4 En lärande högskola

I utvärderingsområdet IV bedöms ett område som högskolan har valt och som högskolan vill få respons om för att utveckla verksamheten.

Åbo Akademi valde Arbetslivsrelevans i utbildningen som utvärderingsområde IV.

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Det finns en god och konsekvent ambition hos ledning, personal, studerande och externa aktörer att vidareutveckla arbetslivsrelevansen ytterligare, som säkerställer att arbetet kommer att prioriteras framöver.
  • Åbo Akademi har en unik position i det finlandssvenska arbetslivet som universitetet har god nytta av. Det finns ett nära samarbete med det lokala arbetslivet och därmed goda möjligheter inom olika utbildningar att utveckla arbetslivsrelevans.
  • Det finns många goda idéer, aktiviteter och åtgärder för att öka arbetslivsrelevansen i utbildningarna inom karriärtjänsterna och alumnnätverket.
  • De flesta nya studerande utarbetar en karriärplan under första studieåret som en del av den obligatoriska kursen Akademiska studiefärdigheter.
  • Åbo Akademis utbildningar arbetar väl med att identifiera vilka kompetensbehoven i arbetslivet är nu.

Rekommendationer

  • Åbo Akademi bör främja fortsatt dialog om arbetslivsrelevansen i utbildningen inom universitetet.
  • Åbo Akademi borde se över dess icke-professionsinriktade kandidat- och magisterutbildningar och skapa tydligare strukturer för ökad arbetslivsrelevans där det behövs. Universitetet borde avsätta tid och resurser för utvecklingsarbetet.
  • Åbo Akademi borde bättre synliggöra goda initiativ i alumnnätverket och karriärtjänsterna för att öka de studerandes kännedom om initiativen. Verksamheterna skulle bättre kunna knytas till utbildningarna.
  • Åbo Akademi skulle kunna skapa mer systematik i hur den fångar upp kompetensbehov i framtiden.