2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Yhdessä muutamme maailmaa

Tavoittelemme keskeisten tehtäviemme koulutuksen sekä TKI- ja taiteellisen toiminnan avulla vaikuttavuutta, elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen. Strategiassa on asetettu toiminnallemme tavoitteet.  Strategian lisäksi yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta ohjaa OKM:n kanssa solmittu sopimus. Kun johdamme ja toteutamme strategiaa, etenemme keskeisten tehtäviemme avulla kohti tavoitteitamme (ks. luvut 1.1, 2.2 ja 3.1).

Luomme osaamista, hyvinvointia ja kestävää kehitystä sekä uudistamme työelämää. Uuden tiedon ja osaamisen asiantuntijoina osallistumme yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja vaikutamme ottamalla kantaa ajankohtaisiin haasteisiin (ks. luku 2.2). Näkökulma Oamkista yhteiskunnallisena toimijana on kuvassa 10.

Koulutuksen alla ovat AMK- ja YAMK-tutkintokoulutus, ammatillinen opettajankoulutus ja osaamisen kehittäminen työuran eri vaiheissa. Koulutuksen osaamisalat ovat hyvinvointi ja kulttuuri, ICT ja liiketalous sekä tekniikka. TKI- ja taiteellisen toiminnan alla kuvaamme Oamkin kasvun, uudistumisen ja hyvinvoinnin tukipilariksi. Painoalamme ovat digitaaliset ratkaisut, liiketoiminnan kehitys ja vähähiilisyys. OKM ja mahdollistajat ovat ulkokehällä. Alueellisessa yhteistyössä on nostettu esiin Oulun innovaatioallianssi ja Oulu2026 kulttuuripääkaupunki. Kansainvälisessä yhteistyössä on nostettu esiin korkeakoulukonsortio, Eurooppa-yliopisto, kaksoistutkinnot ja kansainväliset TKI-hankkeet. Kansallisessa yhteistyössä on nostettu esiin Peppi-konsortio, Digivisio 2030, SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) sekä ammattikorkeakoulujen palvelutoiminnan Jatkumo-verkosto.
Kuva 10. Oamk yhteiskunnallisena toimijana. Toimimme aktiivisesti erityisesti osaamisaloillamme ja painoaloillamme.

Olemme määritelleet yhteiskunnalliseen vaikuttavuuden seurannan koulutuksessa sekä TKI- ja taiteellisessa toiminnassa (kuva 11).  Määritellyt mittarit ovat kaikkien nähtävillä henkilöstöintrassa.

Yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa seuraamme koulutuksen alla tyytyväisyyttä koulutukseen ja koulutustarjontaan, valmistuneita työmarkkinoilla ja jatkuvaa oppimista. TKI- ja taiteellisessa toiminnassa seuraamme sitä, miten ne ja tutkimusinfrat kehittävät työelämää. Tutkimuksia ja arviointia teemme säännöllisesti eri tasoilla ja tuomme näkyväksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Kuva 11. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta seuraamme keskeisissä tehtävissämme. Tutkimukset ja arviointi avaavat vaikuttavuutta säännöllisesti toteutettuna.

Esimerkiksi alumnien integroituminen työmarkkinoille, tyytyväisyys ja koulutuksen suositteluhalukkuus kertovat koulutuksen merkityksestä. Oamkista valmistuneilla on merkittävä vaikuttavuus alueellisessa osaamisessa.

Syksyllä 2023 olemme aloittaneet selvitykset tutkinto-ohjelmiemme työelämäläheisyydestä Oulun kauppakamarin tekemillä työelämäauditoinneilla (ks. luku 1.3). Hyödynnämme tuloksia kehittämistyössä.

Soveltava TKI-toimintamme uudistaa ja tukee elinkeinoelämää sekä edistää aluekehitystä. Hankkeiden avulla kehitämme kilpailukykyä (ks. luku 2.2). Meillä on osaamista eri tutkimusalueilla, joihin olemme panostaneet usean vuoden ajan. Kehitämme valittuja tutkimusryhmiä systemaattisesti ja rakennamme pysyviä hankekumppanuuksia. Pitkällä tähtäimellä tavoitteemme on, että TKI-työmme on profiloitunut tutkimuskärkien kautta. Tällä tavalla vahvistamme vaikuttavuuttamme.

Yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme tuomme näkyviin vuosittain yhteiskuntavastuuraportissa ja raportoimme laatukatsauksessa (ks. luku 3.3). Alueellista vaikuttavuutta tarkastelemme Oulun innovaatioallianssin (OIA, ks. luku 2.3) vaikuttavuusarvioinnin yhteydessä. Väliarvioinnissa 2023 todettiin muun muassa allianssiyhteistyön olleen erityisen vaikuttavaa TKI-yhteistyön lisäämisessä ja rakenteiden synnyttämisessä sekä osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisessä. Merkittävänä lisäarvotekijänä on tunnistettu yhteisen ymmärryksen vahvistaminen alueen kehittämiskärjistä. Yhtenä OIA:n vastuutoimijoista Oamk on ollut tukemassa myönteistä aluekehitystä.

Näiden lisäksi teemme tutkimuksia, joiden pohjalta voimme arvioida toimintaamme. Esimerkiksi vuonna 2023 selvitimme kumppanitutkimuksella organisaatioiden tarpeita sekä odotuksia korkeakouluyhteistyölle. Vahvuuksinamme nousi esiin uudistuminen, yritysmaailman lähellä oleminen, yhteiskehittäminen ja avoin yhteistyö sekä TKI-toimintaan panostaminen. Yhteistyössä on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi jatkuvuuteen.

Käymme läpi tuloksia ja niiden pohjalta nousevia kehittämistoimia johtoryhmässä, koulutuksen kehittämisryhmässä ja TKI-johtotiimissä. Tulosten pohjalta on myös asetettu toimintasuunnitelmiin tulosyksiköille numeerisia tavoitteita.

Verkostoyhteistyöllä saamme tietoa uudistamiseen

Verkostoituminen antaa tietoa ajankohtaisista asioista ja avaa tulevaisuuden näkymiä. Tämä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten arvioinnin kanssa tukee johtamista sekä toiminnan uudistamista (kuva 12).

Ennakoinnin ja arvioinnin leikkauspisteessä on strateginen päätöksenteko. Siinä arvioidaan strategian toteuttamista, menneessä kehittämistoimien onnistumista ja tulevaisuudessa vaihtoehtojen analysointia. Toimintaympäristön kehityksessä arvioidaan menneessä yhteiskunnallista kehitystä ja kartoitetaan tulevaisuutta.
Kuva 12. Ennakointi ja arviointi ovat osa strategista päätöksentekoa.

Osallistumme kumppaniorganisaatioiden ja aluetoimijoiden kanssa alue-ennakointityöhön.  Lisäksi seuraamme OKM:n ja hankerahoittajien linjauksia, koska nämä suuntaavat osaltaan hanketoimintaa. Ennakointitiedon hyödyntämistä on tarpeen systematisoida. Tämä vahvistaa Oamkin kykyä sopeutua ympäristön muutoksiin ja valmiuksia reagoida tarvittaessa ketterämmin.

Yhdessä tuotetulla tiedolla ja keskustelulla sidosryhmiemme kanssa saamme laaja-alaisesti eri näkökulmia koulutuksemme, TKI-toimintamme ja taiteellisen toimintamme kehittämiseksi.

  • Teemme yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa ja meillä on kv-kumppanuuksia, joissa tavoittelemme systemaattista ja pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä. Kv-kumppanuudet palvelevat esimerkiksi hankehakemusten valmistelussa. Näitä ovat muun muassa Eurooppa-yliopisto ja UAS4Europe.
  • Toimimme kansallisissa verkostoissa, ja teemme esimerkiksi alakohtaista valtakunnallista yhteistyötä.
  • Meillä on alueen toimijoiden kanssa yhteisiä foorumeita. Tapaamme esimerkiksi kuukausittain Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien edustajia ja teemme yhteistyötä Oulun Kauppakamarin, Oulun Kauppakamarin valiokuntatoiminnan ja Oulu2026:n sekä Business Oulun kanssa. Tämä tukee yhteisen tilannekuvan rakentamista ja yhteisten, alueellisesti vaikuttavien aloitteiden käynnistämistä.
  • Alueen yritykset ja organisaatiot tarjoavat opiskelijoillemme harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyömahdollisuuksia. Opiskelijat voivat olla mukana kehittämässä yritysten toimintaa opintojensa kautta. Tätä kautta erityisesti opettajat käyvät vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja ovat näin mukana ennakointityössä.
  • Yritykset ja julkisorganisaatiot ovat vahvasti mukana TKI-hankkeissamme ja niiden ohjausryhmissä. Laaja verkottuminen vahvistaa osaamispohjaa ja toimijoiden välistä arvotuottoa.
  • Alumnineuvottelukunnalta saamme tietoa työelämän uusimmista tarpeista ja palautetta koulutuksen kehittämiseksi (ks. luku 2.4).

Työskentelemme useilla eri tasoilla, mikä osin haastaa verkostotyön tiedonhallintaa ja  -jakamista, mutta toisaalta tämä kuuluu luontaisesti verkostotyöhön.

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Toimintamme on strategiapohjaista ja tuottaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta keskeisten tehtäviemme avulla. Ennakointitiedon hyödyntämistä on tarpeen systematisoida.
Olemme määritelleet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit ja niiden pohjalta voimme analysoida vaikuttavuuttamme. TKI-työn tutkimuskärkiä ja -ryhmiä on selkeytettävä ja kehitettävä.
Meillä on monipuolisia foorumeita, joissa käymme keskustelua alueen tarpeista eri toimijoiden kanssa. Hyödynnämme jatkossa koulutustemme työelämäläheisyyden ja vaikuttavuuden kehittämisessä tutkinto-ohjelmien työelämäauditointeja.