1.2 Koulutuksen toteutus

Koulutuksen olemme kuvanneet Oamkissa oppijan polkuna (kuva 5). Se perustuu korkeakoulujen OPI-viitearkkitehtuuriin, jonka avulla voidaan jäsentää korkeakouluille yhteisiä toimintoja. Opiskelijat ovat keskiössä, kun suunnittelemme, toteutamme ja kehitämme koulutusta. Laadukas oppijan polku tukee opiskelumotivaatiota, opintojen etenemistä ja loppuunsaattamista. Se näkyy hyvissä oppimistuloksissa ja työllistymisessä koulutusta vastaavalle alalle.  

Oppijan polku toteutuu opiskelijalähtöisesti ja siinä huomioidaan yksilölliset valinnat. Osa-alueet ovat: osaamistarpeen tunnistaminen, oulutukseen hakeminen, opintojen suunnittelu ja ohjaus, osaamisen hankkiminen ja osaamisen hyödyntäminen.
Kuva 5. Oppijan polku toteutuu opiskelijalähtöisesti ja siinä huomioidaan yksilölliset valinnat.

 

Tunnistamme oppijoiden erilaiset taustat, tarpeet ja tavoitteet. Kehitämme opiskelijalähtöisyyttä lisäämällä jatkuvia ja joustavia oppimismahdollisuuksia. (Ks. luku 5). Koulutuksen toteutusten kehittämisessä näemme jatkossa tärkeäksi huomioida kansallisesti linjattuja laatukriteereitä, esimerkiksi Digivisio 2030 hanke.

 

Ohjaus tuo sujuvuutta oppijan polkuun

Opintojen ohjaussuunnitelma pohjautuu holistiseen malliin (kuva 6). Näemme opiskelijan itseohjautuvana ja vastuullisena oman osaamisensa kehittämisestä.

 • Opettajatuutori ja opettaja ovat opiskelijalle tärkeitä sujuvan oppimisen ja opiskelun ohjaajia läpi opintojen.
 • Opiskelija saa urasuunnittelun ja ammatillisen kasvun tukea koko opintojen ajan. Sen tueksi olemme kehittäneet Urasuunnittelun työkalun.
 • Persoonalliseen kasvuun ja hyvinvointiin opiskelija saa tukea kampus-opolta, opintopsykologilta sekä muilta ohjaustoimijoilta. Yhden kampus-opon eritysvastuualueena on psyykkinen hyvinvointi, riippuvuus- ja kriisiohjaus.

Kuvassa näkyy opiskelijan polku Oamkissa. Opiskelija saa oppimisen ja ohjauksen tukea, urasuunnittelun ja ammatillisen kasvun ohjausta sekä persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista. Opintojen aloitusvaiheessa tärkeää on korkeakouluyhteisöön kiinnittyminen, opintojen etenemisvaiheessa oppimisen, opiskelun ja opiskelukyvyn tukeminen. Opintojen syventävässä vaiheessa valmistumisen tukeminen. Toimijoina ovat opiskelijan lisäksi opettajatuutori, opettajat, kampus-opo, opintovastaava, opiskelijatuutorit, OSAKO, Oamk-lähipalvelut, opintopsykologi, alumnit, UniMove, YTHS ja seurakuntien oppilaitostyö.
Kuva 6. Oppimisen ja opiskelun ohjauksessa, urasuunnittelun ja ammatillisen kasvun ohjauksessa sekä persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa periaatteitamme ovat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä moninaisuuden kunnioittaminen ja edistäminen.

 

Panostamme ohjauksen kehittämiseen ja täsmennämme ohjauksen toimintatapoja Osuva-hankkeessa. Tällä parannamme esimerkiksi tavoiteajassa valmistumista, minkä olemme tunnistaneet kehittämiskohteeksi osassa tutkinto-ohjelmia. 

 Opiskelijan hyvinvointia tuemme monin eri tavoin (kuva 7).  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, opiskeluhyvinvointiryhmät ja Puuttuminen on välittämistä -ohje ovat esimerkkejä käytännön toimintamalleista. 

Opiskelijan hyvinvointi muodostuu monista eri tekijöistä. Niitä ovat tasa-arvoinen ja yhdenvertainen opiskeluympäristö, mielekäs opintojen sisältö ja opiskelujärjestelyt, hyvinvoinnin kehittäminen ja seuraaminen, kehitystyöhön osallistuminen ja halu vaikuttaa sekä tuki ja ohjeet hyvinvointia haastaviin tilanteisiin.
Kuva 7. Opiskelijan hyvinvointi muodostuu monista eri tekijöistä.

Opiskelijaksi voi tulla monta eri reittiä

Hakijalla on useita vaihtoehtoja tulla opiskelemaan Oamkiin. Hakija näkee opiskelijavalintaperusteet avoimesti Oamkin kotisivuilta ja Opetushallituksen Opintopolku-palvelusta. Toisen asteen opiskelijoille on luotu erilaisia väyliä korkeakouluopintoihin siirtymiseen. Maahanmuuttajataustaisten hakijoiden pääsyä korkeakouluopiskelijaksi tuemme osana Suomen korkeakoulujen SIMHE-verkostoa, jossa olemme vastuukorkeakoulu.

 

Osaamisperustainen oppiminen toteutuu osana korkeakouluyhteisöä

Opintojen alussa tuemme opiskelijaa korkeakoulukouluyhteisöön kiinnittymisessä.

 • Opettajatuutori auttaa opintojen sujuvassa aloituksessa.
 • Study Group -mallin mukaiset vertaisoppimisryhmät toimivat kiinnittymisen tukena (ks. luku 3.3, study group – SG).
 • Opiskelijoiden ryhmäytymisestä, opintoihin sitoutumisesta ja viihtyvyydestä huolehtivat myös OSAKOn kouluttamat opiskelijatuutorit.

Opiskelijoiden opinnot etenevät osaamisperustaisesti opetussuunnitelman mukaan. Opiskelija laatii joko opintojen alussa tai tarvittaessa myöhemmin opintojen aikana opettajatuutorin tukemana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka vahvistaa motivaatiota opintoihin. Samalla tunnistamme ja tunnustamme osaamista (HOT), jolloin yksilöllinen oppiminen mahdollistuu. Opintojen sujuvaa etenemistä ja osaamistavoitteiden saavuttamista varmistamme esimerkiksi lähtötason kartoituksilla.

Opiskelija voi suunnata osaamisensa kehittymistä monin tavoin:

 • opetussuunnitelman mukaisilla suuntautumisvaihtoehdoilla
 • vaihtoehtoisilla opinnoilla
 • vapaasti valittavilla opinnoilla laaja-alaisesta koulutustarjonnastamme
 • hankkimalla osaamista Oamkin tarjonnan ulkopuolelta, esim. CampusOnline
 • osallistumalla kansainväliseen opiskelu- ja harjoitteluvaihtoon
 • opiskelemalla kaksoistutkinnon (osassa tutkinto-ohjelmia).

 

Osaaminen rakentuu työelämäläheisesti

Useiden tutkinto-ohjelmien opinnoissa on työelämäläheisiä projektiopintoja, jotka tukevat opiskelijan aktiivista roolia oppimisessa ja heidän työllistymistään. Sosiaali- ja terveysalalla työelämäläheisyys toteutuu laajoina harjoitteluina. Simulaatiot ja autenttiset oppimisympäristöt vahvistavat niin ikään opiskelijan aktiivisuutta ja työelämätaitoja. Työelämään suuntautumistaan opiskelija voi lisäksi kohdentaa harjoitteluilla ja opinnäytetyön aiheella. Yleensä opinnäytetyöt tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin sisältyy yrittäjyyskasvatusta.

Olemme luoneet opiskelijalle joustavia mahdollisuuksia tehdä ja raportoida opinnäytetyö, jotta opintojen loppuun saattaminen toteutuisi mielekkäästi opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden. Tätä tulee tehdä tutummaksi henkilöstölle, opiskelijoille ja työelämälle.

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetukseen eri tavoin ja hyödynnämme siinä digipedagogista osaamistamme. Kampuksilla on hyvät valmiudet järjestää lähi-, hybridi- ja etäopetusta.  Olemme myös yhtenäistäneet opiskelijoiden käytössä olevia tietojärjestelmiä ja ohjeita. Opinto-oppaassamme on avoimesti ja kattavasti opiskeluun liittyvät linjauksemme. Henkilöstölle ne ovat osa intrassa olevaa oppijan polkua.

Opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua varmistavat arviointiohjeet sekä tarvittaessa tutkintolautakunta. Opintojaksojen osaamisperustainen kuvaus ja arviointikriteerit auttavat opiskelijaa osaamistavoitteiden saavuttamisessa (ks. luku 1.1). Opiskelija saa palautetta osaamisestaan opettajalta vähintään numeerisella tai sanallisella asteikolla. Itse- ja vertaisarvioinnin roolia on vahvistettava entisestään.

Opiskelijan henkilökohtaista osaamispolkua tuemme mahdollisuudella valmistua joustavasti eri aikoina. Sähköinen tutkintotodistus on luotettava tapa osoittaa osaamista työelämässä. Opiskelija on automaattisesti osa Oamkin alumniverkostoa, joka tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja verkostojen laajentamiseen.  

 

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Opiskelijamme voivat kartuttaa osaamistaan laaja-alaisen koulutustarjontamme avulla. Kehitämme joustavia oppimismahdollisuuksia, esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattomia toteutuksia huomioiden ohjauksen tarve.
Opiskelijoillemme on vaihtoehtoisia opiskelu- ja oppimismahdollisuuksia. Tunnistamme tulevaisuuden mahdollisuutena yhteistoteutukset. Kartoitamme mahdollisuuksia tutkinto-ohjelmien yhteistoteutuksiin muiden korkeakoulujen kanssa.
Tuemme opiskelijoiden hyvinvointia monipuolisilla toimintamalleilla. Koulutuksen toteutusten kehittämisessä huomioimme kansallisesti linjattuja laatukriteereitä.