2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Assessment of the audit team

TKI-toiminnan vaikuttavuutta tuetaan hyvällä organisoinnilla ja yhteistyöllä

TKI-toimintaa johtaa TKI-vararehtori, jonka tukena toimii TKI-johtoryhmä. Tämän lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminta on jaettu teematiimeihin. Laurean TKI-toimintaan liittyville hankehakemuksille tulee hakea valmistelulupa. Valmisteluluvat käsittelee ryhmä, johon kuuluvat muun muassa TKI-toiminnan vararehtori, korkeakouluyksiköiden ja tutkimusohjelmien johtajat sekä läpileikkaavien teemojen koordinaattorit. Ryhmä käsittelee hankehakemukset viikoittain. Laureassa on TKI-toiminnassa noin 50 ihmistä, minkä lisäksi opetushenkilökunnan edustajille on määritetty tietty prosenttisuus työajasta TKI-toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena onkin lisätä koko henkilökunnan TKI-osaamista. Tämä toimintatapa mahdollistaa opetushenkilökunnan osaamisen jatkuvan päivittämisen, mutta riskinä on, että heidän työaikansa sirpaloituu monien pienten tavoitteiden toteuttamiseen.

Laurean TKI-toiminta on jaettu kolmeen tutkimusohjelmaan: kokonaisvaltainen turvallisuus, kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala sekä palveluliiketoiminta ja kiertotalous. Laurea on määritellyt tutkimusohjelmille myös läpileikkaavat teemat. Opettajien työpajojen aineistojen mukaan tutkimusohjelmat ovat tuoneet toimintaan myös moniammatillisuutta, mitä voisi olla jatkossa opettajien mukaan nykyistä enemmän. Auditointihaastatteluiden perusteella Laurean TKI-toiminnan vaikuttavuuden tavoitteet liittyvät tulosten näkymiseen yhteiskunnassa, alueellisena yhteistyönä sekä siinä, että Laurea on haluttu yhteistyökumppani. Hankekohtaiset vaikuttavuustavoitteet kirjoitetaan jo hankehakemuksiin.

Korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen kuuluu myös, että korkeakoulut pyrkivät sisällyttämään toimintaansa ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeitä teemoja ja uudistamaan näin yhteiskuntaa. Laureassa tämä näkyy sekä opetuksessa että TKI-toiminnassa. Erityinen painopiste tässä on kiertotalousosaamisessa, jossa Laurea on aktiivinen vaikuttaja alueellisissa verkostoissa. Auditointihaastatteluissa toivottiin, että Laurea on jatkossa vielä aktiivisempi kestävän kehityksen tavoitteisiin vastaamisessa, monialaisessa yhteistyössä sekä avainkumppanuuksien kytkemisessä TKI-työhön.

Laurea on vahvistanut TKI-toimintaansa viimeisten vuosien aikana. Se on avannut erityisen tutkijaurapolun, jonka kautta on palkattu seitsemän pelkästään tutkimukseen keskittyvää henkilöä. Hanketoiminnassa on mukana myös kolme hankekirjoittajaa, Grant writeria. Tällä pyritään parantamaan hankehakemusten laatua kansainvälisissä hankehauissa.

Laurea on Suomen johtava ammattikorkeakoulu EU:n horisonttirahoituksen saajana. Horisonttihankkeisiin kuuluu yhtenä osana myös vaikuttavuusarviointi. Auditointihaastatteluiden mukaan Laureassa pidetään tärkeänä osoittaa, mitä verovaroin on saatu aikaan. Laureassa järjestetään myös TKI-vaikuttavuuteen liittyen koulutuksia.

Omien TKI-intressien ohella Laurealle on tärkeää yhteistyö 3AMK-liittouman TKI-toiminnassa. Siinä Laurea vastaa tutkimusteemasta Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä. Kaksi muuta teemaa ovat Kestävä kaupunkikehitys sekä Tulevaisuuden tekijät. Auditointihaastatteluiden perusteella kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyö TKI-toiminnassa on merkityksellistä sekä alueellisesti että kansallisesti. Se mahdollistaa järkevän työnjaon ja vahvistaa pitkän ajan kuluessa niiden asemaa kansainvälisessä TKI-rahoituskilpailussa.

Itsearviointiraportin mukaan TKI-toiminnan vaikuttavuutta mitataan kolmella mittarilla: julkaisuiden määrällä, kilpailun TKI-rahoituksen määrällä ja TKI-hankkeissa suoritettujen opintopisteiden määrällä. Näiden lisäksi Laurea on määritellyt kriittiset muutoshankkeet strategiansa pohjalta, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti ja aktiivisesti. Näistä kaksi liittyy suoraan TKI-toiminnan vaikuttavuuteen eli TKI-toiminnan vaikuttavuus ja kilpailtu rahoitus sekä Alueelliset, kansainväliset kumppanuusverkostot. Auditointihaastatteluiden mukaan Laureassa pohditaan myös paljon, minkälaisen jalanjäljen hanke on jättänyt yhteiskuntaan. Tavoitteena on hankesalkun kasvattaminen vuoteen 2024 mennessä yli yhdeksään miljoonaan euroon. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta on hyvin linjassa kansallisen tavoitteen kanssa lisätä tuntuvasti maamme TKI-rahoitusta.

TKI-toimintaan suhtautuminen on Laureassa innostunutta

Laurean haastatteluissa TKI-toiminnasta välittyi myönteinen ja innostunut tunnelma. Viimeisten vuosien aikana tehty TKI-toiminnan uudelleenorganisointi välittyi haastatteluissa ja se, että Laureaan on rekrytoitu uutta osaamista, kuten hankevalmistelijoita, sekä koulutettu omaa hankehenkilöstöä, kuten projektipäälliköitä.  Hankeideat syntyvät oman organisaation sisältä, strategisista linjauksista, omistajatahoilta sekä verkostoista ja konsortioista, joissa Laurea on mukana. Myös saatavilla olevat rahoituskanavat ja rahoitushakujen aihepiirit ohjaavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan ideointia. Vähemmän hankkeita syntyy muun toimintaympäristön ja työelämän tarpeista. Haastatteluissa tuli esille, että Laurea on myös itse tunnistanut tämän kehittämisalueen. Laurean kanssa yhteisissä hankkeissa oleville tahoille on olemassa palautejärjestelmä, joka osaltaan tukee TKI-hanketoiminnan kehittämistä.

Laureassa TKI-hankkeiden projektipäälliköt tekevät integrointisuunnitelmat siitä, miten hankkeiden tulokset viedään osaksi Laurean koulutuksia. Auditointiryhmä pitääkin tätä kannatettavana, sillä TKI-toimintaa ei voi erottaa muusta ammattikorkeakoulun toiminnasta. Sen tulosten tulee näkyä sekä opetuksessa että yhteistyökumppaneiden toiminnassa. Auditointiryhmä suosittelee, että jo hankkeiden hakuvaiheessa mietitään TKI-tulosten hyödynnettävyyttä, vaikuttavuutta ja niistä viestimistä monikanavaisin keinoin. Yksi keino viestiä TKI-toiminnasta on Laurean kerran vuodessa julkaisema yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus -raportti. Auditointiryhmä suosittelee, että myös muita nopeampia viestintäkanavia hyödynnetään nykyistä enemmän TKI-toiminnan vaikuttavuusviestinnässä. Sidosryhmien kehittämisideana oli, että Laurea voisi viestiä muutenkin nykyistä enemmän suurelle yleisölle ja järjestää esimerkiksi Studia Generalia -tyyppisiä luentosarjoja.

TKI-toiminnan aktiivisuus vaihtelee Laureassa eri alojen välillä. Vilkkainta se on auditointihaastatteluiden mukaan turvallisuusalalla ja passiivisinta sosiaali- ja terveysalalla. Auditointiryhmä suosittelee, että alojen välisiä eroja tasoitetaan jatkossa eri keinoin ja tukipalveluin.

Laureassa TKI-toimintaa ohjaavat tutkimusetiikka ja tieteen avoimuus

Laureassa on systemaattiset menettelytavat, joilla se varmistaa hyvän tieteellisen käytännön toteutumisen. Laurea on sitoutunut TENKin ohjeisiin, eettiseen ennakkoarviointiin sekä ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden eettisiin suosituksiin. Laureassa on myös kiinnitetty huomiota tutkimuseettiseen osaamiseen ja käynnistetty tutkimuseettiset koulutukset henkilökunnalle.

Avoin tiede on Laurean toimintaa ohjaava periaate. Yli 90 prosenttia julkaisuista oli vuonna 2020 avoimesti saatavilla. OKM onkin arvioinut Laurean avoimen toimintakulttuurin ylimmälle tasolle. Laureassa on tehty Avoin TKI-toiminta -opas sekä 3AMK-yhteistyönä avoimuuspolitiikka. Auditointihaastatteluiden mukaan laurealaiset ovat voineet keskustella International Advisory Boardin jäsenten kanssa avoimesta tieteestä, ja jäsenet ovat tuoneet tietoa eurooppalaisista avoimen tieteen käytännöistä. Laurea on kehittänyt Avoin kulma -toimintamallin, jossa tehdään yhteistyötä verkostomaisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja eri ammattikorkeakoulujen kanssa.