1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Moniammatilliset ohjaus- ja tukipalvelut edistävät opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • Oppiminen SeAMKissa -pedagoginen malli tukee osaamisperustaisen koulutuksen suunnittelua ja toteutusta.
  • Opetuksen ja TKI-toiminnan vahva integraatio takaa ajantasaisiin tutkimustuloksiin perustuvan koulutuksen ja työelämälähtöisyyden.

Kehittämissuositukset

  • Opetuksen kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta tulee edistää palauteprosessiin ja vastapalautteeseen panostamalla.
  • Koulutuksen osaamistavoitteiden toteutumista tulee arvioida ja seurata nykyistä systemaattisemmin.
  • Kansainvälisten tutkintokoulutusten opiskelijoiden kehittämisideoita tulee huomioida nykyistä kattavammin ja suunnitella tarvittavia toimenpiteitä heidän esille tuomiin haasteisiin vastaamiseksi.