Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Åbo Akademi

Författare

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Alexander Bargum, Marie Nørvåg, Max Scheja & Mirella Nordblad

Åbo Akademis självvärdering (red.) Ole Karlsson

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Åbo Akademi godkändes i auditeringen den 26 augusti 2022.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 26 augusti 2028.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Åbo Akademi valde

Arbetslivsrelevans i utbildningen

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Studentrekrytering

Partner: Högskolan Dalarna

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Det finns en aktiv och levande diskussion kring och en påtaglig medvetenhet om vad som i dagsläget fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas när det gäller planering, genomförande och utvärdering av utbildningsverksamheten.
  • Åbo Akademi har en stark och välfungerande samverkan med externa aktörer och denna samverkan har ett tydligt och positivt genomslag i samhället.
  • Hanteringen av personalfrågor är ambitiös och professionell.
  • Det finns en god och konsekvent ambition hos ledning, personal, studerande och externa aktörer att vidareutveckla arbetslivsrelevansen ytterligare, som säkerställer att arbetet kommer att prioriteras framöver.

Rekommendationer

  • Den fortsatta utvecklingen av studeranderesponssystemet behöver inkludera noggranna överväganden av vilken information som samlas in när, var och hur samt analys av vilken information som är till reell nytta för utveckling av utbildningen.
  • Ledningen behöver förstärka universitetsgemensamma strukturer, rutiner och processer samtidigt som de behåller en organisationskultur som möjliggör flexibilitet och korta ledtider.
  • Åbo Akademi kan ännu systematisera användningen av information och indikatorer, i synnerhet på området för samverkan med samhället.
  • Åbo Akademi borde se över dess icke-professionsinriktade kandidat- och magisterutbildningar och skapa tydligare strukturer för ökad arbetslivsrelevans där det behövs. Universitetet borde avsätta tid och resurser för utvecklingsarbetet.