3.1 Utnyttjande av kvalitetssystemet vid strategisk ledning

Assessment of the audit team

Genom att likställa kvalitetssystemet med ledningssystem har högskolan tydliggjort kopplingen mellan den strategiska verksamhetsstyrningen och högskolans kvalitetsarbete. Auditeringsgruppen noterar att högskolan valt att certifiera sig enligt ISO 9001:2015 och att certifieringen med de årliga granskningarna av systemet som utförs av extern oberoende part, utgör stommen i högskolans kvalitetssystem. Auditeringsgruppen väljer att inte värdera högskolans val av en ISO 9000 certifiering som grund för sitt kvalitetssystem men konstaterar att högskolans kvalitetssystem uppvisar en mycket god och tydlig struktur samt hög grad av systematik.

Som utgångspunkt för högskolans kvalitetsarbete fungerar den övergripande strategin, Novia 2020+. Den process för årliga målavtal som högskolan tillämpar för att operationalisera strategin ger intrycket av ett strukturerat och välfungerande arbetssätt vilket också har verifierats vid platsbesöket. Den uppföljning av strategin som görs vid ledningsgruppens och högskolestyrelsens strategimöten upplevs fungera väl.

Den dokumentation som finns på högskolans intranät i form av protokoll, rapporter etc. verifierar att kvalitetssystemets aktiviteter och processer efterlevs på ett betryggande sätt i den strategiska ledningen av verksamheten. Detta gäller på samtliga nivåer i högskolan, från styrelsenivå och till enheternas olika delar. Det visar sig att informationsflödet är dubbelriktat i den meningen att återrapporteringar och återkopplingar sker mellan enheterna och deras verksamheter och ledningsnivå.

Det faktum att högskolans medarbetare har tillgång till all väsentlig dokumentation med anknytning till kvalitetssystemet via högskolans intranät samt tillgång till den kvalitativa och kvantitativa information som systemet genererar, gör att kvalitetssystemet och kvalitetsarbetet synliggörs. De årliga personaldagarna, enhetsmöten, den sk. mätartavlan på intranätet och de årliga individuella utvecklingssamtalen är exempel på etablerade aktiviteter som bidrar till att synliggöra kopplingen mellan medarbetarnas arbete och utveckling till högskolans övergripande mål och strategier.

Medarbetare och studerande vittnar under platsbesöket om en god och genomgripande kvalitetskultur där de studerande och deras lärande sätts i centrum. Intervjuerna visade exempelvis en samstämmighet bland medarbetarna över att den årliga Studerandebarometern utgör ett viktigt instrument i högskolans kvalitetsarbete, vilket även framhölls av de studerande.