4 En lärande högskola

I utvärderingsområdet IV bedöms ett område som högskolan har valt och som högskolan vill få respons om för att utveckla verksamheten.

Yrkeshögskolan Arcada valde FUI-processernas ledning och styrning som utvärderingsområde IV.

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Arcada har en välförankrad FUI-policy och vägkarta som är välkänd inom organisationen.​
  • Arcadas omorganisation har gynnat vetenskaplig forskning och externfinansiering.
  • Satsningen på och systematiken i forskningskommunikationen har bättre synliggjort forskningsverksamheten vid högskolan.

Rekommendationer

  • Arcada bör genomföra den planerade externa forskningsutvärderingen.
  • Omsättning av forskningsmedel bör ökas genom exempelvis mer flexibel arbetstidsplanering.​
  • FUI-verksamhetens koppling till bachelorutbildningen och dess tvärvetenskaplighet bör stärkas.