Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Laurea korkeakouluna

Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea) on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka kuusi kampusta sijaitsevat Hyvinkäällä, Leppävaarassa, Lohjalla, Otaniemessä, Porvoossa ja Tikkurilassa. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n omistajina toimivat Uudenmaan kunnat ja kaupungit sekä Invalidiliitto ry.

Toimiluvan mukaisesti Laurea antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja (AMK) ja vastaavia ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK):

  • Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto: estenomi
  • Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto: tradenomi (liiketalous, tietojenkäsittely, turvallisuusala)
  • Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto: restonomi
  • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto: fysioterapeutti, sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja

Tutkinto-opiskelijoita on noin 7 800 ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita noin 3 700. Laureasta on valmistunut noin 30 000 opiskelijaa vuoteen 2021 mennessä. Laurean henkilöstömäärä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 604, joista opetushenkilökunnan osuus oli 322. Muun henkilöstön määrä oli 282, joista TKI-henkilöstöä oli 46.

TKI-toiminta keskittyy kolmeen tutkimusohjelmaan: 1) Yhtenäinen turvallisuus, 2) Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala, 3) Palveluliiketoiminta ja kiertotalous. Tutkimusohjelmien läpileikkaavat teemat ovat yrittäjyys, pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa sekä eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen.

Or­ga­ni­saa­tio

Laurean toiminta on organisoitu neljään korkeakouluyksikköön ja palveluyksikköön. Kuvassa 1 on esitetty Laurean organisaatio.

Kuvan alaosassa pyramidi, jonka alimmaisena yhtiökokous, seuraavaksi hallitus ja ylimmäisenä rehtori, toimitusjohtaja. Ympärillä Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunta, Vantaan-Porvoon alueneuvottelukunta, Espoon-Lohjan alueneuvottelukunta, International Advisory Board, Alumni Advisory Board ja Alumnivaltuuskunta. Keskellä Palveluyksikkö, jonka toiminnoista vastaavat vararehtori, opetus (koulutuksen ohjaus ja opetuksen kehittämisen tuki), vararehtori, TKI (TKI-toiminnan ja liiketoiminnan ohjaus ja kehittämisen tuki) ja vararehtori, tukipalvelut (yhtiön hallinto, tietohallinto, opintoasiainhallinto, hakijapalvelut, juridiset palvelut, laatu- ja tietotuotantopalvelut, kiinteistöpalvelut). Palveluyksikköön kuuluvat myös HR-palvelut, markkinointi- ja viestintäpalvelut, KV-palvelut, tieto- ja julkaisupalvelut, turvallisuuspalvelut, talouden ohjaus sekä strategian kehittämisen tuki. Kuvassa ylimpänä korkeakouluyksiköt W (Espoo - West), E (Vantaa - East), C (Hyvinkää, Lohja, Porvoo - Circle) ja D (verkko- ja YAMK-tutkinnot), joista vastaavat korkeakouluyksiköiden johtajat.
Kuva 1. Laurean organisaatio

Alueellisia korkeakouluyksiköitä (WECD) johtaa korkeakouluyksiköiden johtajat. Korkeakouluyksiköille on jaettu ministeriön määräämiä tutkintovastuita. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä aluekehitys- ja liiketoimintaa on kaikissa korkeakouluyksiköissä. Palveluyksikkö toimii kaikkien korkeakouluyksiköiden tukena tarjoamalla tukipalveluita sekä vastaamalla koulutuksen ohjauksesta ja opetuksen kehittämisen tuesta ja TKI-toiminnan ja liiketoiminnan ohjauksesta ja kehittämisen tuesta. Palveluyksiköstä vastaa rehtori tukenaan kolme vararehtoria.

Laurean strategiset tavoitteet

Laurean tahtotilana on olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla. Laurea-ammattikorkeakoulun strategiassa 2030 kuvataan korkeakoulun tunnistetut kriittiset muutostarpeet ja niihin vastaavat strategiset valinnat, joita tahtotilan saavuttaminen edellyttää. Kuvassa 2 on esitetty strategisten elementtien kytkeytyminen toisiinsa.

Korkeakoulumme arvot: avoimesti, vaikuttavasti, vastuullisesti. Tahtotilamme on olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla. Kriittiset muutostarpeet on tunnistettu ja hankkeistettu tahtotilan saavuttamiseksi. Muutostarpeisiin vastataan strategisilla valinnoilla. Toimintaamme profiloi ja ohjaa strategiset teemat.
Kuva 2. Laurean strategiset tavoitteet