2 En nyskapande högskola med genomslagskraft

I utvärderingsområdet II bedöms de rutiner som högskolan använder för att leda och utveckla samverkan med samhället, att främja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens samt den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft och att stöda en experimenterande verksamhetskultur.

Utvärderingsområdet II bedöms av auditeringsgruppen vara på nivån god.

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Åbo Akademi har en stark och välfungerande samverkan med externa aktörer och denna samverkan har ett tydligt och positivt genomslag i samhället.
  • Åbo Akademi har en organisationskultur som stimulerar till interna tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med externa aktörer regionalt, nationellt och internationellt.
  • Högsta ledningen är tydlig i sitt budskap när det gäller att premiera öppen vetenskap och det har fått genomslag i hela organisationen.

Rekommendationer

  • Det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till samverkan och dess genomslag i samhället kan förbättras.
  • Ledningen behöver förstärka universitetsgemensamma strukturer, rutiner och processer samtidigt som de behåller en organisationskultur som möjliggör flexibilitet och korta ledtider.
  • De samhällsorienterade målen för samverkan med samhället och metoderna för att uppnå målen behöver tydliggöras och kommuniceras inom universitetet.