2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Auditointiryhmän arvio

Kareliassa on kokeiluihin kannustava ilmapiiri

Karelia-ammattikorkeakoulun toimintakulttuuri on kokeiluihin kannustavaa. Kokeiluissa ja uudistuksissa korostuu toimivan arjen merkitys ja auditointihaastatteluissa tuotiin usein esiin pienet käytännön toiminnan parannukset. Aloitelaatikon ja tiimityöskentelyn avulla henkilöstö voi tehdä erilaisia työhön ja toimintatapoihin liittyviä aloitteita. Henkilöstö voi esittää uusia hankeideoita myös aloitepankissa. Opiskelijat voivat antaa kehittämisideoita niin opetuksesta kuin korkeakoulun ilmapiiristä joko anonyyminä tai läheisyysperiaatteen mukaisissa keskusteluissa. Aloitteiden käsittelyyn on olemassa menettelytavat. Palautteiden käsittely tapahtuu esimerkiksi yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnassa tai TKI-tukitiimissä.

Käytännön esimerkkinä kokeiluihin kannustavasta toimintakulttuurista auditointivierailulla nostettiin esiin hallinnon tiimimalli, joka otettiin käyttöön vuosina 2020–2021. Auditointihaastatteluissa hallinnon tiimimallia kuvattiin itseohjautuvana ja uudistavana toimintana, joka antaa vastuun ja asiantuntijuuden tiimille. Haastateltavat kuvasivat tiimitoiminnan tukevan kokeilujen tekemistä ja vahvistavan luovaa ilmapiiriä. Tiimillä on mahdollisuus kokeilla uusia toimintatapoja ja mikäli kokeilu epäonnistuu, voidaan palata entiseen toimintatapaan tai kokeilla jotakin muuta tapaa. Auditointiryhmä pitää tiimimallia hyvänä ja kokeilukulttuuria edistävänä toimintamallina.

Kareliassa on otettu käyttöön kehittäjäopettajamalli, jonka tarkoitus itsearviointiraportin ja auditointihaastattelujen mukaan on kannustaa laajentamaan ja levittämään kehittämismyönteistä ilmapiiriä. Haastatteluissa ja henkilöstön työpajassa nostettiin esiin, että hyvien käytäntöjen jakamiseen on järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia ja tietoa on saatavilla digitaalisilla alustoilla, mutta osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen tarvitaan jatkossa vielä nykyistä enemmän yhteisiä toimintatapoja. Onnistuneet kokeilut ja uudet käytännöt eivät aina välity yksiköstä tai koulutuksesta toiseen. Auditointiryhmä suosittelee, että kokeiluista syntyneiden hyvien käytäntöjen jakamiseen kehitetään uusia, entistä monipuolisempia ja systemaattisempia toimintamalleja siten, että uudet hyvät käytänteet voidaan integroida osaksi jatkuvaa kehittämistä. Toimintamallien kehittämisessä kannattaa hyödyntää kehittäjäopettajamallia.

Itsearviointiraportin mukaan opiskelijoiden kokeilukulttuuria ja verkostoitumista edistetään monipuolisissa tutkimus- ja oppimisympäristöissä. Esimerkkeinä mainittiin oppimis- ja palveluympäristö TARMO sekä Karelian Y-akatemia, jossa opiskelijat voivat opiskella monialaisissa tiimeissä. Lisäksi Wärtsilän kampuksella sijaitsevat tekniikan ja liiketalouden tutkimus- ja oppimisympäristöt. Auditointivierailun perusteella tutkimus- ja oppimisympäristöjä käytetään monipuolisesti erilaisiin kokeiluihin ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa. Tutkimus- ja oppimisympäristöissä Karelian henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämäkumppanit voivat oppia yhdessä kehittämällä ja kokeilemalla uusia ratkaisuja työelämään.

Kumppanuustoimintamalli mahdollistaa systemaattisen vuorovaikutuksen kumppaneiden kanssa

Karelian kumppanuustoimintamalli mahdollistaa toimivat menettelytavat sidosryhmäsuhteiden hallintaan ja uudistamiseen sekä systemaattiseen vuorovaikutuksen valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Valituilla kumppaneilla on Karelian puolesta nimetty kumppanuusyhteyshenkilö ja yhteydenpito on säännöllistä. Kumppanifoorumit ja kahdenkeskeiset kumppanuustapaamiset ovat kiinteä osa kumppanuusmallin vuosikelloa, joka sisältää sähköisen viestinnän lisäksi fyysisiä kohtaamisia. Auditointivierailun mukaan työelämän kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö on laajaa ja kumppanuuksia hyödynnetään monipuolisesti. Haastattelujen mukaan sidosryhmät kokevat kohtaamisten määrän riittäväksi. Auditointiryhmä pitää kumppanuusmallia hyvänä esimerkkinä suunnitelmallisesta vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa.

Auditointivierailun mukaan vuorovaikutteisessa yhteistyössä Karelia hakeutuu aktiivisesti uudistamista ja kehittämistä mahdollistaviin kokeiluihin yhdessä sidosryhmien kanssa. Esimerkkinä haastatteluissa nostettiin Sairaanhoitajaksi Pohjois-Karjalaan -ohjelma, joka auttaa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Siun Soteen. Kummiyritystoiminnan avulla paikalliset yritykset ovat saaneet töihin motivoituneita kansainvälisiä osaajia. Karelia toimii myös merkittävänä muuttuviin työelämätarpeisiin reagoivana täydennyskouluttajana monille kumppaniorganisaatioiden esihenkilöille ja henkilöstölle. Auditointihaastatteluissa nousi esille, että Karelia on pystynyt joustavasti rakentamaan erilaisia opintopolkuja kumppaniorganisaatioiden henkilöstölle kesken jääneiden tutkintojen loppuun saattamiseksi. Tämä korostui erityisesti ICT-toimialalla, jossa opiskelijat rekrytoidaan työpaikoille kesken insinööriopintojen.

Karelia toimii aktiivisesti erilaisissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Alueellisesti Karelia toimii maakunnallisissa asiantuntijaryhmissä, kuten Pohjois-Karjalan maakuntaliiton POKAT-ryhmässä. Kansallisista verkostoista auditointivierailun aikana nostettiin esille erityisesti SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland), jossa Karelian tulokset ovat itsearviointiraportin mukaan erittäin hyviä. Karelia on mukana kansainvälisessä INVEST European University Alliance -verkostossa, joka tuo uusia mahdollisuuksia verkoston kumppanikorkeakoulujen yhteistyöhön.

Alumniyhteistyössä on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia

Auditointivierailun perusteella alumnit ovat tärkeä voimavara Karelia-ammattikorkeakoululle tunnettavuuden, työelämäläheisyyden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Haastatteluiden mukaan joka kymmenes Pohjois-Karjalan työelämässä oleva henkilö on Karelian alumni. Kareliasta valmistuneita on usein nimitetty alueen eri organisaatioiden johtotehtäviin. Auditointiryhmään teki vaikutuksen Karelian alumnien määrä Pohjois-Karjalan alueen elinkeinoelämässä ja alueelle jäävien osuus valmistuneista.

Auditointihaastattelujen mukaan alumneja hyödynnetään Kareliassa monipuolisesti muun muassa opiskelijarekrytoinnissa ja Karelian järjestämillä työelämäpäivillä. Alumnit tuovat keskusteluissa Karelian henkilöstön kanssa esiin, millaisia muutoksia työelämään on tulossa ja mitkä asiat eri koulutusaloilla korostuvat. Auditointiryhmä näkee alumneissa ja alumnitoiminnassa kuitenkin vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Auditointiryhmä suosittelee Kareliaa nykyistä monipuolisemmin hyödyntämään alumnejaan Karelian tunnettuuden, työelämäläheisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisessa. Alumnitoiminnan kehittämiseksi Karelian kannattaa asettaa alumnitoiminnalle selkeät tavoitteet ja mittarit tavoitteiden toteutumisen seurannalle.