Auditoinnin lähtökohdat ja toteutus

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toiminta perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen ja vaikuttavan tiedon tuottamiseen koulutuksen kehittämiseksi.

Auditointimallin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointimallin periaatteet on kuvattu tarkemmin auditointikäsikirjassa.

Auditoinnin toteutus

Auditoinnin toteutti neljähenkinen ryhmä:

  • rehtori, toimitusjohtaja Heidi Fagerholm, Oulun ammattikorkeakoulu
  • aluekehitysjohtaja Juha Eskelinen, Uudenmaan liitto
  • korkeakoulupedagogiikan asiantuntija Jaana Kullaslahti, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • opiskelija Onni Kuparinen, LAB-ammattikorkeakoulu.

Auditoinnin projektipäälliköinä toimivat Mira Huusko ja Kati Isoaho Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta. Auditointi perustuu korkeakoulun toimittamaan aineistoon, itsearviointiraporttiin, pyydettyyn lisäaineistoon sekä auditointiryhmän vierailuun korkeakoulussa 23.−24.3.2022 Auditointiryhmällä oli myös pääsy auditoinnin kannalta korkeakoulun keskeisiin sähköisiin aineistoihin ja järjestelmiin. Auditoinnin keskeiset vaiheet ja aikataulu olivat:

Sopimusneuvottelu  14.4.2020
Auditointiryhmän nimeäminen 22.9.2021
Auditointiaineiston ja itsearviointiraportin toimittaminen 21.12.2021
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus korkeakoulussa 17.2.202
Auditointivierailu  23.−24.3.2022
Korkeakoulujen arviointijaoston päätös auditoinnin tuloksesta  15.6.2022
Raportin julkaiseminen  15.6.2022
Julkistamisseminaari 12.8.2022
Kehittämistyön seuranta  2025

Arviointikriteerit

Arviointialueet I–III arvioitiin kokonaisuuksina käyttäen tasoja erinomainen, hyvä, riittämätön.

Erinomainen taso edellyttää näyttöä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta kehittämistyöstä. Lisäksi kehittämistoimet tuottavat erityistä lisäarvoa korkeakoululle, sidosryhmille tai molemmille. Korkeakoulu osoittaa vakuuttavia esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista.
 
Hyvän tason kriteerit on kuvattu tämän raportin liitteessä 1.
 
Riittämätön taso tarkoittaa, että korkeakoululta puuttuvat arviointialueessa (I–III) kokonaan tai keskeisiltä osin systemaattiset, toimivat ja osallistavat menettelytavat eikä laadunhallinnan vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen ole selkeää näyttöä.

Arviointialueiden I-III tulee olla vähintään tasolla hyvä, jotta korkeakoulu läpäisee auditoinnin.