Auditeringens utgångspunkter och genomförande

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Yrkeshögskolan Arcada. Verksamheten vid NCU grundar sig på utvecklande utvärdering och att producera information som stöder utveckling av utbildningen.

Auditeringsmodellens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

Auditeringar av högskolor har utförts i Finland i enlighet med principen om utvecklande utvärdering sedan 2005.

Principerna för auditeringsmodellen beskrivs mer i detalj i auditeringshandboken.

Genomförande av auditeringen

Auditeringen genomfördes av en nordisk auditeringsgrupp som bestod av fyra medlemmar:

  • Professor Eva Åkesson, Lunds universitet, Sverige (ordförande)
  • Prodekanus för utbildning Trine Bjerva, Högskolan i Innlandet, Norge
  • Studerande Jussi Laitinen, Helsingfors universitet och Hanken, Finland
  • Projektchef Janne Wikström, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Finland.

Utvärderingsexpert Mirella Nordblad från Nationella centret för utbildningsutvärdering var projektledare.

Auditeringen baserar sig på en självvärderingsrapport och material som högskolan sammanställt samt ett auditeringsbesök vid högskolan 24–25 oktober 2023. Auditeringsgruppen hade också tillgång till högskolans digitala system. Processen och tidtabellen för auditeringen var följande:

 

Avtalsförhandlingar 30.8.2022
Auditeringsgruppen tillsattes 3.3.2023
Högskolan levererade självvärderingen och auditeringsmaterialet 1.8.2023
Informations- och diskussionstillfälle vid högskolan 8.9.2023
Auditeringsbesöket 24-25.10.2023
Sektionen för utvärdering av högskolorna fattade beslut om auditeringens resultat 26.1.2024
Rapporten publicerades 30.1.2024
Avslutande seminarium 29.2.2024
Uppföljning av utvecklingsarbetet 2027

Utvärderingskriterier

Utvärderingsområdena I-III utvärderades som egna helheter med stöd av en tregradig nivåskala utmärkt, god, bristfällig.

Nivån utmärkt förutsätter att högskolan kan påvisa ett långsiktigt utvecklingsarbete, högskolans utvecklingsåtgärder skapar särskilt mervärde för högskolan, intressenterna eller bådadera. Högskolan kan ge övertygande exempel på framgångsrika åtgärder som den vidtagit för att utveckla verksamheten.

Nivån god om krävs för godkännande beskrivs i rapportens bilaga 1.

Nivån bristfällig innebär att högskolan i utvärderingsområdet (I-III) helt eller till centrala delar saknar systematiska, välfungerande och inkluderande rutiner och att det inte finns tydliga belägg för kvalitetsarbetets effektivitet i förhållande till verksamhetsutvecklingen.