2.1 Ledning av samverkan och genomslagskraft i samhället

Assessment of the audit team

Samhällsrelevant utbildning och forsknings- och utvecklingsverksamhet och kulturell verksamhet poängteras i Arcadas uppdrag

Arcada söker relevans och genomslag på individ, lokal, nationell och global nivå med sina strategiska målsättningar (Strategi 2030). Arcada vill vara en drivande svenskspråkig bildningsaktör i Helsingfors som erbjuder livslångt karriärstöd för en givande och hållbar framtid samt skapa smarta lösningar för ett dynamiskt arbetsliv och levande svenskspråkig kultur. Arcada vill också uppnå global relevans via sina satsningar på nordiskt samarbete.

Det är tydligt att den nya FUI- policyn och vägkartan stakar ut vägen med gemensamma mål och fokus för Arcadas forskningsverksamhet. Människocentrerad AI och det digitala samhället skapar en ram inom vilka fem forskningsprogram utvecklas och ska bidra till den övergripande visionen för högskolan. Strategiska investeringar ska leda till ökad forskningsexcellens och synergier i synnerhet med masternivån för utbildning. Ansatsen är vällovlig med att välja en ram med AI och det digitala samhället. På detta sätt får Arcada kraft att bland annat förbereda arbetskraft, skapa tvärvetenskapliga samarbeten, främja digital kompetens och även främja innovation och entreprenörskap genom att inspirera studenter att identifiera nya möjligheter och utveckla innovativa idéer. Utvecklingen stöds av satsningar på till exempel hubbar och labbar för att skapa tvärvetenskapliga miljöer med goda möjligheter till samarbeten, utveckling och innovation. Auditeringsgruppen instämmer i att verksamhetens genomslag bör ges ett brett anslag och inte definieras för snävt, i linje med hur Arcada framskriver detta i FUI-policyn. 

Vad gäller Arcadas mål att uppnå global relevans via nordiska samarbeten verkar förväntningarna även ligga på forskningsverksamheten. Enligt årsplanen 2023 ska särskild tyngd inom det nordiska samarbetet ges åt globalt relevanta frågeställningar såsom klimat- och miljöfrågor och utvecklingen mot ett hållbart samhälle och arbetsliv. I verksamhetsberättelsen för 2022 rapporterades att antalet nordiska FUI-projekt hade ökat och täckte samtliga branscher högskolan utbildar för. Arcada ämnar också utöka antalet gemensamma utbildningar med nordiska partners och erbjuda studenter möjligheter att delta i den nordiska verksamheten. Kopplingen mellan dessa mål och global relevans är mindre tydlig. Auditeringruppen noterar också att nordiska och internationella samarbeten och målsättningen för global relevans inte framhävdes speciellt starkt under auditeringsbesöket. Vidare satsningar inom detta område behövs om Arcada vill att högskolans verksamhet utöver individuell, lokal och nationell relevans också har global relevans. Ett mer genomtänkt internationellt grepp i verksamheten identifierades också som ett utvecklingsområde i Akademirapporten för 2022.

Tydligare målformulering och uppföljningsmetoder för samverkan och verksamhetens genomslag behövs

Det finns goda rutiner med dialoger och uppföljningar för verksamhetens planering och utfall rörande utbildning och forskning kopplade till strategier och avtal med ministeriet. Arcadas ledningssystem stöder implementeringen och förankringen av de strategiska målsättningarna i organisationen via Arcada gemensamma och enhetsspecifika årsplaneringen samt uppföljningen i form av kvalitetsrapporter, resultat- och kvalitetsuppföljning samt dialogen kopplat till processerna. Styrelsen tar fram den årliga verksamhetsplanen på basis av kvalitetsrapporterna, kvalitetsrådets utlåtande om rapporterna och utfallet av verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen fastställs fyra till sex prioriterade utvecklingsåtgärder kopplade till de strategiska målen.

Arcada har en tydlig ledningsstruktur med ansvarsbeskrivningar i olika styr- och planeringsdokument. I ledningsstrukturen finns en inbyggd systematik för dialog som säkerställer att målsättningar från den övergripande nivån förankras i den operativa verksamheten. Akademirapporten för 2023 som omfattar högskolans tre akademier innehåller självvärdering om styrkor, svagheter och framtidsperspektiv samt rekommendationer kopplade till de strategiska målen och genomslagskraft i samhället. Systemet är nytt och det finns inte ännu exempel på hur de identifierade utvecklingsområdena formas till prioriteringar i årsplaneringen.

De strategiska åtgärdshelheterna i Arcadas verksamhetsplan för 2023 omfattade interna system och riktlinjer för verksamheten (vägkartor för FUI-verksamheten och kontinuerligt lärande), studieadministrativt och ärendehanteringsverktyg samt arbetstidplanering. Det saknas en tydlig koppling mellan åtgärderna och utfallet av verksamheten som berör samverkan och genomslag i samhället. Tillsvidare verkar utvecklingsarbetet ha haft mer fokus på de interna riktlinjerna och processerna och deras förankring i organisationen.

Indikatorerna som nämns i Beskrivningen av Arcadas kvalitetssystem för FUI-verksamheten och den konstnärliga verksamheten är forskningscentrerade (se diskussionen i kapitel 2.2.). Arcadas genomslag i samhället inom utbildningen mäts enligt beskrivningen med indikatorer som söktryck, karriär och sysselsättning i nationell jämförelse, samhällelig genomslagskraft med fokus på kompetenser som utvecklas i förhållande till arbetslivets behov samt antalet utbildningar som har ett nordiskt samarbete antingen på examensnivå eller studieavsnittsnivå. Vad indikatorn samhällelig genomslagskraft med fokus på kompetenser som utvecklas i förhållande till arbetslivets behov specifikt mäter förblev oklart på basis av dokumentationen. Arcadas indikatorer lyfter inte fram på ett effektivt sätt den breda positiva inverkan som högskolans verksamhet har på samhället t.ex. genom utbildningarna, utvecklings- och innovationsverksamheten samt den konstnärliga verksamheten. Samarbeten och partnerskap ska mätas enligt vägkartan, men vilka nyckeltal och /eller indikatorer som följs anges inte.

I intervjuer med högskolans ledning framkom att den systematiska uppföljningen inte ännu fåtts på plats men att ledningen är medveten om bristen. Även i andra intervjuer lyftes fram en viss fragmentering av uppföljningen av samverkan och brist av koordinering. Här kan ses en viss analogi till nya typer av silos som har skapats av organisationsreformen samtidigt som gamla silos har tagits bort. Kvalitetsrådet har också identifierat att mer utfallsdata behöver samlas in. Arcada-tjänsters enhetsrapport 2023 lyfte fram att stödfunktioner för samverkan behöver bättre koordineras.

Auditeringsgruppen rekommenderar att Arcada definierar vad man vill uppnå i form av samverkan och genomslag i samhället. Verksamhetens genomslag behöver tydligare mål och mätare för uppföljning som bättre lyfter fram genomslaget av högskolans verksamhet.

Stark omvärldsanalys som används i styrningen och ledningen av högskolan

Generellt kan konstateras på basis av Arcadas styrdokument och protokoll och de intervjuer som genomfördes med personal, studenter och externa intressenter att Arcadas omvärldsanalys är på en god nivå. Arcada har hittat en balans och reagerde både proaktivt och reaktivt på förändringar i omvärlden. Omvärldsanalysen genomfördes systematiskt med brett internt och externt engagemang och informationen användes i styrningen och ledningen av högskolan. Auditeringsgruppen fick belägg för att omvärldsanalysen fungerade både ’top down’ och ’bottom up’ och att informationen användes för inriktningen av verksamheten vid högskolan. Externa input fås framförallt från högskolans styrelse och branschråden . Den här tvåvägskommunikationen bestyrktes i intervjuerna med representanter för båda organen. Arcadas omvärldsanalys har bland annat noterat att demografiska förändringar i Svenskfinland ger upphov till en ändrad rekryteringsbas. Arcada vill på lång sikt bredda rekryteringen av studenter och få flera sökande från andra regioner i Finland och från utlandet.