1.1 Koulutuksen suunnittelu

Koulutuksen tiekartta suuntaa koulutusta

Oamkissa on laaja strategiaan pohjautuva koulutustarjonta. Oman strategiamme ohella koulutuksen kehittämisen taustalla on vahvasti OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 ja korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke. Tiekartan (kuva 3) mukaan esimerkiksi

 • teemme strategista koulutusyhteistyötä valittujen kumppaneiden kanssa
 • kehitämme tutkinto-ohjelmiamme kansainvälisten akkreditointien ja työelämäauditointien avulla
 • vastaamme kansainvälisillä tutkintokoulutuksilla työelämän tarpeisiin.

Koulutuksen tiekartassa X-akselilla on opiskelijalähtöisyys ja Y-akselilla työelämälähtöisyys. Vuonna 2024 jatkuvat Kauppakamarin toteuttamat työelämäauditoinnit, tutkinto-ohjelmien kansainväliset akkreditoinnit käynnistyvät konetekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnilla, pedagogiset linjaukset sovitaan ja otetaan käyttöön, osaamisperustaisten opetussuunnitelmien työstäminen tapahtuu amk-tutkintokoulutuksissa, yhteinen oppimisalusta ja rakenne otetaan käyttöön tutkintokoulutuksissa, systemaattinen koulutuksen tuloksellisuuden seuranta ja ennakointi on käytössä, oppimisen ohjauksen uudet toimintamallit ovat laajasti käytössä ja tarjoamme opiskelijoille joustavia vaihtoehtoisia oppimistapoja. Vuonna 2025 Circular economy koulutus käynnistyy, Oamkilla on kilpailukykyinen tarjona opin.fi-alustalla jatkuvasta oppimisesta, yhteisen oppimateriaalin tuottamisella on selvät ja toimivat käytänteet, strateginen koulutusyhteistyö valittujen kumppaneiden kanssa käynnistyy, koulutuksen (oppimisen) ja TKI-toiminnan yhteistyöllä on selkeät ja toimivat käytänteet ja opiskelijapalautejärjestelmä uudistuu. Vuonna 2026 Käynnistetään kuudes vieraskielinen tutkintokoulutus (AMK-tutkinto), jatkuvan oppimisen tarjonta on systemaattista (ml. nonformaali ja informaali tarjonta), strateginen koulutusyhteistyö laajenee, Peppi-järjestelmä SaaS-perustaiseksi -> prosessimuutokset ja Oamkilla on toimivaa ja koulutusta kehittävä eurooppalainen korkeakouluallianssi-yhteistyö.
Kuva 3. Koulutuksen keskeiset tavoitteet on kuvattu tiekarttana.

Kehittämiskohteista keskeisin on ollut vuonna 2022 käynnistämämme opetussuunnitelmien kokonaisvaltainen uudistaminen:

 • Sisällytimme ammattikorkeakoulututkintojen opetussuunnitelmiin kaikille tutkinto-ohjelmille yhteisiä opintoja.
 • Vahvistimme osaamisperustaisuutta.
 • Huomioimme Arene ry:n suosituksen mukaiset ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit.
 • Lisäsimme eurooppalaisen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) mukaiset arviointikriteerit.

Oamkissa toteutettu PedaComp-prosessi (ks. luku 3.4) lisäsi tietoisuutta henkilöstön pedagogisesta osaamisesta ja kehittämistarpeista. Samalla tunnistimme tarpeen kehittää osaamisperustasuutta edelleen. Olemme käynnistäneet ammatillisen opettajankoulutusyksikön toteuttamana opetussuunnitelmien osaamisperustaisten käytänteiden yhdenmukaistamisen ja tarkennamme opiskelijoille näkyviä toteutusten kuvauksia informatiivisemmiksi.

Työelämä on ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä koulutuksiamme tutkinto-ohjelmatiimeissä, jotka koostuvat opettajista, opiskelijoista ja työelämän edustajista. Tiimien tehtävänä on ollut kehittää tutkinto-ohjelmien sisältöä ja rakennetta. Tutkinto-ohjelmia kehitetään jatkossa osana sidosryhmäfoorumia, jonka puheenjohtajuus on osaamispäälliköllä.

Koulutustarjontamme kokoamme vuosittain laadittavaan tutkinto-ohjelmaportfolioon, jonka Oamkin hallitus vahvistaa keväisin seuraavalle kalenterivuodelle. Nykyinen strateginen linjauksemme on lisätä muun muassa englanninkielisen koulutuksen tarjontaa työperäisen maahanmuuton vahvistamiseksi. Englanninkielisiä AMK- ja YAMK-tason tutkinto-ohjelmia täydentämään on suunnitteilla kaksi uutta ohjelmaa. Ammattikorkeakoulun kaikkien tutkintojen opetussuunnitelmissa on huomioitu saapuville vaihto-opiskelijoille tarjottava englanninkielinen koulutus.

Olemme päättäneet tiivistää koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteyttä siten, että jatkossa koulutuksen kehittämisestä lähtevät ideat siirtyvät hankevalmisteluun mahdollisimman sujuvasti ja vastaavasti TKI-hankkeiden havainnot tuodaan osaksi koulutuksen kehittämistä. Tätä varten on tarpeen rakentaa ja ylläpitää kokonaiskuvaa koulutuksen kehittämishankkeista.

 

Opetussuunnitelmien keskiössä on ydinosaaminen 

Valmistelemme osaamisaloilla opetussuunnitelmia yhteisten linjausten ja vuosikellon (kuva 4) mukaisesti. Opetussuunnitelmamme ovat osaamisperustaisia, ja niissä olemme määritelleet ydinosaamiset ja osaamisprofiilit. Tarkennettujen osaamistavoitteiden ja arviointikriteereiden määrittämistä ohjaavat Oamkin yleiset AMK- ja YAMK-tutkintojen arviointikehikot, joiden taustalla on eurooppalaisen (EQF) ja kansallisen (NQF) viitekehyksen tasojen 6 ja 7 osaamiskuvaukset. 

Opetussuunnitelmatyön vuosikello jäsentää kokonaisuuden. Opetus- ja toteutussuunnitelmien aikataulut ovat näkyvillä kvartaaleittain.
Kuva 4. Opetussuunnitelmatyön vuosikello jäsentää kokonaisuuden.

Opetussuunnitelmien suunnittelussa huomioimme:

  • yksilölliset osaamisista koostuvat opintopolut
  • oman korkeakoulun ulkopuolelta hankittavat toteutukset
  • yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa toteutettavat opinnot
  • opintojakson toteuttamisen erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla
  • työelämän kanssa yhdessä toteutettavat opinnot
  • työn opinnollistamisen
  • opintojen suorittaminen osana TKI-toimintaa
 • jatkuvan oppimisen tarjonnan
 • joustavan kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden ja opiskelijoiden kotikansainvälistymisen.

Olemme tukeneet opetussuunnitelmatyötä säännöllisillä vararehtorin johtamilla tutkintovastaavien kokouksilla. Niissä olemme keskustelleet opetussuunnitelmalinjauksista, yhteisistä pakollisista opinnoista ja osaamisperustaisuudesta, jonka mentoreina toimivat ammatillisen opettajankoulutuksen asiantuntijat. Opetussuunnitelmatyön prosessivastuu on täsmennetty syksyllä 2023 osaamispäällikön tehtävänkuvaan. Opetussuunnitelman toteutuminen tutkinto-ohjelmissa on opintovastaavan (ent. tutkintovastaava) vastuulla 2024 alkaen.

Opetussuunnitelman opintojaksoja täsmentävät toteutussuunnitelmat. Toteutussuunnitelmia meidän on kehitettävä kattavammin informatiivisemmiksi, koska niiden sisällöissä on vaihtelevuutta. Työaikasuunnittelu ja lukujärjestystyö käynnistyy, kun vararehtori on vahvistanut opetussuunnitelmat.

 

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Huomioimme koulutuksen suunnittelussa näkemykset tulevaisuuden oppimisesta. Osallistumme aktiivisesti Digivisio 2030 -hankkeeseen. Yhdenmukaistamme opetussuunnitelmien osaamisperustaisuutta ja tarkennamme opiskelijoille näkyviä toteutusten kuvauksia informatiivisemmiksi.
Opetussuunnitelmatyö on systemaattista koko Oamkissa. Jatkuvassa oppimisessa kehitämme ajasta ja paikasta riippumatonta opintotarjontaa.
Mahdollistamme vuorovaikutuksen koulutuksen suunnittelussa järjestämällä säännöllisesti yhteisiä kokoontumisia. Kehitämme ja vahvistamme yhteyttä koulutuksen ja TKI-toiminnan välillä.