1 En kompetensskapande högskola

I utvärderingsområdet I bedöms de rutiner som universitetet använder för att stöda planering, genomförande och utveckling av en utbildning som är studerandecentrerad, arbetslivsinriktad och som grundar sig på forskning.

Utvärderingsområdet I bedöms av auditeringsgruppen vara på nivån god.

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Egenlärarsystemet ger studerande möjlighet till täta kontakter med lärare och underlättar kontinuerlig uppföljning av och stöd i studie- och lärprocesser.
  • Det finns en aktiv och levande diskussion kring och en påtaglig medvetenhet om vad som i dagsläget fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas när det gäller planering, genomförande och utvärdering av utbildningsverksamheten.
  • Processerna för utvärdering och utveckling av utbildningsverksamheten är ambitiösa och tydligt beskrivna och vittnar om en medvetenhet om vikten av att kontinuerligt följa upp planering och genomförande av lärosätets olika utbildningar.

Rekommendationer

  • Åbo Akademi borde se över utbildningsplaneringen med avseende på kursinnehåll och förväntad arbetsmängd i relation till formulerade lärandemål för att synliggöra behov av eventuella justeringar i arbetsmängden inom olika kurser.
  • Åbo Akademi borde se över i vilken utsträckning studerande, inklusive doktorander, får det stöd som behövs för att fullgöra studierna på ett fruktbart sätt.
  • Den fortsatta utvecklingen av responssystemet behöver inkludera noggranna överväganden av vilken information som samlas in när, var och hur samt analys av vilken information som är till reell nytta för utveckling av utbildningen.