2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Auditointiryhmän arvio

Yliopisto tekee vahvaa yhteistyötä alueellisten sidosryhmien kanssa

Auditointiaineiston perusteella Tampereen yliopisto kannustaa henkilöstöään yhteistyöhön ja kokeiluihin kumppaneiden kanssa. Tiedekunnat tekevät tiivistä yhteistyötä oman alansa sidosryhmien kanssa, minkä lisäksi laajempien yhteistyökokonaisuuksien rakentuminen on käynnistetty. Uuden tutkintorakenteen myötä yhteistyö aiemman Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on rakentanut Tampereen yliopistollisen sairaalan ja yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan laajaa ja syvää kumppanuutta. Yhteistyö jatkuu Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi yliopistolla, Tampereen yliopistollisella sairaalalla ja Tampereen kaupungilla on yhteinen Tampere Health -tutkimus- ja koulutusekosysteemi.

Yliopiston itsearviointiraportissa ja haastatteluissa tuli ilmi useita sidosryhmien kanssa toteutettuja yhteishankkeita. Kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa tehtävän strategisen yhteistyön lisäksi yliopisto on mukana alueellisessa kehittämisessä lukuisten yritysten, esimerkiksi Nokia Oyj:n kanssa. Monet alueelliset yhteistyöhankkeet ovat lähteneet liikkeelle työelämän tarpeista. Useat näistä hankkeista edistävät konkreettisesti kokeilukulttuurin mukaista toimintaa. Yliopistolla on myös kiinteä yhteistyösuhde Tampereen kauppakamarin kanssa sekä vahva edustus sen valiokunnissa. Sama pätee Pirkanmaan liittoon.

Sidosryhmäyhteistyössä on myös käyttämätöntä potentiaalia

Sidosryhmien edustajat antoivat haastattelussa myönteistä palautetta yhteistyön toimivuudesta. Sidosryhmät toivat esiin yliopiston moninaisuuden ja tiedekuntien erilaisuuden, mikä koettiin myös rikkaudeksi. Yhteistyön mahdolliseksi haasteeksi sidosryhmät kokivat henkilösidonnaisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten mukanaolon puutteen. Yliopiston monialaisuuden hyödyntämisessä sidosryhmäyhteistyöhön liittyen nähtiin paljon kehittämismahdollisuuksia. Sidosryhmähaastatteluun osallistuneet kannustivat yliopistoa ottamaan entistä aktiivisempaa roolia yhteistyökumppaneihin päin ja kehittämään yhteistyön systemaattisuutta.

Vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa käydään jatkuvasti alakohtaisissa verkostoissa, kehittämispäivien yhteydessä sekä yritysyhteistyön luonnollisena ja kiinteänä osana. Tietyt kumppanuudet, kuten strateginen kumppanuus Tampereen kaupungin kanssa, on solmittu yliopiston tasolla. Tiedekunnilla ja yksiköillä taas on omia enemmän tai vähemmän muodollisia kumppanuuksiaan. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopiston olisi yleisesti ottaen hyvä selkeyttää yliopistotason strategisten kumppanuuksien pitkäjänteistä rakentamista suunnitelmallisesti ja kattavasti.

Tampereen korkeakouluyhteisöä kokonaisuutena tarkasteltaessa haastatteluissa nousi useassa yhteydessä esiin sekä haasteita että hyödyntämätöntä potentiaalia erityisesti Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyössä. Auditointiryhmä suosittelee vahvasti tämän potentiaalin ja yhteistyön mahdollisuuksien ennakkoluulotonta analysointia ja hyödyntämistä.

Kehityssalkku mahdollistaisi hanke- ja kehittämistoiminnan hallinnoinnin ja systemaattisen seurannan

Tampereen yliopisto on itsearviointiraportissaan tunnistanut useita laaja-alaisia kehittämiskohteita toimintaansa liittyen. Yliopistolla ei kuitenkaan ole käytössään toimintansa uudistamiseen ja sisäiseen kehittämiseen liittyvää systemaattista toimintatapaa kuten kehityssalkkua, johon koottaisiin käynnissä olevat yliopistotasoiset kehittämishankkeet. Kehityssalkku projektinhallintamenetelmineen auttaisi hallinnoimaan ja systematisoimaan mm. hankkeiden resursointia ja aikatauluttamista.

Yliopistotasoiseen kehityssalkkuun olisi auditointiryhmän näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista yhdistää myös toimintojen ja yksiköiden resursseja vaativat kehityshankkeet, jotta yliopistotasoiset synergiat tulisivat tunnistetuiksi jo kehitysvaiheessa. Laatujärjestelmän ja kehityssalkun roolia osana kokonaisjohtamisjärjestelmää tulisi edelleen tarkentaa ja niiden tulisi kytkeytyä suoraan strategiaan ja vaikuttavuustavoitteisiin. Auditointiryhmä suosittelee kehityshankkeisiin liittyvien vaikutustavoitteiden määrittämistä ja kehityssalkun kokoamista, jotta yliopisto voi järjestelmällisesti seurata ja ohjata hankkeiden onnistumista.

Yliopiston toimintakulttuuri tukee verkostoitumista, mutta kokemukset vaihtelevat eri tiedekuntien ja yksiköiden välillä

Tampereen yliopiston kaltaisen monialayliopiston yhteisen toimintakulttuurin luominen kestää vuosia ja auditointiryhmä näkee yliopiston ottaneen useita askeleita kohti yhtenäisen kulttuurin rakentumista. Uutena toimijana Tampereen yliopisto on panostanut henkilöstöohjelmassaan yliopiston arvoihin perustuvan yhdessä tekemisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luomiseen.

Tampereen yliopisto tukee monipuolisesti henkilöstön osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista. Pedagogisen kehittämisen sisäiset työpajat, tiedekuntien sisäiset kehittämispajat ja opettajien kahvitilaisuudet ovat konkreettisia esimerkkejä näistä käytännöistä. Pedagogisen kehittämisen sisäisissä työpajoissa opettajat voivat jakaa ja yhdistää osaamistaan ja kokemuksiaan opetusmenetelmistä ja pedagogiikasta laajemminkin. Työpajat tarjoavat foorumin henkilöstön keskinäiselle oppimiselle ja osaamisen monipuoliselle hyödyntämiselle. Epämuodollisissa kohtaamisissa, kuten opettajien kahvipöydissä, voidaan keskustella niin opetukseen liittyvistä kuin muistakin aiheista. Tällaiset tilaisuudet edistävät yhteisöllisyyttä ja tiedonkulun avoimuutta.

Haastattelujen perusteella tiedekunnissa on paljon sisäisiä kehittämiskäytäntöjä, jotka edistävät yhteistyötä ja tiedonjakamista tiedekuntien eri yksiköiden välillä. Henkilöstötyöpajojen mukaan Teaching and Learning Centre -verkosto (TLC) toimii hyvin aktiivisten opettajien yhteistyökumppanina, mutta opettajien kokemus verkostoitumisesta ja tuesta vaihtelee paljon yliopiston sisällä.

Yliopisto on aktiivinen toimija eurooppalaisissa verkostoissa ja alumnitoimintansa kehittämisessä

Auditointivierailun mukaan tiedekunnat ovat vahvasti mukana omien alojensa kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa. Verkostojäsenyyksiä seurataan rehtoraatissa strategialähtöisesti ja koordinoidaan yliopistopalveluissa. Tampereen yliopisto on mukana kahdentoista eurooppalaisen yliopiston ECIU-konsortiossa (European Consortium of Innovative Universities) ja käy lisäksi keskustelua EU:n ulkopuolisten toimijoiden kanssa. ECIU-konsortiolla on kaksi asiantuntijaa Brysselissä ja lisäksi yliopisto hyödyntää verkoston uutiskirjeiden kautta välittyvää tilannekuvaa toimintansa suunnittelussa. Esimerkkeinä yliopiston säännöllisestä kansainvälisestä yhteistyöstä mainittiin haastatteluissa haastepohjaisen oppimisen käytännöt Linköpingin yliopiston kanssa sekä kestävän kehityksen teemoihin keskittyvä opetusyhteistyö Brunel University London’in kanssa.

Auditointivierailun perusteella Tampereen yliopisto tekee aktiivista alumnityötä yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa Tampere Alumni -toiminnan puitteissa. Sidosryhmien edustajien mukaan yliopiston alumnitoiminta on laajaa. Toisaalta monella heistä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua siihen itse aktiivisesti. Auditointiryhmä pitää hyvänä käytäntönä säännöllisiä työelämäläheisiä kursseja, joiden alumni-iltapäivissä tutkinto-opiskelijat ja työelämässä olevat voivat vaihtaa kokemuksiaan ja mahdollisesti sopia yhteistyöstä. Auditointiryhmä suosittelee Tampereen yliopistoa jatkamaan alumnivaiheen opiskelumahdollisuuksia koskevan tiedottamisen ja hyödyntämisen kehittämistä.