1.2 Koulutuksen toteutus

Assessment of the audit team

Moniammatilliset ohjaus- ja tukipalvelut edistävät opiskelijoiden hyvinvointia

Moniammatilliset ohjaus- ja tukipalvelut tukevat SeAMKin ohjausjärjestelmää ja varmistavat opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen koko opintopolun ajan. Koulutustoiminta on opiskelijalähtöistä ja SeAMKin visio olla paras korkeakoulu opiskelijalle toimii vahvana perustana. Ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen on erinomainen näyttö siitä, että SeAMK on sitoutunut huolehtimaan riittävistä resursseista, ohjauksesta sekä muista palveluista opintojen edistämisen ja oppimisen tueksi. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa tuotiin esille hyvinvointiviikot, liikuntatoiminta sekä erilaiset yhteiset tapahtumat, jotka mahdollistavat verkostoitumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisen.

Opintojen toteutuksessa sekä opinto-ohjauksessa tuetaan Oppiminen SeAMKissa -mallin mukaisesti opiskelijan toimijuutta, tavoitteellista oppimista ja opiskelijoiden aktiivista roolia omassa oppimisprosessissaan. Opiskelijakunnalla on omia edustajiaan SeAMKin eri työryhmissä, mikä varmistaa opiskelijoiden osallistumisen yhteiseen päätöksentekoon. Opiskelijat kokivat yhteydenpidon ja yhteistyön opettajien ja muun henkilöstön kanssa saumattomaksi ja toimivaksi.

Auditointiryhmä kannustaa SeAMKia ylläpitämään ja edelleen kehittämään toimivia ohjaus- ja tukipalveluita. Lisäksi opettajien ja muun henkilöstön tietoisuutta opiskelijakunnan ja opiskelijayhdistysten toiminnasta tulee lisätä. SeAMK nosti itsearvioinnissa yhdeksi kehittämiskohteekseen myös urasuunnittelun systemaattisen kehittämisen. Auditointiryhmä kannustaa hyödyntämään urasuunnittelun tukemisessa opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiossa syntyvää osaamista, korkeakoulun vahvuutena olevia laajoja sidosryhmä- ja työelämäverkostoja sekä alueen työelämä- ja elinkeinoviranomaisia.

Vision toteutuminen vaatii kansainvälisten koulutusten laadun parantamista

SeAMKin koulutustarjonnalla on vahva yhteys korkeakoulun strategiaan ja laatujärjestelmään. Korkeakoulun visio on olla kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Koulutustarjonnan kansainvälisyyden onnistuminen on keskeinen menestystekijä myös yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja koko maakunnalle. Etelä-Pohjanmaan alueellisilla toimijoilla on rajalliset mahdollisuudet kansainvälistymisen edistämiseen. Tämän vuoksi kansainvälisyyteen tulee kiinnittää korkeakoulussa vielä erityistä huomiota.

Sidosryhmät toivat esille kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen edistämisen: kansainvälisille opiskelijoille tulisi järjestää opiskelun lisäksi myös muita aktiviteetteja alueella. Kansainväliset opiskelijat kuvasivat, että opettajat ovat joustavia, ja käytännön harjoittelut, kuten simulaatiot ja laboratorio-osuudet ovat hyvin järjestettyjä ja ohjattuja. Ryhmäohjaajat ovat myös sitoutuneita ja kiinnostuneita opiskelijoiden oppimisprosessista.

Kansainvälisiin koulutuksiin liittyy myös kehittämiskohtia. Kansainvälisen tutkintokoulutuksen toivottiin olevan paremmin suunniteltua ja organisoitua.  Opiskelijat kokivat opettajien pedagogisen osaamisen sekä kielitaidon osin puutteellisiksi. Auditointiryhmä ei saanut vierailun aikana riittävän kattavaa kuvaa siitä, miten kansainvälisten opiskelijoiden palautteisiin ja kehittämisehdotuksiin on reagoitu. Auditointiryhmä suosittelee, että SeAMK selvittää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kehittämisideoita tarkemmin ja suunnittelee tarvittavat toimenpiteet niiden pohjalta. Auditointiryhmä suosittelee, että opettajien pedagoginen osaaminen sekä kielitaito varmistetaan rekrytointien yhteydessä ja olemassa olevan opetushenkilöstön osalta puutteellista kielitaitoa ja pedagogista osaamista kehitetään tarvittavalla täydennyskoulutuksella. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee, että sekä kansainvälisten että kansallisten opintokokonaisuuksien alussa opiskelijoille kuvataan nykyistä tarkemmin niiden osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja ydinsisällöt sekä se, miten yksittäinen opintojakso liittyy koko tutkinto-ohjelman tavoitteisiin.

Monimuotokoulutus lisää osallisuutta

Opetusmenetelmät ja työelämälähtöiset oppimisympäristöt tukevat hyvin osaamistavoitteiden saavuttamista. Lisäksi oppimisympäristöissä korostuvat Oppiminen SeAMKissa -mallin mukaisesti opiskelijalähtöisyys, projektioppiminen ja digitaalisuus. Opiskelijat pitivät SeAMKin tärkeänä kilpailuvalttina sitä, että heillä on ollut korona-aikana lähiopetuksen lisäksi mahdollisuus osallistua opetukseen myös etä- ja monimuotototeutusten kautta. Monimuotokoulutuksen merkitystä korostettiin etenkin Etelä-Pohjanmaan reuna-alueilla, mikä vahvistaa SeAMK Maakuntakorkeakoulun toimintamahdollisuuksia ja tätä kautta SeAMKin aluevaikuttavuutta. Monimuotokoulutukset laajentavat myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.

SeAMKin opetusteknologian ja digipedagogiikan tiimillä ja yksiköiden digitiimeillä on keskeinen rooli monimuotokoulutuksen suunnittelussa. Auditointiryhmä suosittelee, että monimuotokoulutusta, joka sisältää sekä etä- että lähiopetusta, jatketaan myös korona-ajan jälkeen. Lisäksi kaikissa SeAMkin monimuotokoulutuksessa tulee huomioida tarvittavat lisäresurssit opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä digipedagogiseen kehittämiseen.

Opetuksen ja TKI-toiminnan yhteys edistää osaamisen liikkuvuutta

SeAMK on onnistuneesti integroinut opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita niin TKI-hankkeisiin kuin työelämästä tuleviin toimeksiantoihin. Koulutukseen on sisällytetty TKI-toimintaa siten, että tutkimukseen perustuva tieto liittyy koulutukseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä on selkeässä linjassa Oppiminen SeAMKissa -pedagogisen mallin kanssa, jonka mukaisesti opiskelijaa autetaan sisällyttämään uutta tietoa aikaisempaan tieto- ja kokemusmaailmaansa.

SeAMKin toimintaa kuvaa kokeilukulttuuri, jossa tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan tuloksia sovelletaan toimivasti myös opetuksessa. Noin puolet opetushenkilökunnasta on mukana TKI-toiminnassa, mikä edistää sovellusalojen viimeisimpien tutkimustulosten hyödyntämistä opetuksessa. Osaamisvaihtoa korkeakoulun ja työelämän välillä edistetään tukemalla ja kannustamalla henkilöstöä palkallisiin työelämäjaksoihin sekä sivutoimiluvalla tapahtuvaan yritystoimintaan, mikä kehittää myös opetushenkilöstön osaamisen työelämävastaavuutta.

Opiskelijat ovat mukana TKI-hankkeissa tutkimusavustajina, harjoittelijoina ja opinnäytetöiden tekijöinä. He myös toteuttavat erilaisissa projekteissa työelämän toimeksiantoja ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Tällaiset käytännöt edistävät osaamisen ja osaajien liikkuvuutta paitsi SeAMKin sisällä myös korkeakoulun ja työ- ja elinkeinoelämän välillä. Auditointiryhmä suosittelee, että opettajien ja hankehenkilöstön yhdessä kehittämiä hyviä käytänteitä hyödynnetään koko SeAMKissa ja että opetuksen ja TKI-toiminnan integraatioon varataan riittävästi resursseja henkilöstön kokonaiskuormituksen vähentämiseksi.

Opinnollistaminen sujuvoittaa opintojen etenemistä

SeAMK soveltaa ennakkomateriaalin perusteella johdonmukaisesti ja avoimesti opiskelijavalintaa, osaamisen tunnustamista, opintojen etenemistä sekä tutkintojen suorittamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

SeAMK nosti itsearvioinnissa yhdeksi kehittämiskohteekseen opinnollistamisen eli opiskelijoiden opintojen aikaisen työssäkäynnin hyödyntämisen osana opintoja. Haastattelujen perusteella opinnollistamisen käytännöt vaihtelevat yksiköittäin ja tutkinto-ohjelmittain. Auditointiryhmä suosittelee, että opinnollistamisen prosessia kehitetään korkeakoulussa nykyistä systemaattisemmin. Opetus- ja ohjaushenkilöstölle voidaan järjestää täydennyskoulutusta ja elinkeinoelämään vastaavasti työpaikkaohjaajakoulutusta opinnollistamisesta.

Korkeakoulun hyvistä käytänteistä ja SeAMKin opinnollistamiseen liittyvän hankkeen tuloksista olisi hyvä tiedottaa nykyistä laajemmin korkeakoulun sisällä. Auditointiryhmä suosittelee, että opinnollistaminen integroidaan vahvemmin osaksi osaamisen tunnistamisen prosessia sekä osaamisperustaista koulutusta. Tämä edistää opiskelijoiden opintojen sujuvaa etenemistä, opiskelijan valmistumista ja integroitumista työelämään.