3.3 Kvalitetssystemets funktion och utvecklande av kvalitetssystemet

Assessment of the audit team

Högskolans kvalitetssystem omfattar all verksamhet och inkluderar samtliga av högskolans grundläggande uppgifter. Auditeringsgruppens uppfattning är att kvalitetssystemet är välfungerande inom utbildningsverksamheten, FoU och den konstnärliga verksamheten och även inom de processer som berör samverkan med arbetsliv och samhället i övrigt.

I och med att högskolans kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 så säkerställs grundläggande krav på systemets relevans avseende strategisk ledning och även systematisk utveckling av systemet. Det faktum att ett externt certifieringsorgan årligen genomför uppföljning av kvalitetssystemets efterlevnad skapar uppenbarligen en solid bas för högskolans kvalitetsarbete.

En stor del av den information som genereras av kvalitetssystemet följs upp och diskuteras i samband med ledningens genomgångar, vilka genomförs en gång per år på högskolenivå och på enhetsnivå. Intervjuerna under platsbesöket bekräftar, tillsammans med slumpvis utvalda protokoll från ledningens genomgångar, att rutinerna efterlevs och är välfungerande. Positivt utmärkande för kvalitetsarbetet är att det finns systematiska och etablerade arbetssätt för att föra in identifierade förbättrings- och utvecklingsåtgärder i den övergripande verksamhetsplaneringen inklusive arbetet med budget. Det gör att högskolan arbetar systematiskt med samtliga delar i förbättringscykeln. Auditeringsgruppen imponerades av detta arbetssätt.

Avseende rollerna i högskolans kvalitetsarbete så har auditeringsgruppen intrycket att de mest centrala funktionerna som drivs av kvalitetschef och kvalitetskoordinatorer fungerar väl. Det verkar också finnas en anmärkningsvärt bred acceptans för kvalitetssystemet bland de anställda.

Auditeringsgruppen noterar att högskolan har rutiner för att belysa ”best practice” genom att varje enhet har i uppgift att identifiera och presentera goda exempel i samband med ledningens genomgångar. Rutinerna är lovvärda och auditeringsgruppen rekommenderar högskolan att även utveckla rutinerna så att överspridning mellan enheterna kan ske på ett systematiskt sätt.