4.1 Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Assessment of the audit team

Maanpuolustuskorkeakoulu on sitoutunut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen

Maanpuolustuskorkeakoulu on valinnut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen Oppiva korkeakoulu -osa-alueen arviointikohteeksi, mikä osoittaa korkeakoulun sitoutumisen vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen sekä tunnistanut vastuunsa siitä. Maanpuolustuskorkeakoulu on tunnistanut itsearvioinnissaan myös sen, että lähtökohtaisesti sodankäynti ja myös sen harjoittelu on ympäristöä vahingoittavaa ja tuhoavaa.

Maanpuolustuskorkeakoululla on vuonna 2020 valmistunut vastuullisuusohjelma, jossa vastuullisuus on tunnistettu laaja-alaiseksi ja kaikki pääprosessit läpäiseväksi toiminnaksi. Vastuullisuusohjelmassa on selkeitä ja hyviä tavoitteita. Vastuullisuusohjelmassa tavoitteena on tuoda esiin yhteiskunnan turvallisuutta ja vakautta lisäävien toimien merkitystä kestävälle kehitykselle sekä kannustaa pohtimaan henkilökohtaisten asenteiden ja valintojen merkitystä. Nämä tavoitteet sopivat hyvin Maanpuolustuskorkeakoululle korkeakoulun erityistehtävä huomioiden. Maanpuolustuskorkeakoulu saavuttaa myös välillisesti laajasti nuoria sukupolvia.

Auditointiryhmä pitää tärkeänä, että Maanpuolustuskorkeakoulu laatii vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen tavoitteita, jotka tuovat esiin sen vahvuuksia vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien toimenpiteiden ja tietoisuuden edistämiseen. Oman toiminnan vaikutuspiirin, kuten omien rakennusten sekä oman toiminnan ja hankintojen, lisäksi korkeakoulun tulee pohtia, miten vastuullisuutta voi laajentaa ympäröivään yhteiskuntaan asennekasvatuksella ja esimerkin näyttämisellä.  Useissa haastatteluissa nostettiin esiin, että Maanpuolustuskorkeakoulun vaikutuspiirissä on kolmannes jokaisesta ikäluokasta ja tämä luo ainutlaatuisen mahdollisuuden asennekasvatukselle ja tietoisuuden lisäämiselle vuosiksi eteenpäin. On tärkeää, että Maanpuolustuskorkeakoulu on tarttumassa tähän mahdollisuuteen.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemat ovat Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakulttuurissa melko uusia. Auditointihaastatteluissa ilmeni, että korkeakoulun johto on sitoutunut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen sekä omassa toiminnassaan että yhteiskunnassa laajemmin. Johto suhtautuu asiaan innostuneesti. Vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä viestiminen ja sen mukaan toimiminen tulee nähdä myönteisenä, innostavana ja toiminnalle lisäarvoa tuovana asiana.

Maanpuolustuskorkeakoululle on tullut kannustusta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi valtiolta, Puolustusvoimilta ja Unifilta. Auditointihaastatteluissa opiskelijat ja henkilökunta toivat esille, että monilla opintonsa aloittavilla on jo sisäänrakennettu ymmärrys vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkityksestä erityisesti ympäristövastuullisuuden osalta.

 

Vastuullisuus ja kestävä kehitys tulee nostaa läpileikkaavaksi teemaksi

Auditointihaastatteluissa ilmeni, että vastuullisuusohjelma ei ole vielä jalkautunut laajasti Maanpuolustuskorkeakouluun. Tähän kannattaa jatkossa kiinnittää erityistä huomiota osallistamalla koko korkeakouluyhteisö vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toimien tunnistamiseen ja toteuttamiseen. Vastuullisuudesta tulee tehdä konkreettista tekemistä aloitekampanjan tai muiden kampanjoiden tai projektien avulla, jotta vastuullisuus ei jää liian etäälle arkitoiminnasta. Maanpuolustuskorkeakoulun vastuullisuusohjelman laatimisen jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen on viime vuosina jäänyt vähemmälle huomiolle.

Auditointiryhmä suosittelee, että jatkossa vastuullisuus ja kestävä kehitys integroidaan korkeakoulun arkitoimintaan nykyistä vahvemmin. Vastuullista ja kestävää kehitystä tulee tarkastella korkeakoulun kaikessa toiminnassa, koulutuksessa sekä tutkimuksessa ja nostaa nämä teemat toiminnan ytimeen niin pitkälle kuin mahdollista. Auditointiryhmä pitää tärkeänä, että korkeakoulun johto näyttää sitoutumistaan ja esimerkkiä vastuullisessa toiminnassa (walk the talk) myös ympäristöllisen vastuun osa-alueella.

Auditointihaastatteluissa tuli ilmi, että Maanpuolustuskorkeakoulu käyttää hankinnoissaan Hanselin puitesopimusta, jossa vastuullisuus on otettu huomioon. Auditointiryhmä suosittelee, että Maanpuolustuskorkeakoulu vaikuttaa aktiivisesti Hanselin toimintaan siinä, että vastuullisuus huomioitaisiin hankinnoissa jatkossa entistä vahvemmin. Maanpuolustuskorkeakoulu voisi olla tässä aktiivinen esimerkiksi Unifin ja Puolustusvoimien kautta.

Auditointihaastattelujen mukaan vastuullisuuden kolmesta ulottuvuudesta, yhteiskunnallinen, taloudellinen ja ympäristöllinen vastuu, Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnassa painottuu yhteiskunnallinen vastuu. Korkeakoulu on ottanut askelia myös ympäristöllisen vastuun edistämisessä. Nuoret sukupolvet tuovat vahvasti ympäristövastuullista ajattelutapaa Maanpuolustuskorkeakouluun. Taloudellinen vastuu toteutuu lainsäädännön ja muiden virkamiessääntöjen noudattamisen myötä.

 

Maanpuolustuskorkeakoulu on tunnistanut osallisuuttaan ja merkitystään YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä Maanpuolustuskorkeakoulu on tunnistanut osallisuutensa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 2030 kestävän kehityksen agendaan, jossa on 17 tavoitetta (SDGs). Tavoitteet kattavat vastuullisuuden kolme eri ulottuvuutta: taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen vastuu. Maanpuolustuskorkeakoulu on peilannut itsearviointiraportissa rooliaan näistä kahdeksaan tavoitteeseen, joita ovat: ei nälkää (SDG 2), terveyttä ja hyvinvointia (SDG 3), hyvä koulutus (SDG 4), sukupuolten tasa-arvo (SDG5), eriarvoisuuden vähentäminen (SDG 10), kestävät kaupungit ja yhteisöt (SDG 12), rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16) sekä yhteistyö ja kumppanuudet (SDG17). Osallisuuden ja merkityksen tunnistaminen on tehty itsearviointiraportissa huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Auditointihaastatteluiden mukaan YK:n tavoitteiden kautta kestävän kehityksen viestiminen sopii Maanpuolustuskorkeakoulun toimintatapaan.

Auditointiryhmä suosittelee, että vastuullisuustyön edetessä Maanpuolustuskorkeakoulun syventää tarkastelua osallisuudestaan ja merkityksestään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Maanpuolustuskorkeakoulun tulee tarkastella osallisuutta ja merkitystä myös muihin toiminnan kannalta relevantteihin tavoitteisiin, joita ei ole vielä huomioitu. Tähän työhön tulee osallistaa koko korkeakouluyhteisö. Jokaista yhteisön jäsentä tulee kannustaa pohtimaan sekä korkeakoulun että oman toimintansa vaikutusta tavoitteisiin. Auditointihaastatteluiden mukaan yhteiskunnallinen vastuu on Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan ytimessä. Sen sijaan ympäristövastuullisuudessa Maanpuolustuskorkeakoulussa tehdään useita pieniä, irrallisia vastuullisuustekoja, joiden merkitystä jopa vähäteltiin. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä on tärkeää, että myös pienille toimenpiteille annetaan kiitosta ja arvostusta. Liian pieniä tai turhia vastuullisuustekoja ei ole, vaan ne muodostavat yhdessä tarvittavan kokonaisuuden.

 

Maanpuolustuskorkeakoulun toimissa korostuu vahvasti yhteiskunnallinen vastuu

Auditointihaastattelujen perusteella Maanpuolustuskorkeakoulun vastuullisuudessa korostuu yhteiskunnallinen vastuu. Se sisältää vastuun itsestä ja omasta toiminnasta, joukosta, yhteisöstä eli veljes- ja sisarverkostosta sekä laajemmin yhteiskunnasta. Yhteiskunnallinen vastuu on sisäänrakennettuna upseerikasvatuksessa ja -eetoksessa ja Maanpuolustuskorkeakoulun johtamis- ja toimintamalleissa. Esimerkiksi rasismissa Maanpuolustuskorkeakoulussa on nollatoleranssi ja opiskelijoita pyritään kohtelemaan tasapuolisesti heidän taustastaan tai sukupuolestaan riippumatta.

Maanpuolustuskorkeakoulun tavoitteena on vaikuttaa kasvatustehtävällään Suomen nuorten asenteisiin yhtenäistämällä kansakuntaa ja vähentämällä eriarvoisuutta, millä on laaja merkitys koko yhteiskuntaan. Auditointiryhmä suosittelee, että korkeakoulu viestii tästä kasvatustehtävästään nykyistä laajemmin. Maanpuolustuskorkeakoulun profiloituminen vastuullisuuden edelläkävijänä nostaa myös vastuullisuusagendan uskottavuutta vakavana yhteiskunnallisena asiana.

 

Jokaisella teolla on merkitystä

Ympäristöllinen vastuu laajentaa vastuullisuuskäsitteen myös vastuuksi yhteisestä planeetasta ja ympäristöstä. Ympäristöllisen vastuun saralla Maanpuolustuskorkeakoulu on laatinut ympäristöohjelman. Maanpuolustuskorkeakoulu toteuttaa World Wide Fund for Naturen (WWF) Green Office -ympäristöjärjestelmää. Lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulu on sitoutunut Unifin vastuullisuusteeseihin. Tämä on hyvä alku. Auditointiryhmä suosittelee, että jatkossa Maanpuolustuskorkeakoulun syventää omaa ympäristöohjelmaansa osana laajempaa vastuullisuusohjelmaansa.

Ympäristöön liittyvistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Maanpuolustuskorkeakoulu on tunnistanut osallisuutensa ja merkityksensä tavoitteeseen: kestävät kaupungit ja yhteisöt (SDG 12), jossa osallisuus ja merkitys kohdistuvat ruokahävikkiin, jätteen määrään ja käsittelyyn sekä kestäviin elämäntapoihin.

Auditointihaastatteluissa ilmeni, että Maanpuolustuskorkeakoululla on monia ympäristövastuullisia käytäntöjä, joista kaikkia ei ole tunnistettu tarpeeksi hyvin ympäristöohjelmassa tai vastuullisuusagendalla. Kestäviä käytäntöjä ovat esimerkiksi simulaatio-opetus, varusteista huolehtiminen ja niiden kunnostaminen, tarpeettoman matkustamisen välittäminen, matkustustavan valinta, mahdollisuus kasvisruokavalioon, kirjaston suosimat sähköiset julkaisut, saastumisen vähentäminen ampuma-alueilla ja maastossa sekä käytäntö, ettei ajoneuvoja tankata pohjavesialueilla eikä pilssivesiä päästetä mereen. Maanpuolustuskorkeakoululla onkin hyvä mahdollisuus tunnistaa osallisuutensa ja merkityksensä kestävän kehityksen tavoitteissa esimerkiksi puhtaaseen veteen ja sanitaatioon (SDG6), ilmastotoimiin (SDG 13), veden alaiseen elämään (SDG 14) sekä maanpäälliseen elämään (SDG15) ja asettaa näille alueille omat tavoitteet.

Auditointiryhmä suosittelee, että ympäristövastuullisuudessa kehitetään mahdollisimman pian toimia, joilla voidaan poimia niin kutsutut ”matalalla roikkuvat hedelmät” eli helposti saavutettavat kohteet ja viestiä niistä korkeakouluyhteisössä. Samalla nämä kannattaa liittää osaksi laajempaa ympäristötavoitetta. Nopeasti toteutettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi öljyllä lämpiävän saunan polttoaineen vaihtaminen tai saunan lämmittämisen rajoittaminen tiettyihin kellonaikoihin, jotta se ei ole turhaan päällä, kertakäyttökahvimukien ja muovimukien korvaaminen kestomukeilla, pullotetun veden korvaaminen vesijohtovedellä sekä valojen sammuttaminen huoneista, joissa ei oleskella. Vaikka tällaisten yksittäisten tekojen vaikutus ympäristöjalanjälkeen on verrattain pieni, se luo yhteisöön toimintakulttuuria, jossa ympäristövastuullisuuteen suhtaudutaan vakavasti ja jokaisen teoilla on merkitystä. Tällä voi parhaimmillaan olla vaikutusta yhteisön jäsenten hyvinvointiin, sillä ympäristöön liittyvät huolet ovat valtavirtaistuneet yhteiskunnassa erityisesti viime vuosien aikana.

 

Ehdotuksia seuraaviksi kehittämisaskeleiksi

Auditointiryhmä suosittelee, että seuraavina askeleina vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä Maanpuolustuskorkeakoulu tunnistaa lähtötilanteensa kaikilla kolmella vastuullisuuden eri ulottuvuudella kooten olemassa olevat hyvät käytännöt yhteen, asettaa näille alueille tavoitteet ja välitavoitteet, laatii suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi sekä seuraa sen edistymistä. Oman suoran toiminnan vaikutuspiiriin kohdistuvien toimien lisäksi huomiota tulee kiinnittää vielä nykyistä enemmän asennekasvatukseen ja tästä viestimiseen. Asennekasvatusta tehdään jo hyvin Maanpuolustuskorkeakoululla ja esimerkiksi ympäristöohjelmassa mainittu opiskelijoille teetettävä kulutustapamittari perehdyttämisen aikana on erinomainen aloite.

Auditointiryhmä kannustaa Maanpuolustuskorkeakoulua harkitsemaan, voidaanko ympäristövastuullisuuteen liittyvä asennekasvatus kytkeä vielä keskeisemmäksi osaksi upseerikoulutusta ja upseerieetosta, johon vastuu yhteisestä planeetasta sopisi hyvin. Auditointihaastatteluiden mukaan isänmaan puolustamiseen kuuluu myös Suomen luonnon ja ympäristön suojelu ja puolustaminen. Tällä voi olla laaja merkitys yhteiskunnallisessa muutoksessa. Maanpuolustuskorkeakoulu on erinomainen jalkauttamaan ja priorisoimiaan asioita omassa toiminnassaan. Auditointiryhmä suosittelee, että vastuullisuus ja kestävä kehitys priorisoidaan nykyistä korkeammalle korkeakoulun tavoitteenasetannassa ja kehityskeskusteluissa. Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen tulee haastaa pohtimaan näitä asioita omassa toiminnassaan ja miettimään, mitä voi tehdä omassa roolissaan. Tämä lisäisi osallisuutta ja innostavuutta asian edistämisessä.

Auditointihaastatteluissa ilmeni, että Puolustusvoimissa tutkittavaksi alueeksi on tunnistettu toiminta post-fossiilisessa yhteiskunnassa. Vastuullisuuden nostamisessa laajemmin tutkimusagendalle on suurta yhteiskunnallista merkitystä asian ymmärryksen ja merkityksen valtavirtaistamisessa. Auditointiryhmä suositteleekin, että vastuullisuus ja kestävä kehitys huomioidaan nykyistä laajemmin myös tutkimuksessa. Uusi tutkimusalue voisi koskea esimerkiksi upseerikasvatuksen merkitystä vastuullisuuden edistämisessä yhteiskunnassa ja miten vaikutus voidaan maksimoida vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä. Toisaalta vastuullisuuden ja kestävään kehityksen näkökulmia voisi liittää myös muuhun Maanpuolustuskorkeakoulun ja muiden yliopistojen kanssa yhteistyössä tehtävään tutkimukseen. Tällöin korostuisi se, että vastuullisuus ja kestävä kehitys tulee integroida osaksi lähes kaikkea toimintaa eikä se ole muusta kehityksestä irrallinen kokonaisuus.