4 En lärande högskola

Novias nordiska nätverk och samarbete

I utvärderingsområdet IV bedöms ett område som högskolan själv valt och som högskolan vill utveckla. Högskolan får inget omdöme för detta utvärderingsområde och det beaktas inte i det slutliga omdömet för auditeringen som helhet.

I sin bedömning av utvärderingsområdet har auditeringsgruppen fokuserat på 1) hur den strategiska styrningen fungerar med avseende på det nordiska samarbetet och 2) hur de nordiska nätverken och samarbetet bidrar till högskolans verksamhet överlag. I sin bedömning av utvärderingsområdet tar auditeringsgruppen inte ställning till verksamheten i de specifika nordiska nätverken.

De viktigaste styrkorna och utvecklingsområdena identifierade av auditeringsgruppen

Styrkor

  • Det nordiska samarbetet och nätverken berikar och främjar verksamheten vid högskolan.
  • Novias lärare uppvisar ett starkt och aktivt engagemang för det nordiska samarbetet.
  • Verksamheten inom nätverken utvecklas ständigt och nya samarbetsformer skapas.

Utvecklingsområden

  • Novia kan utforma tydliga övergripande och långsiktiga mål för det nordiska samarbetet.
  • Novia kan vidareutveckla den högskolegemensamma uppföljningen av det nordiska verksamheten så att uppföljningen blir ännu mer kvalitetsdrivande.
  • Novia kan utveckla rutiner för att utvärdera nätverkens ändamålsenlighet för högskolans verksamhet och dess utveckling.