1.3 Utvärdering och utveckling av utbildning

Assessment of the audit team

Feedbackdata samlas in systematiskt

Högskolans utbildningar utvärderas och utvecklas kontinuerligt och detta finns väl beskrivet i Arcadas kvalitetssystem. Systemet bygger till stor del på studentmedverkan och feedback samlas systematiskt om studenternas behov och genomförande av utbildningar. I akademirapporten för hösten 2023 konstateras att antalet studenter som svarar på enkäter och deltar i dialogmöten generellt är lågt, och att akademicheferna är angelägna om att svarsfrekvensen bör förbättras. Det framgår att olika åtgärder har initierats på programnivå för att öka deltagandet i studentdialogerna. Mer arbete behöver läggas på detta framöver. Studenterna uttryckte att deras engagemang ökar när de tycker att något bör förändras. Det betonades också att studenterna vill se vad deras feedback kan leda till. Studenterna får därför bra information om förändringar som införs på basis av deras feedback. Det skapar tillit hos studenterna att deras feedback tas på allvar och är en viktig motivationsfaktor för att få studenterna att ge feedback och undvika enkättrötthet.

Det finns en kvalitetskultur som bygger på öppen dialog och en reell möjlighet för alla att bli hörda. Studenterna kunde ge flera exempel på förändringar som hade gjorts på basis av deras feedback. Exemplen på förändringar berörde innehållet i kurser och anpassningar av undervisningen men också förändringar av studiepoäng och schemaläggning av olika kurser i utbildningarna. Samtidigt uttryckte några studenter under besöket att det är svårt att se vad som kan förändras i en kurs om kursutvärderingen sker alltid i slutet av kursen. Detta understryker vikten av att se utbildningar som en helhet och inte varje enskild kurs för sig. Om det är så att det är lite koppling mellan olika kurser inom utbildningen bör detta tas upp och åtgärder genomföras så att studenterna upplever en större samstämmighet och sammanhållning inom utbildningen. På så sätt kommer studenterna att känna att de har reella påverkansmöjligheter även om kurserna är kortvariga och det inte är möjligt att utvärdera och göra eventuella justeringar under kursens gång. Studenterna nämnde att liknande problem ofta kommer fram i olika kurser, vilket ytterligare förstärker fördelarna med att ta ett mer holistiskt grepp om kursutvärderingarna. 

Högskolan öppen för samarbete

Högskolan utvärderar regelbundet sina utbildningar för att säkerställa att studenterna når sina mål och att utbildningarna ligger i linje med aktuell forskning och förändringar i samhället och arbetslivet. Arcada ska främja kontinuerlig utveckling av högskolans utbildningar så de är attraktiva för en ständigt föränderlig arbetsmarknad. Branschrådet är ett viktigt organ i denna strävan. I intervjuerna med representanter för branschråden framkom en samstämmig bild av Arcada som öppen för samarbete och mån om att dela med sig av sin kunskap. Arcada framstod också som innovativ och agil i sin verksamhet. Ett exempel gavs av en ny kurs som utvecklats på basen av input från ett av branschråden.

Utbildningar och stödtjänster har utvärderats systematiskt

Återkoppling via feedbacksystemet och regelbundna utvärderingar används systematiskt i utvecklingen av utbildningarna och tillhörande stödtjänster. Detta dokumenteras genom akademirapporterna. Regelbundna självvärderingar, dialogmöten och enkäter verkade användas systematiskt också i utvecklingen av stödtjänsterna. Stödtjänsterna vid Arcada är organiserade i olika team som tillhandahåller tjänster till både studenter och övrig personal. Som en relativt liten och välorganiserad högskola är det lätt att ge snabb service. På samma sätt som studenterna upplevde att det är lätt att kontakta sina lärare, upplevde stödtjänsterna att studenter och personal i stort sett vet vem de ska kontakta vid stödtjänsterna för olika frågor.

Stödtjänsterna upplevde som lärarna att studentgrupperna är mer heterogena än tidigare och att det finns ett ökat behov för individuella lösningar och en mer flexibel organisation än tidigare. Stödtjänsterna samarbetade bra internt på högskolan, medan det fanns ett mindre fokus på nationella och internationella nätverk och samarbete.