2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Assessment of the audit team

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mekanismin mallintamisessa JAMKilla on potentiaalia olla edelläkävijöiden joukossa

JAMK on strategiassaan määritellyt yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteet, tärkeimmät kehittämisalueet ja vahvuusalat. Strategian toteuttamiselle on luotu toteutusohjelma ja ohjelmaa seurataan strategiamittareilla. Tämän lisäksi JAMK on tunnistanut tarpeen vahvistaa entisestään yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja laatinut yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjelman. Ohjelmaan on koottuna keskeiset menettelyt, joilla JAMK kehittää yhteiskunnallista vuorovaikutustaan.

Auditointiryhmä sai vierailun aikana näyttöä, että korkeakoulun toimenpiteet ovat yhtenäistäneet yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteita, keinoja ja alueen johtamista JAMKissa. Strategiset valinnat on sovitettu yhteen alueen strategiakärkien kanssa.

On erittäin myönteistä, että tulevaisuustyötä ja toimintaympäristöanalyysia on tehty yhdessä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät ja erityisesti TKI-työtä edustavat työelämäedustajat kommentoivat myös opetussuunnitelmia, mikä vahvistaa TKI-työn ja koulutuksen vuorovaikutusta. Sidosryhmät kokevat, että valmistuneiden opiskelijoiden osaaminen vastaa hyvin alueen tarpeisiin ja odotuksiin, JAMKin palvelut ja TKI-hankkeet koetaan hyödyllisiksi. Asiakastyytyväisyyden syventämiseksi olisi tärkeää kuvata ja syventää vielä ymmärrystä myös niistä tavoista, joilla lisäarvo syntyy.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mekanismin ja lisäarvon kuvaaminen tarkemmin olisi hyödyllistä, erityisesti koska JAMK ei luonnollisesti ole yksin vaikuttavuuden seurannan, kuvaamisen ja ymmärtämisen haasteen kanssa. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja tutkimus- ja innovaatioympäristöjen ymmärryksen alueella JAMK on ottanut kehittämisen askeleita, joilla se voisi olla toimia kehittämisen edelläkävijänä.  

EduFutura ja muut verkostotyön alustat rakentavat uutta ekosysteemiajattelua 

Auditointiryhmä sai vierailulla näyttöä, että JAMK toimii aktiivisesti alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa sekä lisäksi kansainvälisissä verkostoissa. Korkeakoulu voisi kuitenkin edelleen vahvistaa ekosysteeminäkökulmaa sektorinäkökulman rinnalla. Auditointiryhmä tarkoittaa ekosysteeminäkökulmalla erilaisissa verkostoissa tehtävää yhteistyötä siten, että yhteistyö tuottaa uutta lisäarvoa, kun erilaiset osaamiset täydentävät toisiaan. Näin voimavaroja yhdistämällä voidaan tuottaa uusia tuotteita tai palveluja. EduFutura-yhteistyö vaikuttaa erittäin lupaavalta. Vahvuusalojen kokeilu- ja kehittämisalustana se voi olla kansallisesti ja jopa kansainvälisesti kiinnostava innovatiivinen toimintamalli. 

JAMK hallitsee yhteistyöverkostoja asiakkuudenhallintatyökalun (CRM, Customer Relationship Management) avulla. TKI-projekteihin osallistuneiden määrän rinnalla olisi arvokasta tarkastella projektien laatua ja roolia osana laajempaa verkostoa. Ekosysteemin edelleen rakentamisessa ja valittujen vahvuusalueiden  kehittämisen kannalta on tärkeää jatkossa seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kiinnittää edelleen huomiota ekosysteemin laatuun kansallisesti ja kansainvälisesti.

Neuvottelukunnat keskiössä jo nyt, jatkossa kehittämiseen mukaan  kansainväliset toimijat ja alumnit 

JAMKin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen johtamisessa keskeisessä roolissa ovat neuvottelukunnat, yhteistyön alustat ja foorumit. Nämä kaikki tukevat auditointiryhmän mielestä hyvällä tavalla vaikuttavan ja uudistavan korkeakoulun tavoitteita.

JAMKissa on tällä hetkellä noin 12.000 alumnin LinkedIn verkosto. Alumnitoimintaa voisi vielä systematisoida ja sen merkitystä korkeakoululle kirkastaa. Alumnitoiminnan rooli koulutuksessa, TKI-toiminnassa ja jatkuvan oppimisen kontekstissa on hyvä ottaa tarkasteluun nyt, kun JAMK on käynnistänyt uusien opetussuunitelmien laatimisen. Alumnien hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä neuvottelukuntien kautta on luonteva tapa saada osaamista laajemman alueellisen innovaatioympäristön käyttöön ja välittää myös vastavuoroisesti tietoa JAMKin toiminnan uusista tuulista. Sinänsä on hyvin myönteistä, että JAMK on jo tarttunut toimeen alumnitoiminnan kehittämisessä Esslingin ammattikorkeakoulun vertaisoppimisvierailun jälkeen. Auditointiryhmä suosittelee alumniverkostojen hyödyntämistä ja niiden kehittämisen jatkamista.

Ulkomaisten osaajien ja kansainvälisten opiskelijoiden rooli ja merkitys olisi hyvä ottaa tarkempaan tarkasteluun myös, ns. ”friends of Finland” -ajattelun mukaisesti. Kansallisissa verkostoissa toimivaa sidosryhmäyhteistyötä voitaisiin kehittää edelleen kehittäjäkumppanuus-ajattelun ja toimintamallin pohjalta. Aloitteellisuus myös kansainvälisten vuorovaikutuksen foorumeilla on edelleen tärkeää. Auditointiryhmä kannustaa JAMKia hyödyntämään jatkossa eri alojen kansainvälisiä verkostoja myös kansallisessa kehittämisessä.