotiimimme on käynyt läpi valmennusohjelman, joka keskittyy muun muassa TKI-toiminnan ja projektitoiminnan johtamiseen ja salkunhallintaan. Henkilöstöä on puolestaan koulutettu esimerkiksi projektijohtamiseen ja viestintään. 

TKI-toiminnan avainmittarit on tunnistettu. Niiden viestintää henkilöstölle on parannettava. Tavoitteena on reaaliaikainen näkyvyys, joka vahvistaa TKI-toiminnan tiedolla johtamista ja avoimuutta. Vaikuttavuuden seurannassa hyödynnämme tietoja esimerkiksi toimintaan osallistuvien yritysten lukumääristä, rahoituksista ja hankkeista, esimerkiksi Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeista. 

 

TKI-työmme tuottaa ratkaisuja monialaisesti 

Toimintaympäristömme muuttuu tavalla, joka edellyttää uusien ratkaisujen etsimistä eri alojen asiantuntijoiden tiiviin yhteistyön kautta. Etsimme uusia ratkaisuja haasteisiin hyödyntämällä hankkeissa usein samanaikaisesti kolmen painoalamme (kuva 14) osaamista.  

Oamkin painoalat ovat vähähiilisyys, digitaaliset ratkaisut ja liiketoiminnan kehitys. Vähähiilisyydessä ovat vähähiilisen energian, liikenteen ja työkonetekniikan ratkaisut, kiertotalouden ratkaisut, energiatehokas rakentaminen, vähähiiliset ruokaketjut sekä energia- ja kiertotalouden tutkinto-ohjelman perustaminen. Digitaalisissa ratkaisuissa ovat painettavan älyn sovellukset, automotive, robotiikka ja droonit, joustava automaatio, SOTE ja ICT -yhteishankkeet, kulttuurin New media and digital performance. Liiketoiminnan kehityksessä ovat uuttaliiketoimintaa, kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä, digitaalisuus, data-analytiikka ja palvelumuotoilu, start up -ekosysteemi ja yhteisöllinen kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen työn murroksessa, yrityksne johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Kuva 14. Painoalat huomioimme Oamkin hanketoiminnassa, koulutuksessa ja julkaisutoiminnassa.

Sekä TKI:n että taiteellisen toimintamme avulla henkilöstömme ja opiskelijamme voivat kehittää osaamistaan. Teemme soveltavaa tutkimusta ja kokeilemme hankkeissa erilaisia toimintatapoja. Hanketoiminnalla tuemme esimerkiksi uusien kehittämis- ja yrittäjyysympäristöjen rakentamista tiiviissä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa (ks. luku 2.4). Hanketoiminnassa loppuarviointia on systematisoitava esimerkiksi vaikuttavuusarvioinnilla ja tehostettava viestintää. Tavoitteena on parantaa näin hankkeiden tuloksien hyödyntämistä. 

Taiteellinen toimintamme rikastaa alueen kulttuurielämää 

Taiteellinen toimintamme kehittää kulttuurielämää, luo hyvinvointia, lisää alueellista pitovoimaa, luo positiivista näkyvyyttä Oamkille ja kehittää koulutustamme. Taiteellinen toiminta synnyttää myös uusia hankkeita.

Henkilöstö ja opiskelijat tekevät yhdessä taiteellisia produktioita musiikkipedagogin, tanssinopettajan ja viestinnän tutkinto-ohjelmissa. Taiteellinen yhteistyö saavuttaa jopa kymmeniä tuhansia kävijöitä (kuva 15). 

Kuvassa näkyvät, mitkä taiteelliset produktiot ovat paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä. Toistuvat näkyvät korostettuinan. Lisäksi näkyy, onko kävijöitä ollut päälle 100, päälle 1 000 vai päälle 10 000.
Kuva 15. Taiteellinen toimintamme tavoittaa yleisöjä laajasti sekä oman toimintamme että yhteistyön kautta. Kuvioon on valikoitu esimerkkejä taiteellisen toimintamme vaikuttavuudesta 2020-luvulla.

Erilaisissa tanssiproduktioissa ja musiikkikonserteissa korkealaatuinen taiteellinen sisältö ja tekninen toteutus kehittävät opiskelijoidemme ammatillista osaamista (ks. luku 2.4). Keräämme dataa taiteellisten produktioiden lukumäärästä, kävijämääristä ja niiden avulla suoritetuista opintopisteistä.

Oman toimintamme lisäksi teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tulevaisuudessa on tarpeellista lisätä yhteistyötä kulttuurialan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa.

 

Vaikutamme viestimällä

Välitämme tietoa tutkimustemme tuloksista, kehitystoimenpiteistä ja taiteellisista saavutuksista. Ulkoisia viestintäkanaviamme ovat verkkosivujemme, uutiskirjeemme ja sosiaalisen median ohella esimerkiksi Oamk Journal -julkaisumme ja Yhdessä muutamme maailmaa -webinaarimme.

Oamk Journal on vapaasti luettavissa oleva Open Access -julkaisusarja, jonka avulla henkilöstö voi osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Julkaisusarja tuo esille koulutusta, tutkimus- ja kehitystyötä, asiantuntijatyötä sekä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Yhdessä muutamme maailmaa -webinaarisarja käsittelee ajankohtaisia teemoja, joista viimeisimpiä olivat luontokato ja kyberturvallisuus. Puhujina ovat kansalliset asiantuntijat. Sidosryhmäyhteistyötä juhlistamme vuosittaisella Oamk-gaalalla, jossa esittelemme tärkeimmille sidosryhmillemme toimintaamme.

Syksyn 2023 aikana olemme kouluttaneet henkilöstöämme hyödyntämään entistä paremmin sosiaalista mediaa asiantuntijanäkyvyyden parantamisessa sekä tuottamaan julkaisuja.

 

Avaamalla aineistoja toimimme eettisesti kestävästi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tulosten mukaan olemme onnistuneet erityisesti julkaisujen avoimuudessa. Oppimisen kohdalla olemme samalla tasolla muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Kehittämiskohteiksi olemme tunnistaneet erityisesti erilaisten aineistojen, kuten tutkimusdatan ja oppimateriaalien avoimuuden edistämisen.

Meidän tulee entistä paremmin tunnistaa sellaisia tutkimus- ja data-aineistoja, jotka voidaan tarjota avoimesti hyödynnettäviksi, minkä lisäksi haasteena on oikeiden julkaisukanavien ja menetelmien kehittäminen sekä käyttäminen. Oppimateriaalien osalta meillä on parannettavaa ohjeissa ja suosituksissa. Vuonna 2023 olemme käynnistäneet toimenpiteitä, joilla ohjaamme TKI-toimintaa ja opetusta entistä avoimempaan suuntaan.

Avoimessa oppimisessa ja avointen oppimateriaalien tuottamisessa keskitymme suosittelemaan opettajia jakamaan tuottamansa oppimateriaalin lähtökohtaisesti CC-lisenssillä tai muutoin avoimesti.

Olemme määritelleet linjaukset tekoälyn käytöstä opetuksessa. Järjestämme henkilöstölle koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia tekoälyn soveltamisesta.

Olemme sitoutuneet hyvään tieteelliseen käytäntöön. Meillä on nimetyt tutkimuseettiset tukihenkilöt. Oamkin, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Centrian yhteinen ihmistieteiden eettinen toimikunta aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2024.

 

Vahvuudet Kehittämiskohteet
TKI-toiminnan tiekartta on työstetty yhdessä henkilöstön kanssa. Tiekartta ja painoalat tekevät näkyväksi kehittämisvalintamme. Hanketoiminnassa loppuarviointia on systematisoitava. Tavoitteena on parantaa hankkeiden tuloksien hyödyntämistä.
TKI-johtotiimi on käynyt läpi valmennusohjelman, joka keskittyy muun muassa TKI-toiminnan ja projektitoiminnan johtamiseen ja salkunhallintaan. Henkilöstöä on koulutettu esimerkiksi projektijohtamiseen ja viestintään. TKI-toiminnan vaikuttavuusmittareita on tarkennettava ja niiden näkyvyys henkilöstölle on varmistettava.

 

Taiteellinen toimintamme luo hyvinvointia, rikastaa alueen kulttuurielämää ja lisää alueellista pitovoimaa sekä kehittää koulutuksiamme. Tutkimusaineistojen ja oppimateriaalin avoimuutta on lisättävä esimerkiksi ohjeita ja suosituksia kehittämällä.