2.3 Verksamhetskultur som främjar genomslagskraft

Assessment of the audit team

Verksamhetskultur som uppmuntrar nytänkande och kreativitet

Verksamheten vid Novia har de senaste åren präglats av en minskad statlig finansiering och en fjärdedel av utbildningarna har lagts ner. I diskussionerna under besöket kom det fram att det har varit tuffa år för personalen. Många i personalen tampas med en hög arbetsbelastning samt många ansvarsområden, vilket är viktigt att högskolan kontinuerligt följer upp. I en dylik situation har ledarna en viktig uppgift att skapa en framåtanda och uppmuntra personalen till nytänkande och kreativitet. Det framhävdes i diskussionerna att nya idéer och innovationer varmt välkomnas av ledarna. Det att Novia har uttalat i strategin Novia 2020+ att ”Vi står för fördomsfrihet, dynamik och kreativitet” som en av åtta värderingar är ett viktigt budskap för organisationen. Värdeorden verkar dock inte helt förankrade i alla delar av organisationen. Det krävs aktivt engagemang i olika sammanhang, speciellt av ledarna, för att värdeorden ska bli en del av sättet som man arbetar inom organisationen.

Internt kunskapsutbyte

Auditeringsgruppen anser att högskolan skulle dra nytta av större internt kunskapsutbyte. En utmaning för kunskapsutbytet är verksamhetens bredd och att den är utspridd på många verksamhetsorter, trots att högskolan har väldigt välfungerande system för distansmöten etc. Inom vissa utbildningsområden finns det väldigt små miljöer med få ansvarspersoner. Ansvaren är också väldigt noggrant definierade i befattningsbeskrivningarna som starkt markerar individens ansvar i motsats till ett mer kollegialt ansvar och samarbete t.ex. ifråga om utbildningens utveckling. Organisationsförändringen från år 2017 med syfte att avlägsna administrativa gränser mellan utbildning, FoU-verksamhet, fortbildning har redan visat sig lyckad. Det interna kunskapsutbytet kunde ytterligare förbättras genom att initiera nya former för intern samverkan och samutveckling både mellan enheterna och fokusområdena.

Samutveckling med studerande

Novia har aktivt och fungerande samarbete med studerandekåren Novium. Studerandekåren integreras i verksamheten och dess utveckling framförallt via de studerandes representation i högskolans organ, Studerandebarometerprocessen, läroplansprocessen för nya utbildningar och tutorverksamheten. Studerande i allmänhet bidrar i verksamhetsutvecklingen via kursutvärderingarna, men som inte fungerat på bästa möjliga sätt och som högskolan håller på att åtgärda (se diskussionen i kapitel 1). Det finns dock utrymme att förstärka samutvecklingen med högskolans studerande, inte endast studerandekåren. Studerande som medlemmar av högskolegemenskapen kunde ses som en aktivare part i högskolans verksamhetsutveckling, inte endast som responsgivare. Detta skulle även främja utvecklingen av en fördomsfri, dynamisk och kreativ verksamhetskultur.

Externa intressenters och alumners medverkan i verksamhetsutveckling

Novias verksamhet som redan poängterats genomsyras av en aktiv dialog med arbetslivet och samhället. Högskolan lever på ett övertygande sätt upp till sin övergripande uppgift. Det finns på många olika plan varierande samverkansformer och samutveckling med externa aktörer. Arbetslivskontakterna är täta. Här har högskolan gått in för att inte systematisera en form av samarbete som en del av ledningssystemet. Istället har man utgått ifrån att samarbetet kan se olika ut inom olika utbildningsområden. Det finns systematiserade forum som Aboa Mare delegationen inom sjöfart. Olika referensgrupper utnyttjas och de externa intressenterna har i allmänhet bra möjligheter att bidra med sina synpunkter på verksamheten. Samarbetet inom alla områden är inte systematiserat. Inom vissa utbildningar är kontakterna ganska personberoende, vilket kan bidra till en viss grad av sårbarhet. Novia har tänkt undersöka om modulfaddersmodellen som framgångsrikt tillämpas vid Turun ammattikorkeakoulu kunde fungera i Novias verksamhet (se kapitel 5 om benchlearning-projektet). Detta kunde vara ett sätt att förbättra systematiken i samarbetet med arbetslivsrepresentanterna.

Platsbesöket bekräftade att högskolans alumner medverkar på många olika sätt i högskolans verksamhet, speciellt i utbildningen. Mycket av samarbetet som med de externa intressenterna överlag bygger på personliga kontakter mellan lärare och alumner. Den information som alumner bidrar med kommer främst via de vardagliga kontakterna i samband med de studerandes praktik och examensarbeten, studiebesök och gästföreläsningar etc. Alumner finns även representerade i ovannämnda referensgrupper där alumnerna har via det arbetet möjligheter att ge sina synpunkter speciellt ifråga om läroplanen. Samarbetet är fungerande, men det saknas även här systematik. Alumnsamarbetet är något som högskolan försöker utveckla och systematisera. Här ser högskolan CRM-verktyget som ett stöd för förbättrad systematik i samarbetet med de externa kontakterna. Därtill följer högskolan upp i Studerandebarometern hur de studerande upplever att alumner utnyttjas i studierna.

Sammantaget ger intervjuerna med Novias ledning, personal, studerande och externa intressenter vid handen att högskolan trots stora nedskärningar av den statliga finansieringen under de senaste fem åren prioriterat samverkan med olika aktörer högt. Via ett målmedvetet och systematiskt arbete har högskolan lyckats med inriktningen av verksamheten och uppnått goda resultat även vad gäller verksamhetens genomslagskraft i samhället.