4.1 Arbetslivsrelevans i utbildningen

Varför utveckla arbetslivsrelevans?

I ÅA-strategin är ett mål att skapa ”Funktionella miljövänliga campus som arenor för mångsidig samproduktion”. För att nå detta ska ÅA satsa på att samverka med näringslivet och övriga samhällsaktörer för utökad arbetslivsrelevans i utbildningar. En tydlig arbetslivskontakt i alla utbildningar är inte en självklarhet vid ett mångvetenskapligt universitet. Arbetslivsrelevansen blir dock allt viktigare, ur rekryteringssynpunkt och för placeringen på arbetsmarknaden som beaktas i UKM:s finansieringsmodell. Arbetslivsrelevans stöder också studiemotivationen. Den självvärdering som genomfördes med utbildningarna våren 2021, som förberedelse för auditeringen, visade också på att utbildningarna ansåg att det här är ett område de vill utveckla. Det här var orsakerna till att temat ”arbetslivsrelevans i utbildningen” valdes till auditeringen.

Med arbetslivsrelevans avser ÅA olika sätt att få in arbetslivskoppling, dvs. examinas förmåga att generera sådan kompetens som de studerande behöver i arbetslivet, att arbetslivets behov beaktas i utbildningarna, samt samarbete med arbetslivet.

Arbetslivets behov beaktas i planeringen

ÅA:s personal får impulser om förändringsbehov via bl.a. forskningssamarbeten, medverkan i samhällsdebatten, engagemang i branschorganisationer och nätverk, och deltagande i seminarier och möten med alumner och andra arbetslivsrepresentanter. Förändringsbehoven diskuteras på ämnesmöten och resulterar i förändrade upplägg och kursinnehåll men också i nya magisterprogram (nyaste MDP in Teaching and Learning) och ibland anhållan till Undervisnings- och kulturministeriet om nya examensrätter (t.ex. provisorsutbildning 2020, juristutbildning 2022).

Karriärcentret Arbetsforum genomför årligen enkäter med utexaminerade, ett år resp. fem år efter examen och med doktorer tre år efter examen. De visar utexaminerades placering i arbetslivet och hur väl utbildningarna motsvarar arbetslivets behov och kompletteras av vissa utbildningsspecifika nationella utvärderingar. Dessa olika rapporter används som underlag i planeringen. Vissa utbildningar har utsedda arbetslivsrepresentanter i grupper (ex. Handelshögskolan, psykologi). Input från arbetslivet samlas också in av externa föreläsare och vuxenstuderande, på alumnidagar vid ämnet och från samarbetsprojekt med industrin. Arbetslivets behov framkommer också via nationella nätverk för utbildningen (t.ex. logopedernas Logonet) eller i arbetsgrupper (t.ex. farmaci), där arbetsmarknadens behov följs upp.

Koppling till arbetslivet i genomförandet

I professionsinriktade utbildningar kommer arbetslivsrelevansen in naturligt, t.ex. lärarutbildningarna som inkluderar praktik i övningsskola. Alla studerande kan avlägga praktik, antingen som obligatorisk studieperiod, t.ex. farmaceuter och logopeder, eller som valfri. ÅA delfinansierar numera praktik för alla. Många utbildningar anlitar timlärare och gästföreläsare från arbetslivet eller utför magisterarbeten och andra projekt i samarbete med företag och organisationer. Studerandena kan ges övnings- och examinationsuppgifter där de tillämpar teori på praktiska exempel eller tränar allmänfärdigheter. Tillgång till karriärvägledning och arbetslivsmentorer finns också.

ÅA har avtalat med UKM att minst 80 % av första årets studerande ska ha en individuell karriärplan fr.o.m. 2024. ÅA har påbörjat arbetet genom att alla studerande som inlett sina studier hösten 2021 och genomför den obligatoriska kursen Akademiska studiefärdigheter gör karriärplan enligt en framtagen mall och får individuell respons på den. Målet på 80 % uppnåddes redan nu. Inbjudan till uppföljningssamtal skickas under det tredje studieåret.

Pågående utvecklingsarbete

I utbildningsplaneringen för 2022-2024 gav prorektorn riktlinjer till utbildningarna, där arbetslivsrelevans var ett fokusområde. Utbildningarna ska i studieplaneringsverktyget definiera och dokumentera vilka allmänfärdigheter som studerandena förväntas ha efter genomgången utbildning. Därtill uppmanades utbildningarna gå igenom obligatoriska kurser och kontrollera vilka allmänfärdigheter som övas var och att alla behövliga allmänfärdigheter övas. De sex allmänfärdigheter som ingår i UKM:s finansieringsmodell och följs upp i enkäten Karriäruppföljning betonas särskilt. I prorektors riktlinjer uppmanas utbildningarna också beakta en annan strategisk målsättning, relevant för allt arbetsliv i framtiden, dvs. FN:s hållbarhetsmål – detta kan uppnås t.ex. i kursens innehåll och allmänfärdigheter och via undervisnings- och examinationsformer.

Utbildningen för kultur, historia och filosofi har infört ett block med 25 sp arbetslivsinriktade studier. De vill även ge verktyg åt studerandena att bättre känna igen, följa upp och uttrycka vad de lärt sig, dvs. utbildningen vill tydliggöra vilka kompetenser den ger – en portfölj planeras, för vilket även verktyg utreds. Detta följer NCU:s rekommendationer från 2020 för det humanistiska området.

Vad vill ÅA utveckla?

 • Systematik för att få in arbetslivsrelevans i utbildningsplaneringen och genomförandet
 • Modell för att synliggöra för studerandena hur de utvecklar sina allmänfärdigheter inom studierna och hur de själva kan beskriva sina kompetenser
 • Modell för att förutse vilka behov arbetslivet kommer att ställa i framtiden
 • Hur systematisera och följa upp arbetslivskopplingen så att ledningen får rapportering
Styrkor Utvecklingsområden
 • Arbetslivet kopplas in på många olika sätt i kurserna, på det sätt som lämpar sig just för den specifika utbildningen.
 • Ett stort intresse hos utbildningarna och studerandena att utveckla arbetslivsrelevansen
 • Aktiva alumner och ämnesföreningar
 • Arbetslivsrepresentation i all mer omfattande utveckling av utbildningar
 • Systematik för att i alla utbildningar få in arbetslivsrelevansen i kursbeskrivningar, implementera den i verksamheten och synliggöra den i studerandenas (upplevda) lärande.
 • Nya sätt att integrera arbetslivet i utbildningarna.
 • Verktyg för karriärplanen och portföljen för allmänfärdigheter