5 Vertaisoppimisen kuvaus

Laurea valitsi vertaisoppimisen kohteeksi arviointialueen Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu. Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön ollessa keskiössä oli Laurean tavoitteena vertaisoppia ja edelleen kehittää toimintaa tällä alueella. Tavoitteena oli saada vertaisoppimiskumppaniksi organisaatio, jolla on erityistä, tunnustettua osaamista henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja hyvinvoinnin tukemisesta. Pyrkimyksenä oli valita kumppaniksi asiantuntijaorganisaatio, joka on muu kuin toinen korkeakoulu, jotta uuden oppimisen mahdollisuus ja täten hyöty vertaisoppimisen toteuttamisesta olisi mahdollisimman suuri.

Vertaisoppimisprosessin kulku

Alla on esitetty vertaisoppimisprosessin keskeiset vaiheet.

 • Vertaisoppimisprosessin toteuttamisessa Laurean tukena oli Laatukeskus.
 • Kevään 2019 aikana toteutettiin Laatukeskuksen kanssa kolme suunnittelukokousta, joissa kirkastettiin Laurean tavoitteet vertaisoppimiselle ja edellytykset kumppaniorganisaatiolle. Laureasta valmistelutyöhön osallistuivat henkilöstöjohtaja, vararehtori (tukipalvelut) ja laadunhallinnasta vastaavat toimijat. Vertaisoppimiskumppanin kartoittamiseksi tutustuivat laurealaiset Laatukeskuksen toimijan avulla useisiin organisaatioihin tavoitteena arvioida organisaatioiden mahdollista antia Laurean tavoitteiden näkökulmasta. Kartoituksessa valikoitui kolme organisaatiota, joiden toimintaan tutustuttiin syvällisemmin.
 • 28.5.-19.8.2019 toteutettiin benchlearning -vierailut kolmessa organisaatiossa; Business Finlandissa, Fujitsussa sekä Maanmittauslaitoksessa (MML). Yhteistyöorganisaatioksi valikoitui MML.
 • Sopimus Laurean ja MML:n yhteisestä vertaisoppimisprosessista allekirjoitettiin 20.12.2019. Tuolloin pidettiin myös yhteinen suunnittelupalaveri, jossa sovittiin vertaisoppimisen prosessin toteuttamisesta:
  • Tuotetaan arviointikohteesta Kehittyvä ja hyvinvoiva organisaatio tiivis ennakkomateriaali kumppanille tutustuttavaksi. Ennakkomateriaali toimitetaan kumppanille kaksi viikkoa ennen vertaisoppimistilaisuutta.
  • Kumppani tutustuu vertaiskumppaninsa materiaaliin ja tekee sen pohjalta kumppanille tarkentavia kysymyksiä. Kysymykset toimitetaan kumppanille viikkoa ennen vertaisoppimistilaisuutta.
 • Vertaisoppimistilaisuus pidettiin Laureassa 6.3.2020. Tilaisuuteen osallistuivat MML:stä henkilöstöjohtaja, henkilöstöpäällikkö sekä HR-asiantuntijoita. Laureasta tilaisuuteen osallistuivat henkilöstöjohtaja, kaksi henkilöstöasiantuntijaa, vararehtori (tukipalvelut) ja laadunhallinnasta vastaavat toimijat.
 • Vertaisoppimisen pohjalta laativat laurealaiset toimijat kehittämisen työkirjan MML:sta opitun pohjalta (taulukko 1).
 • Vertaisoppimisen vaikuttavuuden arviointitilaisuus toteutettiin MML:n ja Laurean välillä vuosi vertaisoppimistilaisuuden jälkeen; 5.3.2021.

Vertaisoppimisen vaikuttavuus

Huolellinen valmistautuminen vertaisarvioinnin toteuttamiseen varmisti prosessin onnistumisen. Tavoitteet täyttyivät arviointikohteen Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu osalta kattaen henkilöstöjohtamisen lisäksi myös strategisen johtamisen. Laurean tavoitteena ollut henkilöstötyöhyvinvoinnin edistäminen sai vahvistusta MML:n käytänteistä kuulemisen myötä. MML:n toimijat saivat vertaisoppia Laureasta erityisesti laatutyön systemaattisuudesta. Taulukkoon 1 on koottu Laurean vertaisoppimisen pohjalta toteutettu kehittämisen työkirja, joka kuvaa vertaisoppimisen vaikuttavuutta Laurean toiminnan kehittäjänä.

Vertaisoppimisprosessi MML:n ja Laurean välillä toteutui luottamuksellisesti, avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa mahdollista yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Taulukossa kehittämiskohteet toimenpiteineen, vastuineen ja toteumineen. Kehittämiskohteet: henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen, Laurean koulutussuunnitelma; henkilöstön perehdyttämisen systematisointi osana osaamisen kehittämistä, henkilöstön perehdyttämissuunnitelma; opiskelijoiden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen, saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma/opiskelija, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma/henkilöstö; iteratiivisen ja osallistavan strategiaprosessin näkyväksi tekeminen, strategiaprosessin vaiheiden näkyväksi tekeminen; riskienhallinnan systematisointi osana ennakointia, riskienhallinnan integrointi osaksi toimintaa, strategian päivittäminen saadun palautteen pohjalta, kestävän kehityksen strategisten tavoitteiden kirkastaminen.
Taulukko 1. Laurean kehittämisen työkirja MML:n ja Laurean välisestä vertaisoppimisesta

 

Oman organisaation hyvät käytännöt Kumppaniorganisaation hyvät käytännöt
Osaamisen tunnistamiseen liittyvää työtä on tehty systemaattisesti Selkeä strategia
Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämiseen useita mahdollisuuksia Selkeä viestintä ja asioiden visuaalinen esittäminen
Asiantuntijarekrytoinnit tavoittavat ison määrän hakijoita Monipuoliset menetelmät henkilöstön osaamisen kehittämisessä
Työhyvinvoinnin prosessit ja yhteistyö ulkopuolisen työterveyspalveluiden tuottajan kanssa ovat toimivat ja selkeät Ennakointityön systemaattisuus
Tasa-arvon periaatteet toteutuvat organisaatiossa hyvin Selkeä suunnitelma riskien- ja jatkuvuuden hallinnan organisoinnista
Laatutyön systemaattisuus

Auditointiryhmän arvio

Laurean vertaisoppimisen alueena oli kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu, josta erityisesti osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.  Valinta hakea Laatukeskuksen avulla sopivaa organisaatiota, jolla olisi tunnustettua osaamista henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja hyvinvoinnin tukemisesta, oli auditointiryhmän mukaan hyvä ratkaisu. Kartoituksen jälkeen ja tutustuttuaan lähemmin kolmeen organisaatioon Laurea valitsi vertaisoppimisen kumppanikseen Maanmittauslaitoksen.

Vertaisoppimisen prosessi oli selkeä ja monivaiheinen. Prosessi alkoi suunnittelukokouksesta Laatukeskuksen kanssa keväällä 2019 ja päättyi vaikuttavuuden arviointitilaisuuteen Maanmittauslaitoksen kanssa keväällä 2021. Kummastakin organisaatiosta on esitetty prosessin aikana todetut hyvät käytännöt. Vertaisoppimisen avulla löydettiin Laureasta kolme kehittämiskohdetta sekä henkilöstöjohtamisen että strategisen johtamisen alueelta. Kohteille on systemaattisesti määritelty kehittämistoimenpiteet, vastuut sekä seurannan ajankohdat ja menetelmät. Vertaisoppimisprosessia voidaan pitää onnistuneena, sillä molemmat organisaatiot saivat vahvistusta kehittämiseen toisiltaan. Laureassa toteutetut toimenpiteet johtivat myös selkeisiin tuloksiin.