1.1 Koulutuksen suunnittelu

Assessment of the audit team

Opiskelijakeskeisyys ohjaa koulutuksen lähtökohtia

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on valinnut strategiseksi suunnakseen Uuden sukupolven korkeakoulun, joka ohjaa koulutuksen suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä. Uuden sukupolven korkeakoulu korostaa koulutustehtävän monimuotoisuutta ja opiskelijakeskeisyyttä. JAMKin koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on opiskelijakeskeisyys. Opiskelijalähtöisyydellä tarkoitetaan JAMKissa joustavien opintopolkujen mahdollisuuksia, opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja aktiiviseen rooliin kannustamista oppimisessa. Yksilölliset tarpeet otetaan huomioon, ja opettaja toimii valmentajana, joka tukee ja ohjaa opiskelijaa.

Arviointivierailulla saatiin näyttöä, että uusi asiantuntijuuden malli on luonut opettajille mahdollisuuksia kehittää uudenlaista pedagogista osaamista sekä ohjaus- ja valmennustaitoja. Nämä toimenpiteet ovat tukeneet opiskelijakeskeisyyttä tavoitteena. Erityiskiitosta opettajilta saivat verkkomateriaalin toteutuksen mahdollistavat työtilat ja verkkopedagogiikan uudet tukihenkilöt. Uusien opetusmuotojen tueksi on lisäksi laadittu verkkopedagogiikan laatukriteerit. Henkilöstön digitaitojen kehittäminen on hyvin huomioitu ja esimerkiksi laatukäsikirjassa mainittu Open Badge -osaamismerkkien myöntäminen opettajille vaikuttaa hyvältä käytännöltä.

Koulutusohjelmien opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Opetussuunnitelmia laadittaessa selvitetään työelämän osaamistarpeita sekä otetaan huomioon opiskelijoilta tullut palaute. Opetussuunnitelmien uudistuksiin osallistuvat korkeakoulun henkilöstön lisäksi työelämän ja opiskelijoiden edustajat. Auditointiryhmä sai näyttöä, että opiskelijat olivat hyvin osallistettuja paraikaa käynnissä olevaan opetussuunnitelmien uudistustyöhön. Opintojakson suorittamiseen vaadittava opintopistemäärä arvioidaan ECTS-järjestelmän mukaisesti ja sen toteutumista seurataan opiskelijoiden palautteen avulla.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagogiset ratkaisut tukevat opiskelijakeskeisyyttä ja koulutus on suunniteltu joustavaksi. Monipuoliset projektiopinnot, innovaatioviikot, VimmaLab ja FutureLab ovat tästä hyviä esimerkkejä. Opiskelijoita kannustetaan oppimaan monimuotoisissa oppimis- ja TKI-ympäristöissä.

Korkeakoululla on yhtenäiset menettelyt koulutuksen suunnitteluun, toimintaan, seurantaan, arviointiin sekä laadun parantamiseen. Korkeakoulu on myös investoinut koulutuksen ja TKI-työn laatutyöstä viestimiseen arjen toiminnassa innostavien ja havainnollisten  laatujulisteiden avulla.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on panostanut pitkäjänteisesti koulutustarjonnan monipuolistamiseen ja koulutuksen laatuun. Tästä ovat esimerkkejä akkreditoidut kansainväliset tutkinto-ohjelmat, elinikäistä oppimista tukevat diplomikoulutukset, digitaalisesti suoritettavat tutkinnot sekä avoimen opetustarjonnan vahvistaminen esimerkiksi CampusOnline -mallia hyödyntäen.

Työelämäyhteyksiä aloitetaan luomaan jo opintojen alussa

Koulutuksen työelämäyhteyttä varmistetaan TKI-toiminnan linkittämisellä opiskelijoiden oppimiseen ja opettajien työhön. Työelämäyhteyttä tukevat myös eri alojen neuvottelukunnat. Opiskelijat osallistuvat ensimmäisenä lukuvuotenaan monialaiseen työelämäprojektiin viikon mittaisen intensiivikurssin muodossa, mikä koettiin hyvänä ja myös yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä.

Opiskelijat pääsevät osallistumaan myös TKI-toimintaan, joka näyttäytyy tavallisimmin erilaisten harjoitteluiden, työelämälähtöisten toimeksiantojen ja projektiopintojen muodossa. Auditointiryhmä sai myös erinomaisen esimerkin täysin opiskelijalähtöisesta TKI-projektista.

TKI-toiminta näkyy myös opintojaksojen sisällöissä ja opettajien työssä. Opettajien TKI-toimintaan osallistumisessa näyttäisi olevan kuitenkin eroavaisuutta eri alojen välillä.

Uuden sukupolven korkeakoulun toimintamalli on muutosmatka

Uuden sukupolven korkeakoulu haastaa opettajuutta muuttamalla pedagogisia malleja sekä ohjaa verkostoitumaan ja oppimaan uusia digitaalisia menetelmiä. Tämä työ on hyvässä vauhdissa.

Henkilöstön tiimimallin toteutus on käynnistynyt. Sillä haetaan entistä vahvempaa yhteyttä koulutuksen ja TKI-toiminnan välillä. Samoin vasta käynnistynyt Pedagenttitoiminta tukee opetushenkilöstön mukaan hyvin digitaalisia valmiuksia. Pedagenttien tehtävänä on tukea sekä pedagogiikan että digitaalisuuden kehittämistä JAMKissa. Koulutusten painopiste on siirtynyt vahvasti monimuotoiseen koulutusmalliin, jossa Pedagenttitoiminta tukee erityisesti henkilöstön valmiuksia uusissa pedagogisissa ratkaisuissa. Digitaalisten opetusmateriaalin tukeen on valmistunut Digikeskus, joka on juuri otettu käyttöön. 

Ulkoisia sidosryhmiä ja alumneja hyödynnetään koulutuksen suunnittelussa ja työelämärelevanttiuden varmistamisessa. JAMKin laajan alumniverkoston hyödyntämisessä on kuitenkin parannettavaa. JAMK aikoo hyödyntää Esslingenin ammattikorkeakoululta vertaisoppimisvierailulla saatuja ideoita opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä alumni- ja suhdetoimintaa syventämällä. Vertaisoppimisen kokonaistulokset jäivät kuitenkin ohuiksi, kun saksalaisten kumppanien vastavierailu Jyväskylään ei toteutunut.

Kansainvälisyys vahvistaa koulutuksen uudistumista

JAMK on visionsa mukaan kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja. Kansainvälisyys ja koulutusvienti näkyy ja vaikuttaa niin opetuksessa kuin opiskelussakin. Koulutusvientiprojektien myötä myös henkilöstön kansainvälisyystaidot ovat kasvaneet ja lisänneet henkilöstön osaamista. Opiskelijoiden osallistaminen koulutusvientihankkeisiin vahvistaa heidän osaamistaan ja valmiuksia kansainväliseen uraan.

Opiskelijoiden kansainvälistymisen mahdollisuudet ovat laajat ja ne kattavat niin kotikansainvälistymisen, vieraskielisen opetuksen, opiskelu- ja harjoitteluvaihdot kuin ulkomaisen korkeakoulupartnerin kanssa toteutettavat double-degree tutkinnot. Toisaalta JAMK itsessään on myös houkutteleva korkeakoulu ulkomailta tuleville opiskelijoille erityisesti kansainvälisesti akkreditoitujen koulutusten osalta.

Henkilöstöä tuetaan kansainvälistymisessä ja koulutusviennissä myös kohdemaan kulttuuriin perehdyttämisellä paikallisten toimijoiden avulla.