Bilaga 1. Utvärderingskriterier för nivån god

Utvärderingsområde 1: En kompetensskapande högskola

1.2 Planering av utbildning

Utbildningarna planeras så att de har tydligt definierade lärandemål. I planeringen säkerställs utbildningsutbudets koppling till högskolans strategi, utbildningens relevans i arbetslivet, internationalisering och behov av kontinu­erligt lärande. För examinas del säkerställs att de ligger på rätt nivå i den Nationella referensramen för examina och övriga samlade kompetenser. Utbildningen planeras så att undervisningsmetoderna, bedömningen av lärande och lärmiljöerna stöder uppnåendet av lärandemålen. Studerande och externa intressenter medverkar på ett ändamålsenligt sätt i planeringen av utbildningen. Forsknings-, utvecklings-och innovationsverksamheten samt den konstnärliga verksamheten har integrerats i utbildningen så att den forskningsbaserade informatio­nen kopplas på ett ändamålsenligt sätt till utbildningen. De studerandes arbetsmängder fastställs enligt prin­ciperna för ECTS-systemet (European Credit Transfer and Accumulation System). Högskolan har systematiska förfaranden för godkännandet av planer för utbildnings­helheter.

1.2 Genomförande av utbildning

Högskolan tillämpar regler och bestämmelser som berör antagning av studerande, erkän­nande av kompetenser, studietakt och avläggande av examina på ett systematiskt och öppet sätt. Utbildningen genomförs på ett sätt som stöder målinriktat lärande och de studerandes aktiva engagemang i den egna lärprocessen. Den studerande får återkoppling på sitt lärande som stöder uppnåendet av lärandemålen. Metoderna för genomförandet av utbildningen stöder en smidig studiegång samt den studerandes utexaminering och integrering i arbetslivet. De studerandes välbefinnande och likabehandling främjas under hela den studerandes studieväg. Högskolan ser till att det finns tillräckliga resurser, handledning och övriga tjänster som främjar studierna och stöder lärandet.

1.3 Utvärdering och utveckling av utbildning

Högskolan samlar in och använder systematiskt responsinformation om de studerandes behov, genomförandet av studierna och studiegången för att utveckla utbildningen. Studerande får återkoppling på sin respons det vill säga information om åtgärderna som vidtagits på basis av studeranderesponsen på ett ändamålsenligt sätt. Högskolan följer upp och utvärderar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att de är aktuella i relation till de senaste forskningsrönen samt de föränderliga behoven i sam­hället och arbetslivet. I utbildningsverksamheten säkerställs möjligheter till kontinuerligt lärande. I utbildningarna analyseras hur väl de uppställda lärandemålen uppnås. Respons-och utvärderingsinformation används systematiskt i utvecklingen av utbildningen. Behoven hos personal och de studerande beaktas i utvecklingen av stödtjänsterna.

Högskolans exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

Högskolan kan ge exempel på framgångsrika åtgärder den vidtagit för att utveckla verksamheten.

 

Utvärderingsområde 2: En nyskapande högskola med genomslagskraft

2.1 Ledning av samverkan och genomslagskraft i samhället

Högskolan utvecklar samverkan och verksamhetens ge­nomslagskraft i samhället, som stöds av ledningssystemet. Högskolan har fastställt mål för samverkan med samhället och metoderna för att uppnå målen. Information från högskolans omvärldsanalys används i inriktningen av verksamheten. Högskolan säkerställer genom ändamålsenliga rutiner att samverkan med sam­hället stöder genomförandet av helhetsstrategin.

2.2 Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet med genomslagskraft

Högskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och konstnärliga verk­samhet bidrar till samhällsförnyelse. Mål för forsknings-, utvecklings-och innovations­verksamhetens samt den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft har fastställts. Högskolan samlar in ändamålsenlig information om forsknings-, utvecklings-och innovationsverksamhetens samt den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft och informationen används i verksamhetsutvecklingen. Högskolan har systematiska rutiner för att säkerställa god vetenskaplig praxis. Högskolan främjar öppen vetenskap.

2.3 Verksamhetskultur som främjar nyskapande

Högskolans verksamhetskultur uppmuntrar till experi­menterande tillsammans med samarbetspartners och stärker förutsättningarna för en kreativ miljö. Högskolan söker sig till aktiviteter med intressenterna som möjliggör nyskapande och utveckling. Högskolan har välfungerande sätt att tillvarata personalens och studerandes kunnande och att stöda deras nätverkande. Högskolan har målinriktat samarbete med sina alumner och använder alumner i högskolans utvecklingsarbete. Högskolans samarbete med nationella och internationella nätverk stöder verksamhets­utvecklingen. Högskolan har fungerande rutiner för att hantera intressentrelationer och samarbetsnätverk samt för att förnya dessa.

Högskolans exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

Högskolan kan ge exempel på framgångsrika åtgärder den vidtagit för att utveckla verksamheten.

 

Utvärderingsområde 3: En utvecklingsorienterad och välmående högskola

3.1 Kvalitetssystemets användning i strategisk ledning

Kvalitetssystemets grundprinciper, mål och ansvarsfördel­ning utgör högskolans kvalitetspolicy som är offentlig. Kvalitetspolicyn utgör en grund för kvalitetsarbetet. Den information som kvalitetssystemet genererar används i ledningen av högskolan. Systemet stöder högskolans profil, uppnåendet av målen för de grundläggande upp­gifterna och genomförandet av strategin. Högskolan säkerställer att dess personal ser kopplingen mellan eget arbete och högsko­lans mål.

3.2 Stöd till personalens kompetensutveckling och välbefinnande

Högskolan har fungerande rutiner för att identifiera behov av kompetensutveckling hos personalen och att stöda personalens kompetensutveckling. Högskolan har transparenta förfaranden för rekrytering av personal. Högskolan har systematiska rutiner för att stöda personalens välbefinnande, jämställdhet och likabehandling.

3.3 Kvalitetssystemets funktion och utveckling

Högskolan har ett välfungerande kvalitetssystem som omfattar dess grundläggande uppgifter. Högskolan kan identifiera sina utvecklingsbehov och målinriktat utveckla sin verksamhet med stöd av systemet. Högskolan kan påvisa att kvalitetssystemet är välfung­erande och effektivt vad gäller utvecklingen av de grundläggande uppgifterna. Systemet utvecklas systematiskt.

Högskolans exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

Högskolan kan ge exempel på framgångsrika åtgärder den vidtagit för att utveckla verksamheten.